Анализ на промените на макроикономическата среда в България за периода 2009г. – 2011г.


Категория на документа: ДругиСЪДЪРЖАНИЕ:

1. Анализ на промените на макроикономическата среда в България за периода 2009г. - 2011г.
1.1 БВП
1.2 Инфлация
1.3 Пазар на труда
1.4 Платежен баланс
1.5 Държавен дълг
1.6 Бюджетни приходи и разходи
2. Библиография

Брутен вътрешен продукт (БВП)

БВП е мярка за количеството стоки и услуги, които са произведени за определен период от време на територията на дадена страна. Този период най-често е една година. БВП се използва за измерване на националния приход и продукция и често е показател за стандарта на живот в една страна. Изчислява се по формулата:
GDP = С + I + G + X , където
С - потребление
I - инвестиции
G - правителствени разходи
X - нетен износ
Брутният вътрешен продукт включва разходите за лично потребление, правителствените разходи, капиталовите блага за възстановяване и разширяване и нетния експорт.

По данни размерът на БВП през 2009г. е 68 321млн.лв., за 2010г. е 70 511млн.лв., а през за 2011г. е 75 265млн.лв. Дефлаторът за 2011г. е 4,99. Реалният растеж на БВП е 1,7%.

Този растеж изразява усъвършенстването на производствените фактори и нарастване на количеството им, което води до по-добри производствени резултати. За периода от 2009г. - 2011г. брутният вътрешен продукт на България се е покачил с 6 934млн.лв. Въпреки това покачване, България заема едно от последните места от страните в ЕС по БВП. За увеличението на БВП през този период са спомогнали увеличението на крайното потребление, което през 2009г. е възлизало на 54 293млн.лв., 2010г се покачва до 55 708млн.лв. и достига 57 392млн.лв. за 2011г.; През тези три години износа на стоки и нефакторни услуги също бележи ръст. През 2009г. стойността им възлиза на 32 457млн.лв. 2010г. се покачва до 40 481млн.лв. и достига до 50 061млн.лв. през 2011г. Увеличава се вноса на стоки и нефакторни услуги от 38 492млн.лв. до 49 551млн.лв.

Инфлация

Инфлацията е понятие, което илюстрира постоянно покачване на паричните цени, което означава постоянен спад в покупателната способност на парите. Тя се измерва посредством дефлатора на БВП, индекса на потребителските цени (ИПЦ) и хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Основният измерител е ИПЦ, защото той отразява динамиката на цените на стоките и услугите за крайно потребление на домакинствата.
Годишната инфлация за 2010г. (12.2010г. спрямо 12.2009г.), измерена с индекса на потребителските цени, е 4.5%, като се увеличава с 3.9 процентни пункта в сравнение с 2009 година (0.6%). Инфлация за 2011 г. (12.2011 г. спрямо 12.2010 г.), измерена с индекса на потребителските цени, е 2.8%, като намалява с 1.7 процентни пункта в сравнение с 2010 година (4,5%). Отбелязано е намаление в цените на стоките и услугите, свързани със свободното време (-2.3%), на стоките и услугите в съобщенията (-0.6%) и на жилищното обзавеждане, домакинските уреди и други стоки за обичайно поддържане на дома (-0.2%).

Пазар на труда

Съществено значение за развитието на една икономика имат формите на безработица и проблемите, които произтичат от нея, а също и размера на заетостта в дадена страна. Заетостта няма еднозначно определение. В широк смисъл за заети се приемат всички лица, занимаващи се с обществено полезен труд, независимо дали получават доход или не. В по - тесен смисъл заетостта се свежда само до лицата, които срещу вложения от тях труд присвояват работна заплата или друг доход. Хипотетично пълна заетост означава ситуация, в която 100% от работната сила има работа. В действителност това е невъзможно. Обективно във всеки момент има хора, които не желаят да работят, преквалифицират се или сменят местожителството си. Заетите лица за 2011г. са 3 401,06хил.д., бройката през 2010г. - 3 550,7 хил.д а през 2009г. - 3 752.0хил.д. Следователно броят на заетите лица в икономика през 2011г. е намалял с 323,4хил.д. Коефициентът на безработица се е покачил на 11.3 през 2011г. Коефициентът на икономическа активност (15-64г.) през 2011г. е спаднал от 67.2% през 2009 до 66% през 2011г. Безработните лица между (15 и 64) годишна възраст за 2011г. са 370.8хил.д, а за 2010г. - 354,9хил.д. през 2009г. броят им е бил 236,7хил.д. Безработните лица са нарастнали с 134,1хил.д. за 3 години. Средната месечна работна заплата за периода 2009г. - 2011г. се е повишила с 112.60лв. от 585,1лв. на 697,6лв.

Платежен баланс

Платежния баланс е статистически документ, който по систематизиран начин представя извършените за определен период от време трансакции на резидентите на една икономика с останалия свят; отразява трансакциите със стоки и услуги, доходи и нефинансови и финансови вземания и задължения. Текущата сметка обхваща обмена на стоки и услуги, доход и текущи трансфери между страната и останалия свят. За 2011г. тя е 202,4 млн.лв., а търговският баланс е -4 217млн.лв.

Държавен дълг

Държавен дълг са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата при спазване изискванията на законодателството на страната за поемане на държавни финансови задължения или гаранции. Държавният дълг на България за 2009г. е 73 962млн.лв., през 2010г. е 72 417млн.лв. през 2011г. 70 107млн.лв. България е една от страните с най-малък държавен дълг като част от БВП в ЕС. Брутният външен дълг по сектори за 2011г. е: ДУ 5443,1млн.лв., този към банките - 11 478,8 млн.лв., а към другите сектори - 23 806,4млн.лв.

Бюджетни приходи и разходи

Бюджетът се състои от приходна и разходна част. Приходната част съдържа обикновен три пера: данъчни приходи, неданъчни приходи и други (обикновено безвъзмездни) приходи. Данъчни приходи - включват постъпленията от подоходните, корпоративните, косвените данъци, митата и др. Неданъчните приходи - включват държавни такси, приватизация, глоби, санкции, наказателни лихви. И ако приходите от приватизация подлежат на планиране, то глоби, санкции и наказателни лихви могат да се пресметнат приблизително с помощта на статистическа информация и трендове. Други приходи - тук се записват очаквани безвъзмездно предоставени суми по различни програми. Разходната част на бюджета се състои от: текущи разходи, капиталови разходи, непредвидени и неотложни разходи. Текущи разходи - включващи цялостната издръжка на държавната администрация (заплати, осигуровки, стипендии, поддръжка на материалната база), субсидии, разходи за лихви по държавния дълг. Капиталови разходи - включващи придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт. Непредвидени и неотложни разходи - включва покриване на разходи вследствие на природни бедствия и аварии.
Общите приходи за 2011г. са 25294,25млн.лв. Общите разходи за 2011г. са
26829,34. Първичното опериращо салдо е -2558 млн.лв. Бруто образуване на основния капитал е 2558 млн.лв., а брутните спестявания за 2011 са 273,41 млн.лв.

Библиография
1. НСИСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на промените на макроикономическата среда в България за периода 2009г. – 2011г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.