Анализ по контрол на качеството


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА:Анализ на работата по качвството
По дисциплината:Управление на качеството

Изготвил:Радостин Гунчев Фак.номер-1008471024
Специалност:Стопанско управление,курс 4,семестър 2
Проверил:Проф.д-р Кузманов
Дата:09.05.2014г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

I.ВЪВЕДЕНИЕ.Що е качеството?Определения и дефиниции на качеството.
II.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИ"РУМЕЛИЯ".Предмет на дейност.История на винарията .Мисия ,визия ,стратегии и цели.
III.АНАЛИЗ НА РАБОТАТА ПО КАЧЕСТВОТО

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

V.ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕПОРЪКИ

VI.Източници

I

Качеството е съвкупност от средства и водещи характеристики на даден продукт по отношение на неговата пригодност да удовлетворява потребностите на потребителите,да удовлетворява определени и предварително зададени изисквания.Качеството представлява синтез на цялостната дейност на фирмата.В него рефлексира цялата фирмена култура,общото технологично равнище и качеството на труда.

Качеството е основна логическа категория във философията на Аристотел,Кант и Хегел.Съществено място заема разбирането и разграничаването между първични и вторични качества във философията на Новото време в лицето на мислители като Бейкън,Декарт и Лок.В наше време качеството е обект на сериозен дебат в сферите на социалните и икономически науки и е едно от основните понятия върху ,които се изграждат редица политически,управленски и организационни теории.

Качеството днес е икономически фактор за успех,който става все по важен.В икономиката качеството е съществен атрибут на всеки продукт или услуга и има решаваща роля за начина на функциониране на икономическите субекти и пазарните отношения.

Много често качеството се използва като основен критерии при определянето на полезността на даден обект.Поради тази причина качеството заема важно място във всеки отрасъл.

Качеството е изключително динамична категория.То се намира в процес на непрекъснато развитие и усъвършенстване.

С течение на времето представата за качеството на даден продукт еволюира и затова днес се използват множество различни определения,които дават отговор на въпроса -Що е качество? Но същевременно много близки по смисъл:

Например в Америка качеството се описва като:-"общата съвкупност от техническите,технологичните и експлоатационните характеристики на изделието или услугата ,посредством ,които последните(изделията или услугите) съответстват на изискванията на потребителя при тяхното използване".

В Германия определението за качество е:-"съвкупност от свойства и признаци на даден продукт или дадена дейност,които имат отношение към тяхната пригодност да изпълняват определени функции и да удовлетворяват определени потребности".

Сходно е и определението ,което се използва в Япония:-"Качеството е съвкупност от характеристики на обектите ,обуславящи нейната пригодност да съответстват на предназначението им.

Определението на доц. Юрий Алкалай в "Управление чрез тотално качество" е следното: "Качеството се определя от степента, до която продуктът или услугата служат успешно на целите на потребителя в процеса на използването им, а не само в процеса на продажбата."

И още едно определение в контекста на ISO 9000/2000: "Степента, в която набор от вътрешни характеристики на определен продукт, услуга, решение, документ, информация, или резултат от процес изпълнява потребност или очакване, които са изразени, общоприети или задължителни."

От до тук споменатото можем да направим следният извод:Определенията,чрез които даваме отговор на въпроса -Що е качество са многобройно,но същевременно много близки по значение.

Стремежът за постигане на високо качество е на всякъде около нас.Неговото присъствие се превръща в предпоставка за живота на хората.Това е обяснимо,защото качеството на заобикалящия ни материален свят е достигната степен на съвършенство,характеризиращи задоволяването на определени потребности.През последните десетилетия сме свидетели на безпрецедентно нарастване на вниманието,което се
отделя на качеството.Притиснати от острата конкуренция на пазара и осъзнавайки,че качеството на продуктите е стратегическо средство в конкурентна борба,ръководителите на все повече предприятия извършват критична оценка на работата си и търсят ефективни подходи за подобряване на качеството.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ по контрол на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.