Анализ на работата по качеството


Категория на документа: Други
Качеството е съвкупност от средства и водещи характеристики на даден продукт по отношение на неговата пригодност да удовлетворява потребностите на потребителите,да удовлетворява определени и предварително зададени изисквания.Качеството представлява синтез на цялостната дейност на фирмата.В него рефлексира цялата фирмена култура,общото технологично равнище и качеството на труда.

Качеството е основна логическа категория във философията на Аристотел,Кант и Хегел.Съществено място заема разбирането и разграничаването между първични и вторични качества във философията на Новото време в лицето на мислители като Бейкън,Декарт и Лок.В наше време качеството е обект на сериозен дебат в сферите на социалните и икономически науки и е едно от основните понятия върху ,които се изграждат редица политически,управленски и организационни теории.

Качеството днес е икономически фактор за успех,който става все по важен.В икономиката качеството е съществен атрибут на всеки продукт или услуга и има решаваща роля за начина на функциониране на икономическите субекти и пазарните отношения.

Много често качеството се използва като основен критерии при определянето на полезността на даден обект.Поради тази причина качеството заема важно място във всеки отрасъл.

Качеството е изключително динамична категория.То се намира в процес на непрекъснато развитие и усъвършенстване.

С течение на времето представата за качеството на даден продукт еволюира и затова днес се използват множество различни определения,които дават отговор на въпроса -Що е качество? Но същевременно много близки по смисъл:

Например в Америка качеството се описва като:-"общата съвкупност от техническите,технологичните и експлоатационните характеристики на изделието или услугата ,посредством ,които последните(изделията или услугите) съответстват на изискванията на потребителя при тяхното използване".

В Германия определението за качество е:-"съвкупност от свойства и признаци на даден продукт или дадена дейност,които имат отношение към тяхната пригодност да изпълняват определени функции и да удовлетворяват определени потребности".

Сходно е и определението ,което се използва в Япония:-"Качеството е съвкупност от характеристики на обектите ,обуславящи нейната пригодност да съответстват на предназначението им.

Определението на доц. Юрий Алкалай в "Управление чрез тотално качество" е следното: "Качеството се определя от степента, до която продуктът или услугата служат успешно на целите на потребителя в процеса на използването им, а не само в процеса на продажбата."

И още едно определение в контекста на ISO 9000/2000: "Степента, в която набор от вътрешни характеристики на определен продукт, услуга, решение, документ, информация, или резултат от процес изпълнява потребност или очакване, които са изразени, общоприети или задължителни."

От до тук споменатото можем да направим следният извод:Определенията,чрез които даваме отговор на въпроса -Що е качество са многобройно,но същевременно много близки по значение.

Стремежът за постигане на високо качество е на всякъде около нас.Неговото присъствие се превръща в предпоставка за живота на хората.Това е обяснимо,защото качеството на заобикалящия ни материален свят е достигната степен на съвършенство,характеризиращи задоволяването на определени потребности.През последните десетилетия сме свидетели на безпрецедентно нарастване на вниманието,което се
отделя на качеството.Притиснати от острата конкуренция на пазара и осъзнавайки,че качеството на продуктите е стратегическо средство в конкурентна борба,ръководителите на все повече предприятия извършват критична оценка на работата си и търсят ефективни подходи за подобряване на качеството.

Познах по облик земно и свещено, и низко в същина, и просветлено, но въпреки това ви казвам аз:
от виното не срещнах по-блажено.

(Омар Хаям)

Шест века пр.х.съществувала силната държава на тракийското племе
Одриси.Тракийският одриски владетел бил не само цар ,но и жрец на основния култ в царството.И като такъв правил възлияние на Великата богиня-майка със свещената тракийска напитка-виното.то довеждало царя-жрец до екстаз на който той се свързвал в свещен брак със земята.Церемонията се извършвала със специален златен сервиз за пиене на вино.Той достигнал до нас и ние го познаваме под наименованието Панагюрско златно съкровище.

Още Омир споменава за кораби с тракийско вино,които спирали при гръцкия лагер пред Троя.

25 века след това Винарска изба"Румелия"минава през тракийският път на виното.

Някъде в началото на този път се намира град Панагюрище.Ние българите го свързваме с борбите за национално освобождение,но вероятно по времето на одрисите е бил религиозен център,където се е произвеждало вино и е било използвано за церемониални цели .

В Панагюрище съществува място,където атмосферата на древна Тракия може да бъде почувствана чрез божествената напитка на траките -Винарска изба"Румелия"/

Една от най известните винарски изби започнала своето начало през 2005 година ,произвеждаща първокласно вино е Винарска изба Румелия.

Една традиция може да потъне под пластове история,но не може да изчезне напълно.

След почти 30 века по-късно отглеждането на лозя и производството на вино се възражда в древния си център,за да тръгне свещената напитка отново по древния си път
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на работата по качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.