Анализ на отрасъл "Хлебопроизводство”, в който оперира фирма


Категория на документа: Други


Анализ на отрасъл "Хлебопроизводство", в който оперира фирма "Лагард" ООД

Увод

В настоящата курсова работа ще разгледам и анализирам основните характеристики на отрасъла, в които оперира фирма "Лагард" ООД. Фирмата оперира в дейността на производството на различни хлебни и сладкарски изделия. В настоящото изложение ще представя основните показатели, които я характеризират.

От наблюденията ми върху този отрасъл е установено е, че предприятията, произвеждащи различни хлебни и сладкарски изделия, не са обхванати от официалната статистика. Оценки за тяхното производство и икономическо състояние могат да бъдат направени само и единствено по косвени данни. Например ако се приеме, че годишното потребление на хранителни продукти е правдиво отразено от статистиката, то може да очертае само крайните граници на реализирана продукция на българския пазар, но не и реалното количество произведена продукция от хлебопроизводителите, реалното им участие на пазара.

ІІ.Анализ на структурата на отрасъла и определяне на конкуренцията в него:

1. Анализ на концентрацията в отрасъла

В момента на изготвянето на курсовота раота няма официални данни и за реалния брой на предприятията, които наистина произвеждат хляб, хлебни продукти и сладкарски изделия. Съществуват две браншови асоциации, но в тях едва ли членуват всички фирми, работещи в България. Ето защо данните от настоящото изследване, макар и не представителни за цялата страна, изясняват ситуацията в част от фирмите. Нещо повече, поради това, че в извадката са попаднали работещи фирми, членуващи в браншова асоциация и активни на българския пазар, данните от изследването са показателни за успехите, проблемите и перспективите пред тези предприятия.

2. Бариери за влизане / излизане от отрасъла

Анкетираните от бранша са почти раздвоени в оценката си за конкуренцията на вътрешния пазар - за 42% тя е средна, за 39% - голяма. Тази раздвоеност е характерна за еднотипни фирми по форма на собственост, оборот, брой наети и населено място. Конкуренцията е голяма все пак за повече държавни предприятия, с голям персонал, среден оборот и от областен град. Според повече от половината изследвани фирми, повечето предприятия са конкурентни на вътрешния пазар, а останалите смятат, че такива са неголяма част или само отделни предприятия.

Въпросите, касаещи бариерите за влизани и излизане от този бранш не са от съществено значение, тъй като по-голямата част от действещите фирми имат негативно отношение към законовата и институционална среда относно конкуренцията. Недоволствато на собствените нафирмите в този бранш произтича най- вече от високите стойности в отрицателното отношение към Закона за защита на конкуренцията и неговото приложение (по 97% при средно за отрасъла 54% и 75%). Те имат по-високи от средните стойности и спрямо намесата на държавната администрация (72%), местната власт (47%) и силовите групировки (44%) като ограничаващи конкуренцията.

Около 60% от фирмите се очертават като монополни фирми. С това мнение обаче не са напълно съгласни остоналите собственици. За фирми с монополно положение се определят най- вече български частни производители, 42% - български производители с държавно участие, а около 17% смятат, че такива са и някои чуждестранни производители. Частните фирми, с малък персонал, среден оборот и от областен град са раздвоени в мненията си относно наличие на монопол. Монопол има според повече предприятия с малък оборот, малък персонал и от областен град, а няма според повече с голям оборот, голям персонал и от столицата.

В този отрасъл се наблюдава раздвоеност на мнението по отношение на влиянието на чуждестранните фирми в този бранш. За момента се смята, че те се стремят главно към завладяване на вътрешния пазар, за много голяма част от тях също целят установяване дори на монополни позиции. Именно това се смята за основна причина, която спъва конкуренцията (при средно за отрасъла 50%).

Въпреки изказаните по-горе мнения аз смятам, че положителните преобладават и имат по-високи от средните за отрасъла стойности. Хубавато е, че голяма част от собствениците дават положителна оценка спрямо образците на мениджмънт и стимулирането на конкуренцията. Като следва да се отчетат също така и другата част, които дават подобна на по- горната оценка и спрямо налаганите условия за качество от чуждестранните търговски вериги, които стимулират бизнеса.

3. Пазарна сила / мощ на фирмите в отрасъла и на избраната от студента фирма за анализ.

В курсовата работа аз спирам вниманието ми най- вече върху дейността на фирма "Лагард" ООД. За изминалата година по данни на статистическия отдел на фирмата са реализирани приходи от дейността в размер на 1243 хил. лв.. От тази сума 1229 хил. лв. са приходите от продажба на предлаганата продукция, 2.9 хил. лв. са приходите от финансиранията на фирмата, наблюдава се 1.1 хил. лв. увеличение на продукцията като има също така отчетени приходи в размер на 0.9 хил. лв.

През същата анализирана година също така са получени и извънредни приходи, които са в размер от 8 хил. лв., както и приходи от лихви, които са с обща стойност 5.5 хил. лв.

Другото, което трябва да се отчете са извършените разходи, които са с размер от 1299 хил. лв.. От тях 1287 хил. лв., са в графата разходи за дейността, финансовите разходи са в рамките на 1.1 хил. лв., като има и такива, които не са предвидени и са в размер от 4.2 хил. лв.

Най- общо казано, структурата на разходите за дейността на фирма "Лагард" ООД е както следва:

От така представената таблица се вижда, че през изминалата година се наблюдава повишаване на относителния дял на материалите и работната заплата в разходите, като в същото време се наблюдава спад при дела на външните услуги, амортизациите и другите разходи. Този факт сам по себе си говори за увеличаване на ефективността на производството.

Другото нещо, което следва да се вземе под внимание е годишното потребление на основните хранителни продукти от домакинствата за периода 2000-2011 год. Данните са представени в таблицата по-долу.
(кг/ човек)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на отрасъл "Хлебопроизводство”, в който оперира фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.