Анализ на риска


Категория на документа: Други


Д О К Л А Д

ЗА ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценката на риска за здравето и безопасността на работещите е извършена по програма,утвърдена със заповед на работодателя.

Докладът съдържа конкретна информация за оценяването на риска на работните места в..........по отношение на:

1.Идентифициране на опасностите;

2.Определяне риска от идентифицирана опасност и възможната вреда върху здравето и безопасността на работещите;

3.Количественото изражение на вероятността от възникване на вредата,продължителността на експозицията,тежестта на вредата и числото,характеризиращо оценения риск;

4.Застрашени лица по професии;

5.Препоръки / мерки / за отстраняване или намаляване на риска.
Етапността на извършването на оценката на риска е следната:
- определяне обектите и работни места за оценка на риска

- идентифициране на опасностите

- определяне риска от идентифицирана опасност и възможната вреда върху здравето и безопасността на работещите
- количественото изражение на вероятността от възникване на вредата,честотата на експозицията,тежестта на вредата ,риска и броя на застрашените лица
- препоръки за ликвидиране или намаляване на риска

Оценката на риска обхваща работните процеси,работното оборудване,използваните машини и инструменти,работните помещения,работните места,организацията на труда и други странични фактори,които могат да породят риск.

Всички данни от оценяването на риска са поместени в удобна за работа и анализи таблица за оценката на риска.

Екипът на оценителите се запозна детайлно и задълбочено с всички фактори,които могат да породят риск.

По време на оценката са водени разговори с ръководители и работници,които ни оказаха пълно съдействие.

Изследвани и анализирани са опасностите от механични увреждания,нарушение на технологичните изисквания, организацията на труда, пожарна и аварийна безопасност, опасности от шум, микроклимат,недостатъчно осветление,физическо натоварване и производствен риск и др. в работната среда.

На всички работни места в ................................ е извършена оценка на риска.

№ по
ред
Идентифициране на опасностите
Определяне риска от ид. опасност и
възможната
вреда върху здравето и
безопасност.
на работещ.
Количествено изражение на вероятността от възникв. на вредата,честота на експоз., тежест на вредата и риска
Застрашени лица по
професии

Препоръки /мерки/ заСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.