Анализ на недвижимите имоти в град Варна


Категория на документа: Други


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

ПО ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНИЯ БИЗНЕС

на тема:

"Анализ на недвижимите имоти в град Варна"

Изготвил: Проверил:

ас. Ваня Антонова

Варна

2013 г.

Недвижими имоти - същост

Разбирането за понятието "недвижим имот" като материална субстанция и съпъстващия я комплекс от права върху земята и всички подобрения върху нея широко присъства и в действащото у нас законодателство. За целите на оценяването на недвижими имоти, е приемливо разбирането, че понятието "недвижим имот" обхваща земята и подобренията върху нея в качеството им на физическа субстанция с произтичащите от това имуществени права като същите представляват обект на стойността и източник на блага.

Според П. Веденков "Недвижима вещ (често наричани недвижими имоти) са разграничени части от земната повърхност и всичко, което е свързано с тази повърхност и не може да се премества, ако не се разруши тази връзка... Всичко, което е свързано трайно с почвата, е част от нея. Така недвижими са всички растения,постройките - здания, кладенци, чешми, водопроводи, канали и пр., нужно е само те да са свързани с почвата".

Според Ал. Джеров недвижимостите представляват част от земната повърхност (кора) или са свързани с нея като термините "недвижимост", "недвижим имот" и "недвижима вещ" се приемат за еднозначни.

Според американския учен Х. Харисон съществуват различни концепции за земята (географска, икономическа, юридическа, социална и др.) и само разглеждането на всички концепции в съвкупност позволява да се създаде основа на теорията и практиката на оценяването на недвижими имоти.

Необходим елемент от разглеждането на понятието "недвижим имот" представлява класификацията на недвижимите имоти по отделни признаци и характеристики.

Специализираната юридическа литература представя различни класификации на недвижимите имоти: недвижими имоти по природа, по предназначение и по предмет, към който се отнасят: делими и неделими; в границите и извън границите на населените места; за обществено и за индивидуално ползване; в зависимост от своето предназначение - жилищни, вилни и стопански имоти, гаражи, ателиета и др.

Пазарът на недвижими имоти - същост, елементи и фактори

Пазарът на имотите е система, регулираща отношението между търсенето и предлагането, чрез ценови механизъм, той няма определено място за покупко-продажба. Той е важен за бизнеса и за икономиката на страната. При прилагане на системния подход към пазара, т.е. разглеждането му като елемент от възпроизводствената система, акцентът е върху взаимната обуславеност и обвързаност между различните сфери на възпроизводството. Пазарните процеси представляват отношения, възникващи между стопанските субекти в процеса на производството, размяната, разпределението и потреблението на блага. Такъв логически модел при разглеждане на пазара подчертава закономерния характер на системата от връзки и взаимодействия във възпроизводството.

На пазара на недвижими имоти се срещат множество участици, чиито дейност се формира върху недвижимия имот като продукт и върху услугите, които той може да предложи. Всеки участник има определена цел, стъпвайки на пазара. Той класифицира прдлаганите продукти и в зависимост от своите цели отделя дадена група имоти от другите видове собственост на базата на техните характеристики.
Както всеки друг пазар, така и пазара на недвижимите имоти функционира чрез механизъм, чиито основни елементи са цените, търсенето, предлагането, мениджмънт, маркетинг, инфраструктура и деловите процедури (операциите по сделките, оценките и конкурентите)

Тъсенето на пазара на недвижими имоти може да се определи като осъзната потребност от владение, разпореждане или подновявани на обекти на недвижимата собственост. Тази потребност е подсигурена финансово, има условия да се реализира и в резултат на това може да се превърне в реално потребление. От тук следва, че търсенето на пазара на недвижимите имоти се определя от два основни икономически параметъра - потребността, продиктувана от целите на участниците на пазара, и финансовите средства за нейното задоволяване.
Тъсенето на недвижими имоти независимо от широкия кръг субекти на пазара се изразява чрез желанието и способността на пазарните участници зяа закупуването или наемането им. Купуването и наемането се извършва също с определена цел, ново строителство, разширяване на базата на бизнеса и др.,но така или иначе търсенето се формира от евентуалните купувачи наематели на недвижимите имоти. То се измерва с количеството на имотите, за които е проявен интерес за закупуване или наемане през определен период от време.
Фактори, влияещи върху търсенето са:
> Цените на недвижимите имоти (P);
> Цените на другите стоки и услуги, свързани с недвижимите имоти (p1,p2...pn);
> Доходите на населението и стопанските субекти в качеството им на потенциални купувачи или наематели
> Демографски фактори - изменението на общата численост на населението, броя на купувачите и наемателите на конкретния сегмет на пазара;
> Условия на достъпът до финансиране
> Измененията във вкусовете и предпочитанията на населението и мотивацията на стопанските субекти за разширяване и развитие на материалната основа на бизнеса и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на недвижимите имоти в град Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.