Анализ на медиен текст. Терминологичен речник.


Категория на документа: Други


o Албумът - албум - албуми - албум
o Обложка-обложката

VII. Словна трансформация:

* Няма

VIII. Кореново повторение:

o Метъл - метъла
o Българския - Българското - България
o Корицата - корица
o Крале - кралете

IX. Синонимизация:

Контекстови синоними:

o Флаг - знаме - символ
o Обложката - корицата
o Аранжимент - версия на песните

Парафраза:

o Manowar- метъл титаните - кралете на метъла

X. Юнкция:

o С този трибют на един от любимите им албуми ние искаме да ги почетем и да им благодарим за лоялната подкрепа през годините.

Терминологичен речник

* Текстуалност - това е фундаментална обща характеристика на текста, разбирана като състояние на текстовост, като съдържащо се в текста свойство да бъде текст

* Комуникативност - успешно участие в комуникацията в конкретен случай. Този критерий е решаващ - той определя дали нещо е текст или не е. Този критерий е толкова важен, че даже благодарение на него обикновен предмет (папка, кошче) може да се превърне в текст. Всички останали критерии по някакъв начин обслужват или подпомагат този основен критерий.

* Автономност - признак на текста който се свързва с функционалната , формалната и смислова независимост на текста

* Семиотичност способността на текста да бъде знак за нещо, т.е. текстът може да представя и замества нещо, което се намира извън него и същевременно да носи информация за представяната от него извънтекстова същност

* Интеционалност - критерий за текстуалност, който се отнася до преднамереното създаване на текста

* Ситуативност -текстът изпълнява функцията си на средство за общуване само ако е обвързан с конкретна комуникативна ситуация, която включва отправител и получател на съобщението, определено време и пространство, канал за пренасяне на посланието и общ за участниците в комуникативната ситуация код.

* Информативност - Това е специален термин, който се свързва с количеството нова, непозната, изненадваща информация в текста. Не става въпрос изобщо за наличие на някаква информация в текста. Информация има във всеки текст, който е свързан с определена тема. Става въпрос за това коя информация е нова(количество нова информация)

* Свързаност на текста - Задължителната връзката между компонентите на текста, за да бъде той възприет като единство както в смислово, така и във формално отношение

* Граматическа оформеност на текста - подреденост и взаимна свързаност на текстовите елементи по определени граматични правила. Правилата действат не в рамките на отделното словосъчетание или изречение, а в границите на текста като цяло, извън границите на отделното изречение.

* Линейност - отнася се за продукцията и за рецепцията на текста. Повърхнинната структура на текста се изгражда от верижно свързани елементи, които се подреждат последователно един след друг във времето и пространствотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на медиен текст. Терминологичен речник. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.