Ангажираност на Европейския съюз и неговите държави членки в разрешаване на "замразените конфликти" на териториите на неговите южни съседи...


Категория на документа: ДругиПрез последните години се наблюдава благоприятно развитие на отношенията особено след ангажирането на Израел с ЕПДС. Конкретен израз на това е създаването от Израел на тематичен подкомитет за политически диалог и на дискусионна група по перспективите на отношенията между двете страни. Съветът за асоцииране Европейски съюз
________________________________________________________________
1 http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_palestinian_authority_en.htm (14.02.2013)

- Израел приветства страната за ангажирането й с политиката на добросъседство и за създаването на тематичен подкомитет за политически диалог. В този контекст страните подчертаха значителния напредък, постигнат през последните пет години за изпълнение на плана за действие, и по предложение на израелското правителство се договориха за създаването на дискусионна група, която да обмисли съвместно бъдещото развитие на отношенията между Съюза и Израел. От друга страна Израел е недоволен от коментарите на ЕС по отношение на Близкоизточния мирен процес и ролята на своето правителство. Страната настоява ЕС да забави темпото и да смекчи тона на критика. Държавното ръководство изразява открито позицията си против декларациите от Брюксел и е готово да изключи дипломатическите представители на ЕС за разрешаване на кризата в региона. В хода на провежданата политика, ЕС замразява плановете за по-тясно сътрудничество с Израел, докато правителството на страната не покаже ангажираност за истински мирни преговори с Палестина. Усилията на ЕС ще са насочени към трайно постигане на мир в региона и създаване на условия за разрешаване на кризата с мирни инициативи.

2.3. Отношения на ЕС спрямо Йордания и Ливан

Констатиран е разумен и конструктивен диалог между ЕС - Йордания и ЕС - Ливан. ЕС застава в подкрепа на ускоряването на провежданите в Йордания реформи. На заседание на Съвета за асоцииране Европейски съюз - Йордания бяха обобщени резултатите от двустранните отношения между Европейския съюз и Йордания и бе одобрено постигнатото от плодотворния диалог в различните подкомитети, включително и подкомитета за правата на човека, както и в Комитета по асоцииране. Съюзът подчерта значението на ускоряването на процеса на реформи в Йордания, който трябва да донесе осезателни резултати на гражданите на страната.

В отношенията между ЕС и Ливан продължава изпълнението на плана за действие между двете страни в рамките на ЕПДС. Прието е решение за създаване на десет подкомитета за подпомагане на Съвета за асоцииране по прилагането на Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между ЕС и Ливан. През 2007 г. е прието решение за предоставяне на финансова помощ на Ливан в усилията му да реши някои основни макроикономически проблеми (напр. съкращаване на държавния дълг до приемливо равнище, и тук имаме едно но... световната финасова криза попречи на това добронамерено решение).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Политиката на ЕС спрямо средиземноморските държави е част от цялостната му стратегия по отношение на страните от региона. С голяма част от тях Евросъюзът имаше подписани споразумения за асоцииране. ЕС и средиземноморските държави водеха преговори за стабилизиране на своите връзки в областта на търговията и за създаване на евросредиземноморска зона за свободна търговия, новата ситуация предизвикана от "Арабската пролет" и правителства продължиха ( а в Либия засилиха) процеса на сближаване. На по-особено внимание се радват въпросите, свързани с либерализирането на услугите и инвестициите, селското стопанство и рибарството, сближаването на техническото законодателство. Магребските държави и тези от Близкия изток трябва да отворят границите си, да засилят обмена и да започнат амбициозни публични и инфраструктурни проекти, например строежи на магистрали, комуникации, язовири, с което ще постигнат реален прогрес в политиката на "малките стъпки".

И накрая, новите регионални споразумения и конкретни проекти ще изискват разнообразни източници на финансиране. Нужен е финансов механизъм под формата на донорска конференция. При такъв механизъм европейците трябва да доставят финансиране не само в рамките на Барселонския процес и Европейската инвестиционна банка. Международният принос на Световната банка може да бъде допълнен с финансиране от САЩ, които силно желаят да стабилизират региона, а също и от други страни като Канада, Япония, Норвегия, Швейцария и някои арабски държави.

От друга страна изглежда очевидно, че САЩ ще подкрепят инициативата на ЕПДС към средиземноморските страни, която напълно съответства на американската политика за налагане на свобода, добро управление и свободна търговия.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Годишен доклад на ЕС за човешките права 2011 г. http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/dokladi-na-bhk/godishni-dokladi-za-pravata-na-choveka/ (18.02.2013).

2. Датски институт за международни изследвания, DIIS. http://www.diis.dk/sw87032.asp (17.02.2013).

3. Доклади от научнопрактически семинар "Европейската политика за съседство със страните от Средиземноморския регион, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова, Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан,Армения,Грузия)",2008г. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/BG_PESC.pdf ( 19.02.2013 ).

4. Камов Г. "Финансирането на Европейската политика за съседство" http://www.nbschool.eu/files/10.pdf p.33 (20.02.2013).

5 Ортега Мартин "Малките стъпки" за интеграцията на Магреб, 2005 г http://www.monitor.bg/article?id=31740 ( 17.02.2013 ).

6. http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_palestinian_authority_en.htm (18.02.2013).

??

??

??

??

2/13

СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, СПЕЦИАЛНОСТ ПОЛИТОЛОГИЯ

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ангажираност на Европейския съюз и неговите държави членки в разрешаване на "замразените конфликти" на териториите на неговите южни съседи... 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.