Анализ на конкурентните стратегии на Ferrari


Категория на документа: Други


А) PEST - анализ

8 стр.
Б) Основен анализ на пазара

9 стр.
2. Основни конкуренти

13 стр.
3. SWOT-анализ

15 стр.
4. Анализ на петте конкурентни сили на Портър

19 стр.
IV. Заключение:

20 стр.
1. Изведени конкурентни стратегии

20 стр.
2. Възможности за Ferrari

21 стр.
Приложения

22 стр.
Използвана литература
26 стр.
I. Въведение в проблема:

Конкуренцията е механизъм на пазарната икономика, който влияе върху търсенето и предлагането. Наличието на ефективна конкуренция предполага пазар, съставен от независими един от друг стопански субекти, които се състезават помежду си за пазари, доставчици и клиенти. По този начин естествено се регулира баланса между качеството и цената с оглед задоволяване на търсенето и с цел реализация на покупко-продажби. За да остане играта мирна, трябва да се приемат определени правила, т.е. за да може пазарът да функционира спокойно и да не доведе до конфликт поради сблъсъка на интереси, е необходимо компаниите да провеждат определени политики, както и да изготвят различни стратегии за защита на конкуренцията.

Всяка компания трябва да е предварително подготвена за това, което я очаква на пазара. Трябва да бъдат направени проучвания на микро и макросредата, да се вземат предвид основните фактори, влияещи на търсенето и предлагането на пазара, да се анализира самият пазар и най-вече да се проучат конкурентите. На основа на направените проучвания и анализи, компанията трябва да вземе компетентни решения и да определи политиката и стратегиите, които да използва.

Обект и предмет на изследване на конкретната разработка представляват конкурентните предимства и стратегии, които компанията "Ферари" притежава и на които залага, за да може да се справи със силната конкуренция на пазара.

Целите и задачите, поставени при започване на анализа са свързани с изследването на автомобилната индустрия, в частност пазара на спортни и състезателни автомобили, на основните конкурентни на компанията Ferrari, както и на нейните конкурентни стратегии.

Методите, използвани в анализа са следните:

PEST-анализ, използван с цел анализ на политическата, икономическата, социалната и технологичната среда, за идентифициране, проследяване и оценка на промените, които ще настъпят в средата.

Анализ на пазара на автомобили, изследван с цел проследяване развитието на автомобилната индустрия и в частност пазара на спортни и състезателни автомобили, за да могат да бъдат изведени основните конкуренти.

SWOT-анализ, с цел извеждане на силните и слаби страни на компанията, както и заплахите и възможностите, които стоят пред нея, за да може да се обърне внимание на проблемните зони за фирмата.

Анализ на петте конкурентни сили на Портър, с цел анализ и разработване на бизнес стратегия на компанията и най-вече извеждането на конкурентните ѝ стратегии.

Трудностите, срещнати по време на разработването на анализа се свързват най -вече с липсата на изчерпателна информация относно основните конкуренти на компанията, което води до невъзможност за по - пълноценен и точен анализ.
II. Глава I: Профил на компанията "Ферари" и състояние на изследвания проблем:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на конкурентните стратегии на Ferrari 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.