Анализ на община Перник


Категория на документа: Други


* Водоснабдяване.
Общината се водоснабдява основно от яз. "Студена", изграден на р. Струма до с. Студена и пуснат в експлоатация през 1954 г. Водоснабдителната система (ВС) "Перник" водоснабдява град Перник и град Батановци и селата Богданов дол, Г. Бучино, Дивотино и Люлин.

Завиреният обем на яз "Студена" е 23,6х10м3, като за питейно-битово водоснабдяване на града се ползват 900 л/сек, и за промишлени нужди - 300 л/сек. Гравитачно водата се довежда до пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) "Перник", с капацитет 800 л/сек, като е предвидено и разширение за още 680 л/сек. Пречистената вода отговаря на БДС "Вода за пиене".
Външната водопроводна мрежа свързва ПСПВ с помпените станции и водоеми, откъдето се водоснабдяват съответните села или обособени зони от града.
Водоснабдителната система включва още помпените станции (ПС) "Калкас", "Тева", "Д. Полянов", "Дивотино" и "Бучино" и редица водоеми. Докато за селата изградеността на водоемите е 100%, за град Перник е само 50%, което е в основата на проблемите във водоснабдяването. За нормализиране на водоснабдяването на града е необходимо доизграждане на предвидените водоеми и разширяване на ПСПВ.

На територията на общината е изградена още една ВС "Рударци -Драгичево", за водоснабдяване на едноименните села, които са водоснабдени 100%. Тук водоизточници са - водохващане от р. Рударска и Владайския събирателен канал.
Пречиствателната станция за питейни води "Рударци - Драгичево" е с капацитет 50 л/сек., в експлоатация от 1996г. Водоем с обем 500куб м, изграден на площадката на ПСПВ, захранва високата зона на Рударци, след което по гравитачен път водата се отвежда в напорния водоем за Драгичево с обем 400куб м. От разпределителната шахта на гравитачния водопровод за Драгичево се отклоняват водните количества за захранване на ниската зона на Рударци от водоем с обем 400 куб м. Степента на застроеност на водопроводната мрежа е 70%.
Останалите населени места се водоснабдяват чрез местни водохващания, като селата Чуйпетльово и Радуй не са централно водоснабдени, а в Богданов дол мрежата се изгражда в момента.

Общата дължина на водопроводната мрежа в общината е 400км, като 45 % от нея е за град Перник, а 55 % - за селата. Уличната водопроводна мрежа е с дължина 297 км, като разпределението е подобно - градската мрежа представлява 43 % от общата улична мрежа. Дължината на външните водопроводи е почти 103 км, като е разпределена приблизително поравно между град Перник и останалите населени места. Водопроводните отклонения са 19,7 хиляди броя, като 75 % от тях са в град Перник.

Така изградената водоснабдителна мрежа осигурява водоснабдяване за 98,7 % от населението на община Перник, което е колкото средния показател за страната.

Изграденa канализационна система има само в град Перник и то не във всички квартали, и град Батановци /67 %/, като обхванатото население е около 85%. Отпадните води се пречистват от градската пречиствателна станция, намираща се в землището на гр Батановци.
* Топлофикация.

Всички жилищни комплекси, административни и обществени сгради на град Перник са изградени върху концепцията за централизирано топлоснабдяване, без други алтернативи за отопление.

Продължителната работа на съоръженията на ТЕЦ "Република", многократните им ремонти, силно изменената и влошена горивна база и не на последно място морално остарялото оборудване водят до производствена дейност, която в значителна степен оказва неблагоприятно регионално въздействие върху компонентите на околната среда. Също така високото пепелно съдържание на горивната база води до генерирането на значителни количества промишлени отпадъци - пепел и сгурия и др., които са свързани с технологичната дейност на ТЕЦ.

В последните години се провеждат комплекс от мерки по намаляване на отрицателното въздействие от производствените дейности. Въведени са вътрешнозаводски правила за оптимизиране на дейностите, имащи отношение към опазването на околната среда. За пълното хармонизиране на производствената дейност с националното и европейско законодателство е изготвена програма за привеждане в нормите на основното и спомагателните производства.

Изпълнението на тази програма би довело до продължаване и след 2007 г. дейността на централата и до значителното подобряване качествата на регионалната природна среда. Намаляването на вредните емисии и модернизацията на централата е едно от основните условия тя да работи до 2012г.

Главната трудност при изпълнението на тази програма е свързана с осигуряването на финансовите средства. За привличането им Дружество "Топлофикация Перник" предвижда кандидатстване пред държавни и европейски финансови фондове.

* Газоснабдяване.

Общината има предимството през територията и да преминава национална газопреносна мрежа. Град Перник отдавна получава газ за промишлено газоснабдяване, посредством изградената газоразпределителна станция ГРС "Перник". Община Перник и Община Радомир са включени в обособения регион "Запад" за изграждане на газоснабдителни мрежи за битови и обществени потребители. Това е една много добра перспектива за бъдещото развитие на общината, предвид влошеното състояние на околната среда и безспорните предимства на природния газ в това отношение.

* Урбанизационно състояние.

В границите на Община Перник влизат 2 града - Перник и Батановци ии 22 села - Богданов Дол, Боснек, Черна Гора, Чуйпетлово, Дивотино, Драгичево, Голямо Бучино, Кралев Дол, Лесковец, Люлин, Мещица, Планиница, Радуй, Расник, Рударци, Селищен дол, Студена, Вискяр, Витановци, Ярджиловци и Зидарци. 81 446 души живеят в градовете и 14 699 в селата.
* Обществена инфраструктура.
* Образование:

В настоящия момент в община Перник функционират : 23 общообразователни училища, 6 професионални гимназии, едно спортно училище, самостоятелно общежитие, Обединен детски комплекс и 14 детски градини. Броят на учениците за учебната 2010 - 2011 г. в общинските училища е 6 865 , разпределени в 334 паралелки, а в професионалните гимназии е 2 209.

Това разпределение на училищната система в община Перник към настоящият момент отговаря на потребностите и изискванията на децата и учениците за образование.

Професионалните гимназии на територията на община Перник с професиите които предлагат осигуряват потребностите на младите хора за образование и реализация и са свързани преди всичко с развитието на икономиката на общината. Това са архитектура и строителство; вътрешен дизайн и интериор; компютърен дизайн; екология; мениджмънт и финанси; туризъм и хотелиерство.

* Здравеопазване:

Болничната мрежа обхваща следните болнични обекти: Многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова", Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести и болница за лекуване и рехабилитация ( бивш Профилакториум). Болничните заведения разполагат общо с 615 болнични легла.

Освен болниците на територията на общината е развита и мрежа от извънболнични заведения - Диагностично консултативен център ( за специализирана амбулаторно - клинична помощ), медицински, стоматологични центрове и др. - общо 21 броя, разполагащи с 57 болнични легла. Част от тази инфраструктура се използва от личните лекари.

* КултураСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на община Перник 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.