Анализ на лихвените проценти по депозити в България за периода от 2009 до 2012 г.


Категория на документа: Други


Депозитите на междубанковия пазар в Българияв периода 2009-2012 година
През разгледания период лихвените проценти намаляват драстично - най-вече за средствата в лева. При средствата в евро също се наблюдава намаление, но там има и леко отклонение в посока на увеличение (2011г.) Както ще видим и по-късно освен увеличението на лихвените проценти за средствата в евро, се увеличават и обемите им. Така връзката между лихвените проценти и обемите депозити е права - депозитите на банките в лева намаляват поради все по-натежалата икономическа криза в страната. От своя страна обаче се увеличават средствата в евро. Причината, която може да се открие е, че прехвърляйки средствата от лева в евро, банките намаляват валутния си риск и търсят по-евтино финансиране.

Да обърнем внимание на овърнайт сделките (в евро), които нарастват значително до първата половина на 2012г., а след това намаляват рязко. При овърнайт сделките в лева спадът е с около 50%, но е по-плавен. Чрез овърнайт сделките ТБ осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на ЗМР (2009г) и по средата - за осигуряване средствата за разплащане на клиентите. Обикновено през януари на м-убанковия пазар търсенето на ресурси е в голям размер => се увеличава обема сделки и лихвения процент. Но с навлязлата с все по-голяма сила икономическа криза от 2010г. и нарастването на несигурността, тази "схема" се разваля. Увеличават се депозитите на гражданите(предимно по-заможните спестители), тъй като техните доходи са несигурни, а така банките се задължават да им набавят по-бързо и в по-големи обеми нужните средства при изтегляне по-късно. Това нарушава баланса при банковите депозити.
Върху размера на депозитите и следователно върху възможностите на банките да разширяват доходоносните си активни операции влияят следните фактори:
1) Увеличаване на количеството на наличните пари- с увеличаване размера на предоставяните кредити, както и с нарастване доходите на физическите и юридическите лица се забелязва тенденция на нарастване на количеството налични пари, намиращи се извън банките.
2) Разширяване на излишните резерви - които от своя страна нарастват при разширяване на междубанковия пазар на депозити или нарастване на лихвените проценти
3) Нарастване на размера на спестовните и срочните депозити - което вече отбелязохме, че е налице при нарастналата икономическа криза, а оттам и несигурността
Така проследихме най-общо причините за намаляване на банковите депозити.

Наблюдавайки данните за периода, може да се изтъкне и разликата в лихвените проценти по депозитите в лева и тези в евро. Това е така, тъй като световната тенденция (както и в ЕС) е да се поддържат ниски лихвени проценти по депозитите на междубанковия пазар.

ТЕНДЕНЦИИ
* намаляване на общата сума на депозитите в лева
* намаляване на общата сума на депозитите в евро (но след втората половина на 2012 г)
* увеличаване на депозитите в лева от 1 до 3 дни (но до средата на 2012г.) - банките предпочитат да имат достъп до ликвидност
* увеличение на овърнайт депозити в евро (но до средата на 2012г)
* увеличение на депозитите в евро от 3 до 7 дни (но до средата на 2012г), както и за депозити в евро от 7 дни до 1 месец
дългосрочни :
* намаляване лихвените проценти за депозити в лева и в евро
* увеличаване на депозитите в евро над 1 месец

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на лихвените проценти по депозити в България за периода от 2009 до 2012 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.