Анализ по контрол на качеството


Категория на документа: Други


Незнаем как точно предците ни са правили вино,най-вероятно са ползвали ръчни преси.Винарската изба е оборудвана с най съвременна техника,чрез която стриктно се следят температурата и цялостния цикъл на ферментация.Винарната разполага с осем ферментана с общ обем 180 тона действащи по две различни технологии.Към винарната действа модерна лаборатория,в която се анализира всичко от гроздето при стъпването му във винарната до готовото вино при бутилиране.Божествената напитка отлежава в дълбоката изба на винарната в дъбови бъчви от български,френски и американски дъб.Отлежаването в бъчви трае 1 или 2 години,което характеризира виното и придава различни характеристики.Виното се бутилира по начин,който най добре показва аромата и вкусовите му качества.Тапите на бутилките са от естествен корк.

От до тук написаното можем да споделим,че ВИ"Румелия"поддържа високо технологично равнище,което се изразява във висококачествени материали,модерни и съвременни машини,съоръжения.

Тя следи за това какви са изискванията,потребностите,критериите на потребителя.Кои са техните конкуренти ,с които трябва да дели пазара.Какви загуби и санкции ще понесе от лошото качество на продукцията.

Много важно за бъдещето на избата е наличието на стратегия за управление на персонала.Избата разполага с отдел човешки ресурси.Необходимо е единствено усилията да се насочат към усъвършенстване системата за подбор,подпомагане на работниците или служители при постигане на знания и умения съотсветстващи на нуждите на текущата им работа.

Политиката на ВИ"Румелия "е насочена към усъвършенстване системата за повишаване на квалификацията и преквалификацията на кадрите вътре в нея.ВИ"Румелия"дава възможност за увеличаване на доходите на работника или служителя

Подборът на персонала на изба"Румелия" не е случаен.Той се базира на ясни критерии и характеристики.Персоналът преминава през шестмесечно обучение,за да може да формира първокласно вино"Мерул".

ВИ"Румелия "държи на корекността,точността и качественото изпълнение на дейностите.

След изтичане на една работна година,служителите и работниците се явяват на допълнителен теоретичен и информационен курс за допъл-
нителна квалификация.

ВИ"Румелия" дава възможност на персонала за допълнителна преквалификация за добиване на знания и умения и прилагането им във винарната.

В нея всеки един работник или служител има изградена индивидуална програма с график на предстоящото изпълнение на дейността им ,в края на деня след приключване на работа работника и служителя се подписва и добавя допълнителна информация,относно изпълнените дейности.освен чрез пряк контрол по този начин управленският състав може да наблюдава качественото изпълнение на работата.

Всеки работник или служител изпълнявайки своята длъжност има свои права и задължения.Управленският състав държи на хуманните отношения във ВИ"Румелия" и полагането на грижи за човешките ресурси.
Избата е изградила собствен вътрешен ред и правила,относно здравословният и безопасният труд.

Собственикът и управленският състав държи на Здравословните и безопасните условия на труд.Кадрите заети с производствената линия са запознати с инструктажа,вътрешният ред и правилата за здравословните и безопасни условия на труд.Те са изминали специален курс ,относно правилното използване на машините ,съоръженията и оборудването.

За тях е изготвено специално защитно облекло за предпазване от инциденти и неблагоприятни последствия.То е съставено от следните елементи:
1. Специална работна екипировка ,отговарящи на всички изисквания.която включва престилка ,панталон и елек за зимния сезон-в бял цвят.
2. Специални работни обувки,отговарящи на всички изисквания,които задължително са ниски с голяма и подметка ,с три шева,с метален накрайник от към то пръстите(предпазване от нараняване на ходилото).Цветът е черен.
3. Специална ,защитна каска.Използва се при силно рискови машини и съоръжения с цел предпазване от наранявания и инциденти,покрила всички изисквания на безопасни и здравословни условия на труд.

В ВИ"Румелия" работникът или служителят работи в добри условия на труд,в хармония и чудесна атмосфера на работа.работникът или служителя работи в съдружие и по този начин по наблюдения на управленски състав той изпълнява своята дейност два пъти по-качествено,по-бързо и по-ефективно.Всеки един работник или служител в "Румелия" може да бъде да изпълнява всички дейности-при недостиг.

В ВИ"Румелия" работят над 330 човека.Разделят се на 3 смени.

Според "Румелия"-доставчикът е един от най-съществените фактори за качествените поръчки.От началото на създаването на избата не са се сменяли доставчиците.Според винарската изба те са точни,коректни .качествено вършат своите задължения и са стари приятели.

ВИ"Румелия знае какво се харесва на потребителите,знае какво желаят,какви са изискванията и потребностите на клиентите.И по този начин тя умело се възползва от това.

ВИ"Румелия запазва своите продукти,създаденото от природата чрез 7-степенната система за контрол на качеството съобразно стандартите и разпоредбите на европейската винарска индустрия,както и системата за контрол на качеството-GMP и НАСС,гарантиращи проследимост на грозда през процесите на бране,производство,преработка,отлежаване,дегустация до търговската мрежа:Прави се ежедневен тест на всяка производствена линия.Тест при процеса на ферментиране,тест в процеса на отлежаване(стареене),тест при дегустация на питието,тест при товарене и транспортиране,170 ежедневни физикохимични,биохимични и макробиологични изследвания(теста),тест при етикиране и пакетиране,тест на изхода на ВИ"Румелия".

Всички изброени тестове,изследвания и проучвания доказват строгият контрол на качеството.

Контролът на качеството е от изключителна важност в процеса на бране,производство,ферментация,отлежаване и бутилиране.Всеки ден специалистите се грижат само продуктите с най-високо качество да достигнат до потребителите.Всеки ден се правят над 200 анализа,които гарантират качеството на процесите и технологията,продуктите и сигурността на вземане на решения.

Входящият контрол на бране на грозде,гарантира ,че единствено качествени суровини ще бъдат вложени в производството.Контролира се всяко ниво и всеки етап от технологията на преработката .

Всеки готов продукт се анализира в лабораторията преди да достигне търговската мрежа.

Политиката на избата към тоталното качество е отворена към клиентите си.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ по контрол на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.