Анализ на проблемите на банка


Категория на документа: Други


РУ " АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

КАТЕДРА "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

Курсова работа
по
Управление на проекти

Тема: "Анализ на проблемите на банка "ДСК "

1. Предпроектно проучване

Банка ДСК е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса - единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. От януари 1999 г. ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма "Банка ДСК"

Обслужвайки над три милиона клиенти, Банка ДСК достига на практика до всяко българско семейство. Разполагайки с най-голямата клонова мрежа в България, Банка ДСК има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на малкия и среден бизнес в цялата страна.

Лидерската позиция на Банка ДСК в редица сегменти на банковия пазар в България, нейният стремеж към оптимално съчетаване на традиции с постоянно обновление и създаването и поддържането на стандарти в банкирането получиха и през 2010 г. заслужено признание, както у нас, така и в чужбина.

Съгласно устава Банка ДСК има двустепенна система на управление. Тя се управлява от Надзорен съвет, избран от Общото събрание на акционерите. Той следи за дейността на банката и избира петчленен Управителен съвет, главен изпълнителен директор и изпълнителни директори от неговите членове.
Управителен и представителен орган е Управителният съвет. Банка ДСК се представлява съвместно от двама от изпълнителните директори.

Банката извършва следните услуги :
* услугите по финансиране, услугите на паричните и капиталовите пазари
* второстепенни банкови услуги - които допълват тези от първата група: депозитни сделки, управление на капитали и др.
* неутрални банкови услуги- застраховките, консултацията на предприятията и домакинствата, обработката на информацията за работни заплати, посредничеството при пътуване и уреждане на въпроси, свързано с недвижимото имущество на клиенти и т.н
* услуги, създадени във финансовия сектор на банката
* единични услуги, като покупка на валута или на ценни книги от определен вид
* комплексни услуги, например различни възможности за влогове.

1.1.Формулиране на проблема

Световната криза е тема, която ангажира вниманието на икономистите вече две години. Тя се превърна в "обичайния заподозрян" за всички проблеми на световната икономика. Постепенно конкуренцията в бранша се засилва и се наблюдава отлив на клиенти. Една от най-характерните отличителни черти на българския финансов пазар е емоционалната привързаност на потребителите към класическите форми на банковите услуги и произтичащата от това инерция, която затруднява възприемането на алтернативните нововъведения в продуктовия микс на банка ДСК , което води и до увеличаване на разходите за сметка на банката. Това обуславя по-голямата продължителност на етапа на внедряване и популяризация на новите услуги и относително ниския икономически ефект през този етап.

Целта, която си е поставила банка ДСК е да създаде условия за доказване на пазара, чрез привличане на нови и задържането на старите клиенти, с увеличаване качеството на услугите и въвеждането на иновации.

Дърво на проблемите

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


НИСКА ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОСТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА БАНКАТА (СЛАБА РЕКЛАМА)


ЛИПСА НА СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Както се вижда от дървото на проблемите пред банката стоят няколко основни проблема.
* Бавно изпълнение на услугите, поради недостиг на капацитет, което води до висока конкуренция. Също така от съществено значение е и липсата на квалифицирани кадри, които имат нужда от обучение , което води до повече разходи за банката , разходи за работни заплати и социални осигуровки.
* Високи цени за извършването на услугата.

Ръководителят на проекта за преодоляване на посочените по-горе проблеми, ще бъде управителят на "Х" ЕООД, който ще поеме рисковете по осъществяването на проекта.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на проблемите на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.