Aнализ на здравно-демографските показатели в Русенска област за периода 2002 – 2004 година


Категория на документа: ДругиМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
ФАКУЛТУТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ "
СПЕЦИАЛНОСТ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

ПО

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

Тема: " Анализ на здравно-демографските показатели в
Русенска област за периода 2002 - 2004 година"

Изготвил: Ивелина Михова Петкова

Фак. № 854

Проверил: Доц. А. Велкова

Гр. ПЛЕВЕН
2006г.

I. МЕТОДИКА НА РАБОТАТА

Настоящият кратък анализ на здравно-демографското състояние на жителите на област Русе има за цел да покаже какви промени са настъпили през периода 2002г.-2004г, рисковите фактори за здравето и евентуални препоръки за подобряване на здравното състояние на населението. Анализът представя динамиката на демографските показатели в Русенска област, прави се оценка на количествени и структурни показатели и изводи за състоянието на общественото здраве в региона, съпоставени с данни за страната.
Данните са събрани от Община Русе, служба ЕСГРАОН. Използувани са разработки на РЦЗ-гр.Русе, както и официални сборници и литература по въпроса. За да се направи характеристика на здравно-демографския статус на населението са използвани различни подходи и индикатори:
* Статистика на населението-брой и структура по пол, възраст, местоживеене.
* Проследяване динамиката на раждаемостта, общата смъртност, детската смъртност и заболяемостта в региона.
За онагледяване на курсовата работа са използвани таблици и диаграми.

II. ГЕОГРАФСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕГИОНА

1. ГЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ. Област Русе е разположена в Североизточна България и е една от средните по територия - 2803 кв. км. В административно-териториалния обхват на област Русе влизат 8 общини - Русе, Бяла, Борово, Вeтово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово. Административният център на областта е град Русе, с население 162 131 души (данните са от последното национално преброяване от март 2001 година). Общият брой на населението на област Русе е 267 621 души.

КЛИМАТ Районът на област Русе попада в умереноконтиненталната климатична област, характеризираща се със студена зима (абсолютна минимална температура - 27° С) и сухо, топло лято (абсолютна максимална температура + 44.0° С). Крайдунавската тераса, включително и в района на община Русе, е открита за североизточните ветрове. Това е причина за горещите лета и студените зими. Сухото и горещо лято налага изкуствено напояване. Летните суховеи и недостатъчните валежи причиняват ерозия на почвата. Есента и пролетта са краткотрайни. Въпреки студената зима пролетта настъпва рано поради малката надморска височина, но е по-студена от есента. Характерни за зимния сезон са силните североизточни ветрове, които нанасят поражения на посевите, създават транспортно-комуникационни и битови проблеми. Мъглите по поречието на Дунав са типично сезонно явление. Резкият контраст между зимните и летните условия характеризира климата на общината като подчертано континентален. Това се потвърждава и от средната годишна амплитуда, която е около 26° C и е най-голямата за страната.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ Най-значимият природен ресурс на Русенска област, безспорно е широкият излаз на река Дунав.

Релефът на областта е равнинно хълмист, което я прави подходяща за развитието на земеделие и изграждане на транспортна и техническа инфраструктура. Областта заема част от Източната Дунавска равнина, Бръшлянската низина /най-голямата крайдунавска низина/, западните склонове на Разградските височини и Лудогорското плато. Териториите в близост до реката се характеризират с ниска заливна част с високи подпочвени води и алувиално-ливадни почви /3-4 м над речното равнище/ и с надзаливна част, образувана от кредни скали, покрити с льос, с дълбоки подпочвени води и черноземни почви /над 60 м височина/. Що се отнася до териториите, разположени по западната част на Разградските височини и Лудогорското плато, те са изградени от седиментни скали, наблюдават се карстови подземни води. Лудогорското плато е изградено от варовици и мергери, покрити с льос. Реките Черни и Бели Лом са разположени в каньоновидни долини и въпреки малката надморска височина, налице са ареали с полупланински облик и пейзажна атрактивност - перспективен потенциал за развитие на туризма.

Областта е бедна на полезни изкопаеми. Стопанско значение имат само находищата на каолин и кварцов пясък /селища на община Ветово /; на строителен варовик /селища в общини Иваново и Русе/; на камък и вар /община Ценово/ и на инертни материали от р. Дунав.

Водният ресурс на Русенска област се базира най-вече на водите на р. Дунав. Речната мрежа е сравнително гъста, но стопанското ползване на реките Янтра и Русенски Лом е ограничено, поради битовото и промишленото замърсяване и каньоновидното им поречие, което не улеснява това.

Почвите в областта са чернозем, сиви горски, алувиални и алувиално-ливадни. Съчетанието от релефа, климатичните условия, водния ресурс и почвеното разнообразие дават възможности предимно за отглеждане на зърнени и фуражни култури, зеленчуци, лозя.

Растителността в Русенска област не се характеризира с биоразнообразие. Тя е бедна на горски масиви - степента й на залесеност е над два пъти по-ниска от средната за страната. Естествените горски масиви са силно редуцирани за сметка на усвояването на земеделски площи. Преобладават широколистни и смесен тип гори. По отношение на баланса на териториите със значително по-висок дял от средния за страната са земеделските територии /76% срещу 57%/ и на урбанизираните територии /6,5% срещу 3,7%/ за сметка на горските /17% срещу 34%/ и на териториите за добив на полезни изкопаеми /0,3% срещу 2,9%/.

Прегледът на природните дадености на Русенска област подсказват възможните посоки за интензивно развитие на регионалната икономика, чиито акцент е свързан пълноценно оползотворяване на р. Дунав и нейното поречие за развитие на водния транспорт; риболов и рибовъдство;поливно земеделие; водни спортове, туризъм; територии за реализиране на проекти по линия на трансграничното икономическо и културно сътрудничество.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ на здравно-демографските показатели в Русенска област за периода 2002 – 2004 година 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.