Анализ на стратегиите на голяма корпоративна банка


Категория на документа: Други


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
" СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ "
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

България, София 1113
бул. Цариградско шосе 125, блок 3
Тел: (+359 2) 873 83 10
Факс: (+359 2) 873 99 41
е-mail: [email protected]

SOFIA UNIVERSITY
"ST. KLIMENT OHRIDSKI"
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
Bulgaria, Sofia 1113
125 Tzarigradsko chaussee blvd., bl. 3
Tel: (+359 2) 873 83 10
Fax: (+359 2) 873 99 41
e-mail: [email protected]


КАТЕДРА СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ : ДОЦ. Д-Р МИРОСЛАВА ХРИСТОВА

СЕПТЕМВРИ 2014Г.
СОФИЯ

Обект на разглеждане и анализ в курсовия проект е една от най-големите и влиятелни организации, опериращи във финансофия сектор. Тя присъства на българския пазар от 1998 година и към сегашния момент е един от основните играчи на банковия сектор в частта му корпоративно и инвестиционно банкиране.

Организацията е силно структурирана, с множество йерархични нива и централизирана власт. Налице са вътрешни правила и процедури, които спомагат за гладкото протичане на работните процеси.

Индустрията, в която оперира организацията е слабо предвидима като предизвикателствата в нея са многобройни и доста сложни. Компаниите, опериращи в нея постоянно следят външната среда и се стремят да идентифицират бъдещи промени по отношение на икономическите показатели, технологиите, силата на конкурентите, социалните и политическите фактори. Целта е те да бъдат подготвени и да могат бързо да се приспособят като извлекат максиламна полза от тях.

Стратегическата дейност на организацията се базира на дългогодишния й опит. Тя се развива постепенно, стъпвайки върху успешни дейстия в миналото, които, в случай че е възможно, адаптира към настоящите условия. Стратегическото планиране е периодично и е насочено към намиране на нови или експолатиране на успешни стари стратегии. Ако обаче стане ясно, че една доказана като успешна в миналото стратегия е несъвместима с текущите условия в индустрията, то организацията веднага се насочва към развиване на нови. Принципът е планирането да е относително дългосрочно - за период от 3 до 5 години, но това не изключва възможността планирането да се осъествява и за по-кратък период в съответствие с вътрешните и външните условия.

Управлението се осъществява чрез поставяне на цели и контрол за тяхното изпълнение. Организацията разработва конкретни стратегии, но при внедряването им е възможно те да претърпят промени в резулат на промени, настъпили във вътрешните или външни условия. Вече внеддрените стретегии биват актуализирани на периоди между 6 и 12 месеца в зависимост от резултатите, които са постигнати.

За организацията е характерно, че реагира бързо на промените и се адаптира към тях, проучва променящите се нужди на клиентите си и подобрява своите продукти и услуги така, че те да им отговарят в максимална степе. Погледът на управляващите е насочен към бъдещето като стремежът е да се постига стратегическа ефективност. Доказателство за това е и фактът, че организацията пренасочва ресурси от пазари, които губят своята атрактивност към такива, които обещават висок растеж и доходност в бъдеще. Най-често използваните подходи при анализът и планирането са анализ на икономически прогнози, оценка на силните и слабите страни, анализ на портфейли, анализ на краткострони прогнози за развитие на бизнес-средата, разработване на сценарии за развитие на организацията както в бизко бъдеще, така и в дългосрочен аспект.

Тъй като организацията е силно представена на глобално ниво, то стратегията й е глобална, но има локални адаптации. Залага се на разработването на няколко основни типа стретегии - диференцииране на продуктите и услугите от тези на конкурентите, разработване и предлагане на нови продукти и услуги, търсене на ниши, в които конкуренцията още не е навлязла, интернационализация и навлизане на все повече нови пазари.

Стратегическото планиране и формулирането на стратегиите се извършва от висшето ръководство с помощта на ръководителите от средните мениджърски нива, които имат по-пряк поглед върху различните звена и пазари. Те споделят своите идеи и предложения за бъдещо развитие, които след това биват анализирани и на тяхна база се изгражда стратегическия план. В него се съдържат мисията, визията, ключовите цели и намерения на компанията, конкретни финансови и пазарни цели, разпределение на ресурсите за постигането на тези цели и съответните измерители за нивото на изпълнение на целите,

Един от много сериозните проблеми, пред които е изправена огранизацията в процеса на стратегическо планиране е сложната и несигурна бизнес-среда, в която тя оперира. Освен това трябва да се вземе предвид и степента на натиск от страна на вече присъстващите на пазара и потенциалните конкуренти, чиито действия в много случаи са определящи за това каква стратегия ще изгради организацията.

Свидетели сме на тежки финансови сътресения, които изискват бърза реакция и адаптиране на стратегиите към новите условия на заобикалящата среда. Това от една страна е в състояние да изхвърли от пазара дори и гиганти като разглежданата организация, но от друга страна такъв тип финансови и икономически сътресения могат да донесат множество облаги на тези, които успеят да се възползват първи от тях. За момента организацията се е доказала като гъвкава и адаптива към промени, но това не й гарантира безгранични успехи. Напротив, ръководните й кадри трябва да са винаги нащрек за нови промени, тенденции, възможности или заплахи и да са готови да действат бързо и решително.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на стратегиите на голяма корпоративна банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.