Анализ на община Перник


Категория на документа: Други


Университет за национално и световно стопанство
Факултет: Управление и администрация
Специалност: Бизнес администрация

Курсова работа
на тема:

Анализ на Община Перник

1. Увод.

Община Перник е разположена в Югозападна България, в Пернишката котловина и е част от област Перник. Административен център на общината е град Перник. Според преброяването от 2011 година, населението му е 80 191 жители, което го прави най-многочисления град в Западна България, след столицата София.
2. Социално - икономически профил.

* Географско положение.

Перник се характеризира с благоприятно географско разположение, в непосредствена близост до София на кръстопът на транс-европейски транспортни коридори. Разположен е на двата бряга на река Струма, в едноименната котловина между планините Витоша, Люлин и планинския рид Голо бърдо. Той е най-големият град в югозападна България, след София. Разположен е на 30 км югозападно от София, на 59 км североизточно от Кюстендил, на 70 км северно от Благоевград. Надморската му височина е между 700 и 850 метра, а дължината му е 22 километра. Община Перник е с обща площ 461, 1 км2 , което надвишава средната площ за община в България - 427 км2

Разстояние до град Перник
София
35 км.
Благоевград
65 км.
Бургас
365 км.
Пазарджик
116 км.
Плевен
158 км.
Пловдив
150 км.
Русе
276 км.
Стара Загора
215 км.
Варна
405 км.
Велико Търново
221 км.
Кулата
138 км.

* Релеф.
Релефът е котловинно - планински. Пернишката община е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от реките Струма и Конска. От север и от изток границата на котловината се очертава от южните склонове на Люлин и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле. От запад се ограничава от Брезнишката котловина и Голо бърдо, разсечена от река Струма под местността Кракра. Релефът на коловината е разнообразен. Южните склонове са полегати и голи, докато северните са по-стръмни и обрасли с растителност.

* Климат.

Перник е в умерено-континенталната климатична област, като само Витошкият склон е в планинската климатична област. Климатичните условия се определят от сравнително голямата средна надморска височина - 750 m. Характерна черта на климата са приземните температурни инверсии, особено през зимните месеци. Пролетта настъпва сравнително късно - към края на март и началото на април. Средната пролетна температура е +9°С. За лятото средната сезонна температура е 19,9°С. Най-горещият месец е юли - средно месечна температура 29,6°С. Абсолютният температурен максимум е 38,1°С. Есента е по-топла от пролетта, средната сезонна температура е 10°С. При западни и югозападни ветрове, които са преобладаващи, по северните склонове на Голо бърдо се наблюдава фьон, който е най-типичен през пролетта. Сравнително голям е броят на дните с мъгли през годината - 28,8 дни. През топлото полугодие те са 2,5, а през студеното - 26,3 дни. Валежите имат подчертано континентален характер. Те играят голяма роля в процесите на замърсяване и самоочистване на атмосферата от замърсители. Тяхното количество, заедно с относително ниските летни температури, е причина за по-слабите летни засушавания, отколкото в низините в Северна и Средна България. Средногодишната сума на валежите е 550-606 mm, като средните валежи по сезони са както следва: пролет - 162, лято - 165, есен - 152, зима - 128 мм. Най-влажен месец е май, а най-малко валежи падат през март. Относително високата сума на валежите е положителен фактор за само очистването на атмосферата, но намалява разсейването и довежда до значително по-високо натоварване на почвите и повърхностните води.
* Водни ресурси.

Река Струма определя състоянието на повърхностните води в района на град Перник. Тя е основен източник за питейно и промишлено водоснабдяване на града. В същото време е и водоприемник на всички отпадни води на "Стомана" АД, ТЕЦ "Република" и др. Оттокът на река Струма е регулиран чрез 2 язовира. Язовир "Студена" служи за осигуряване на общото водопотребление на Перник и за напояването на района. Язовир "Пчелина" е вторичен утайник на река Струма. Подземните води на района на Перник имат преобладаващо дъждовно-снежно подхранване. В района има 2 основни минерални водоизточника - в кв. "Бела вода" и експлоатационни в село Рударци. Минералната вода в село Рударци се използва за балнеопрофилактика и се продава като трапезна вода.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на община Перник 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.