Анализ на вестник "Стандарт"


Категория на документа: Други


Шуменски университет
" Епископ Константин Преславски"

Факултет по хуманитарни науки

Курсова работа

по ИД: Вестникът в Интернет

Тема: Анализ на интернет изданието на вестник
"Стандарт"

Изготвила: Задал:
Гергана Иванова доц. д-р Ю.Проданов
Журналистика

Шумен
2010

Вестник "Стандарт" е основан през 1992 година като на-ционален информационен всекидневник. Той е първият бъл-гарски всекидневник, който се публикува в електронен вари-ант освен на български и на английски език. "Стандарт" ус-пява вече 17 години да задържи лидерски позиции в инфор-мационния бизнес и се ползва като авторитетен източник от потребителите на политическа, икономическа, социална, кул-турна, спортна и сервизна информация. Изданието използва услугите на всички наши и световни информационни аген-ции. Разполага със собствена кореспондентска мрежа в голе-мите градове на България. Акредитира свои кореспонденти на всички значими световни събития. Издател на вестника е едноличната частна акционерска компания "Стандарт нюз". Председател на съвета на директорите е адвокат Тодор Бат-ков. В екипа на вестника работят утвърдени журналисти, сред които най-познато на широката аудитория е името на Мартин Карбовски, който е коментатор на събитията вълну-ващи обществото. Електронното издание на вестника пре-доставя възможност на своите читатели да получават инфор-мация на посочен от тях e-mail адрес. On - line изданието предлага възможност за публикуване на реклама на страни-ците на вестника като цената зависи от мястото, което ще заема тя в интернет страницата.

Основните цветове, които са използвали оформителите на интернет изданието са синьо, сиво, бяло и черно, такива са и цветовете на печатното издание. По този начин читателите се доближават до автентичността на печатния вестник. Над главата на вестника е поместена електронна реклама, а под нея се намира информация за поредния брой на изданието и годината на неговото издаване. До тях има линкове, които да-ват възможност на читателя да избере дали да чете вестника на английски или на български език. След това е поместено и името на вестника, което се откроява е едър черен шрифт на син фон. До него е поместен денят, месецът и годината на из-даване на съответния брой.

Отделните рубрики в интернет изданието са поместени в лявата част на страницата. Под тях се намира колонка със за-главие "Форум", която дава възможност на всеки читател на печатното и интернет издание да коментира новините публи-кувани и в двете издания. Българите в чужбина също имат своето запазено място, където да изкажат своето мнение или да споделят това, което ги вълнува във форума "Българите в чужбина". Следваща колонка е посветена на времето, където всеки един читател може да се информира за времето в стра-ната. Под нея се намира колонка "Информация", от която чи-тателите могат да научат адресът на редакцията и възмож-ностите за връзка с нея. Има и колонка "Месечен архив", която дава възможност за ретроспекция на отпечатаните през съответния месец издания на "Стандарт".

В центъра на on - line изданието са поместени най-актуа-лните новини от страната и света, като на водеща позиция са тези, които засягат политическия, икономическия и социал-ния живот в България. На централно място е поместен сним-ков материал озаглавен "Снимка на броя" и представя мо-мент от важно за страната или света събитие, придружено с коментар.

Интернет изданието предлага възможност за преглед на събитията от деня в снимки. Рубриката е озаглавена "Денят в снимки" и всяка една от тях е придружена с кратка инфор-мация отностно събитието, което представя.

Всяка една от рубриките в изданието има свой разширен вариант и заглавието й се откроява от останалите с различен цвят. Под всяка една от тях са поместени водещите заглавия в нея като това предоставя възможност на читателя да избере заглавието, което го е впечатлило и директно да прочете но-вината, която го интересува.

Колонка в дясно представя водещите заглавия в броя и рубриките, в които може да бъде намерена информация от-ностно събитието, което заглавието представя.

Интернет изданието предоставя на читателите различни рубрики, в които всеки може да намери полезна и актуална информация. В зависимост от важността и разнообразието на събитията в страната и света се добавят нови рубрики, а други отрадат. Най-популярни са следните рубрики:
- Акция - посветена е на полицейски акции, на проти-чащите съдебни процеси, на проблемите в съдебната система и др.;
- Власт - представя на читателите информация за всич-ко по-важно, което се случва във властта, решения взети от правителството, конфликти между отделните партии и др.;
- Денят - рубриката представя актуалните събития от деня - убииства, катострофи, социални и обществени проблеми, истории на обикновени граждани и др.;
- Икономика - посветена е на икономическата ситуа-ция в страната, на чуждестранни инвестиции в стра-ната и др.;
- Пазар - информация за хранителните стоки и продук-тите за бита, тяхното качество, разпространение на пазара, цени и др.;
- Общество - коментари на темите и събитята, които вълнуват обществото, мнения на политици, социоло-зи, експерти, анализи на взетите от правителството решения и др.;
- Реформа - промени във властта, икономиката, соци-алния живот, образованието и др.;
- Интервю - в рубриката се публикуват интервюта с во-дещи политици, експерти, личности от шоубизнеса;
- Драма - представя предимно трагични събития, които са разтърсили обществото, истории на обикновени граждани, в които всеки читател може да намери и частица от своята лична история;
- Свят - информира читателите за конфликтите, стачките, промените, бунтовете в останалите страни от Балканите, Европа и света;
- Спорт - информация за предстоящи и отминали спортни събития в страната и света, коментари, анализи и резултати от спортни срещи;
- Блясък - в тази рубрика читателите магот да разберат за предстоящи културни събития, концерти на из-вестни изпълнители, новини от нашия и световния шоубизнес;
- Хороскоп - тук всеки, който се интересува какво ве-щаят звездите за него може да получи нужната инфор-мация;

On - line изданието дава възможност на всеки читател да изпрати, отпечата или запази като файл всяка една статия, която го е впечатлила.

Информацията в интернет изданието се подновява всеки ден с актулни новини и полезна информация от екипа на ве-стника. На читателите се предоставя възможност за връзка с държавните институции, с министерствата, държавните агенции и комисии, областните центрове, чрез секцията "По-лезни връзки".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на вестник "Стандарт" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.