Анализ на наредба № 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала


Категория на документа: Други


ОПИСАНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 15.05.2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

В наредба № 5 от 15.05.2003 г., се определят редът и условията за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала в образователната система. Одобряват се не повече от три учебника по всеки предмет за съответния клас. За училищното обучение се одобряват учебници и учебни помагала, а за предучилищната подготовка - учебни помагала.

Всяка учебна година се изготвя списък с одобрените учебници, които ще се използват. Този списък задължително трябва да съдържа: името на учебника, името на автора, издателя и годината на изданието. Списъкът се публикува във в. "Аз Буки" и на интернет страницата на Министерството на образованието и науката (МОН) до 31 януари всяка календарна година. Издателствата или авторите, които са се заели със задачата да разпространяват одобрените учебници трябва да подадат заявление за включване в списъка в срока 1-10 декември.

Какви са условията и редът за оценяване и одобряване на учебници? Участници в процедурата могат да бъдат издатели или автори. Те подават своите проекти на учебници, които трябва да отговарят на условията, заложени в Наредбата за учебниците и учебните помагала от 2003 г.

Процедурата за оценяване и одобряване на учебници се открива след утвърждаване на нови учебни програми или когато одобрените учебници не бъдат разпространени навреме за учебната година, или ако изобщо няма одобрени учебници.

За да участват в процедурата авторите и издателите трябва да подадат редица документи: заявление за одобряване на учебник; проект на учебник под формата на макет в шест еднакви екземпляра; заверено копие, удостоверяващо правото за възпроизвеждане и разпространение; документ за платена такса за разглеждане на заявление за одобряване на учебник.

Със заповед на Министъра на образованието се определя комисия за провеждане на процедурата за оценяване и одобряване на учебник. Не може да има конфликт на интереси, т.е. не се допускат членове на комисията да бъдат хора, свързани с авторството или издателите на учебника.

Не се допускат до оценяване проекти, които не са спазили условията, заложени в Наредбата за учебниците и учебните помагала или са нарушили някои от административните изисквания (липса на някой документ или грешно попълнен такъв, неплатена такса). Комисията оценява проектите и изготвя аргументиран списък с допуснатите и отхвърлените проекти.

Проектите се оценяват от две комисии - едната оценява съдържанието на учебника (състои се от пет оценители - специалисти в съответната научна област, експерти по съответния учебен предмет), а другата - графичния дизайн и полиграфическото изпълнение (включва трима оценители - двама специалисти в областта на графичния дизайн и един полиграфист). Всеки специалист дава оценка за областта, за която отговаря. Тя може да бъде "отговаря напълно" или "не отговаря". Също така за всеки проект на учебник се формира обща оценка, която може да е: съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала или не съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала. Ако по някакъв начин вносителите на отхвърлените проекти се чувстват ощетени или недооценени могат да поискат назначаване на контролна комисия за проверка на извършеното оценяване.

Класирането на проектите се извършва въз основа на избора на три проекта на учебник, направени във всяко училище. Вносителите са длъжни да осигурят разпространението на проектите (под формата на книжни тела) до всички училища. Изборът във всяко училище се извършва от учителите, които преподават учебния предмет за класовете от съответния етап на степента на образование. Всеки учител избира три проекта. Класирането на проектите се извършва в низходящ ред според броя на гласовете. Резултатите от класирането се обявяват на открито заседание.

Министърът на образованието одобрява или отказва да одобри внесените проекти на учебник в срок не по-дълъг от шест месеца. Одобряват се проектите, които са получили обща оценка "Съответства на държавните..." и са класирани на първите три места. Не се одобряват проектите, които са получили обща оценка "Не съответства..." и са класирани след първите три места. Върху одобрените проекти се поставя текста "учебникът е одобрен със заповед № .... на министъра на образованието и науката" и се изписват имената на членовете на комисията по оценяване. Вносителите се задължават да предоставят в МОН три екземпляра от отпечатания учебник.

Процедурата за оценяване и одобряване на преработени проекти на учебници може да бъде инициирана от Министъра или от вносителите. В тези проекти са извършени промените, указани от комисията, а именно в съдържанието, графичния дизайн или полиграфическото изпълнение. Назначава се специалист по съответния учебен предмет или професионално направление, който изготвя становище. Когато извършените промени отговарят на съответните изисквания се дава оценка "Предлага за одобрение". Другата възможна оценка е "Не предлага за одобрение", когато изискванията не са спазени.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на наредба № 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.