Анализ на практически управленски проблем


Категория на документа: Други


- Нестле притежава утвърден опит в производството на храни и напитки повече от 16 години;
- Средищата на фирмата в България имат добро географско положение, свързано с разрастването на пазара;
- Нестле разполага с най-модерно и надеждно оборудване;
- Фирмата провежда стажантски програми,свързани с добрата квалификация и акредитация на работната ръка.

Слаби страни:
- Вниманието на фирмата не е съсредоточено върху производството на един вид стоки, което води до възможни пропуски в качеството на продуктите;
- Често срещано явление е забавянето на вноса на необходимите суровини;
- Възможно е изтеглянето на някои продукти от пазара,поради открити нередности в пакетажа;
- Текучество на работната ръка поради слабо заплащане;
- Слаба мотивираност на персонала.

Възможности:
- Поради доброто си финансово положение, фирмата има възможност да увеличи пазарния си дял;
- Отстраняване на откритите нередности в производствения процес, вноса и износа на стоки;
- Разширяване на диапазона на предлаганите стоки;
- Повишаване на технологичното равнище;
- Промоционални ценови оферти на по-голяма част от продуктите;
- Повишаване мотивираността на персонала.

Заплахи:
- Загуба на квалифициран персонал;
- Постоянно навлизане на нови конкуренти;
- Нестабилна икономическа обстановка;
- Спад в пазарното търсене;
- Забавяне на дистрибуцията;
- Загуба на ценна част от партньорите на фирмата;
- Незаконен внос на шоколадови изделия от Турция и Гърция;
- Динамичност на пазара, нови тенденции и потребителски навици.

* Според Питър Дракър мениджмънтът трябва да се базира именно на тези фактори - тенденцията на пазара, промените в желанията на потребителите.

Основни конкуренти на фирмата:"Юниливър", "Крафт фуудс", "Сушард"

* А за да се справи фирмата с конкуренцията, трябва да знае нейните стратегии, цели, силни и слаби страни, както споделя Ф.Котлър.

Основни доставчик на фирмата:Vitaflo

Пазарът е разделен на два сегмента:

-Комерсиален - публични места, чийто основен бизнес е свързан с предлагането на храни и напитки, генерирайки печалба от това. Такива места могат да бъдат: хотели, ресторанти, заведения за бързо хранене ,кафетерии, барове, клубове, магазини, павилиони, бензиностанции
Комерсиалният сегмент се обслужва от 14 оператора и сервизна организация с национално покритие.

- Некомерсиален - места, където предлагането на храни и напитки е в допълнение към основния бизнес: болници, здравни центрове, офиси ,училища, университети, колежи, административни сгради и учреждения, индустриални сгради и други институции.
Некомерсиалният сегмент се обслужва от 1 оператор на национално ниво.

◄Анализ на практически управленски проблем►

От направения Swot анализ можем да забележим, че една от слабитe страни на дадената организацията е текучеството на персонала. Персоналът се превръща в най-ценният актив на фирмата в днешните икономически условия, а един от основните управленски проблеми на фирма "Нестле" е да запази своите ключови служители, да благоприятства акредитацията и квалификацията им, да повиши мотивацията им на работното място. Ниското заплащане, липсата на нови подходи за ефективно привличане на служители, превръща човешкия ресурс в дефицитен за организацията. Фирмата няма политика по запазване на ключовите служители и това прави постигнатото от компанията в сферата на персонала несигурно - висококвалифицираните служители (за които са изразходвани значителни по обем средства за обучение и развитие) лесно напускат организацията, включително и могат да преминат в редиците на конкуренцията. Това довежда до негативи за предприятието, водещи до преки финансови загуби, свързани с разходите за подбор, назначаване и обучение на нови кадри и многократно по-големи непреки (косвени) загуби - свързани с изтичане на ценни фирмени знания и ноу-хау, както и с невъзможността на компанията да използва интелектуалния потенциал на напусналия служител.
Алтернативни решения на проблема:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на практически управленски проблем 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.