Антична вила Армира


Категория на документа: Други


Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Философско-исторически факултет

Курсова работа по Антична археология
Тема: Антична вила Армира

Изготвил:
Археология II курс
Факултетен номер:

Проверили:

Пловдив 2013

Съдържание:

1.Въведение...................................................................3
2. Антична вила Армира. Етапи от проучването й....4
3. Устройство на вилата през различните периоди.

Първи, втори и трети строителен период................5
4. Мраморна архитектура и керамика от вилата..............................................................................18
5. Заключение.................................................................23
6. Използвана литература..............................................24
7. Приложения................................................................25
8. Списък с приложения................................................31

Въведение

Вила Армира е един забележителен паметник на културата. Вилата е разположена географски така, че да има достъп до по-важните центрове в Мала Азия и средиземноморието. Изключителната и архитектура ни дава представа за начина на строителство през римската епоха .

Открита е при строеж на язовирна стена през 1964г. Намира се на 4км югозападно от Ивайловград. Мястото за строежа на вилата е специално избран. То отговаря на изискванията за подобни градежи, описани у древните римски автори Варон и Колумела, които казват: че една вила трябва да бъде построена до голям път, но не на самия път; в красива местност; близо до вода; на южен склон и най-важното - до добри съседи.1 Разкопките са възложени на ст.н.с. Я. Младенова.

Антична вила Армира. Етапи от проучването й

Разкопаването и проучването на вилата продължава седем години. Разкопките започват с вдигане на преобърнатия от скреперите пласт и продължават, с разкриване на вилата по сектори. Мястото е разделено на два сектора А (източната) и Б (западната) част на вилата. Първоначално работата е съсредоточена в сектор Б. След това продължава свалянето на насипа върху целия сектор А.

Вилата се намира в чашката на строящия се язовир съвсем близо до преградната стена. В продължение на десет години се води усилена кампания за преместване на язовира и спасяването й. С откриването на почти целия план на вилата и множеството мозайки и мраморни фрагменти, става ясно че това е един изключителен паметник на културата от античността. Благодарение на откритите находки е спрян сторежа на язовирната стена. Вилата е изградена в началото на IIв от н.е. Тя е разположена на полегат южен склон на Източните Родопи, спускащ се към р. Армира. Главните извори на реката се намират на 10км западно от вилата при с.Кобилино. Старото име на това село е Атерен и реката в горното си течение се нарича Атеренска. Тя образува тясна долина, която близо до вилата започва да се разширява.2 Склонът, на който се намира вилата с местността наоколо се нарича също Армира. Реката тече на изток, на 5 км от вилата пресича българо-гръцката граница, после прави завой на север и се влива в р.Арда, долното й течение носи името Чауш дере, така че реката се явява с три имена, всяко едно отнасящо се към част от течението: Атеренска-Армира-Чауш дере.3
Последователното разкриване на вилата, размерите й и украсата я поставят сред най-големите и богати вили. Строителните периоди на вилата са три на брой.

Устройство на вилата през различните периоди
Първи, втори и трети строителен период

Жилищната сграда заема площ от 978кв.м, а заедно със задния двор е 1152кв.м. Първоначално вилата е построена върху малка площ, но скоро след това сградата претърпява преустройства. Стесняват и разширяват помещения, затварят входове, изграждат хипокауста и др. Тези преустройства представляват втория строителен период. През третия строителен период се изгражда и задния двор. Мястото за вилата е с лек наклон и това принуждава строителите да изравнят терена преди строежа. Подовете на половината от помещенията за покрити с мозайка, а на другата половина с хипокауст.

Вила Армира е изградена от ломени варовикови камъни, на които само лицата са оформени като блокчета, а на тези с малка дебелина лицевата страна не е обработена. Камъните вътре в зида са по-дребни свръзани са с хоросан. Скреперите са попаднали на най-богатата с находки част от вилата перистила. От тях започват и разкопките. Особено характерно при разкопаването на перистила е изобилието на мраморни фрагменти. В северозападния ъгъл и в цялата северна половина на перистила са намерени части от облицовката. Облицовката на южната половина на перистила е разнесена. В насипа над перистила са намерени значителен брой монети повечето върху мозайките ( на Фаустина Млада, Констанс, Константин Велики и неопределени), а останалите - в насипа (на Каракала, Констанций II и една неопределена).4 Перистилът е правоъгълен с дължина на стените: северна 15,75м, южна 16м, източна 13,54м и западна 13,30м. Мозайката на перистила е положена още с построяването на сградата. Стените са измазани с бяла мазилка. През втория строителен период мазилката е заменена с мраморна облицовка. По средата на перистила, в насипа са намерени парчета керемиди, но малко на брой. Тук се намира имплувиума. Имплувиума е запълнен с части от колонадата. От него са извадени 350 мраморни фрагмента: архитрави, парапети, херми. Три от хермите са запазени цели. Всички сгради са разположени около него. След направен сондаж се установи, че дъното на басейна е на дълбочина 1.26м от нивото на мозайките. Първоначално е доста плитък, но след третия строителен период, е направен дълбок. Край него са построени четири покрити коридора. По четирите му страни минава зид, широк 0,65 - 0,70м, който е запазен на височина 0,12 - 0,15м над дъното. Вътрешните му страни са дълги: северната - 7,90м, южната - 7,84м, източната - 5,69м, западната - 5,45м. Вътрешният зид от дъното на имплувиума надолу стига до дълбочина 0,80м. Това е дълбочината 2,06м от нивото на перистилната мозайка.5 Басейнът е под открито небе и водата се топли от слънцето. Перистилната мозайка е от първия строителен период. Дъното на канал №3 е с тръмбована пръст, с дребни камънчета и парчета тухли. Каналът не е добре запазен. Дъното му при имплувиума е на 1,13м под перистилната мозайка. Над каменния канал е бил изграден канал от тухли, който тръгва от имплувиума на изток, прави завой в средата на перистила и продължава на север около пет метра, като лъкатуши, после отново завива на изток, минава под зида на перистила, прави нов завой и тръгва на юг.6 Тухлите, които са над каменния канал са напълно унищожени, но навсякъде другаде са добре запазени. Каналът е служил за преливник на имплувиума и се намира на дълбочина около 0,45-0,50м, по-ниско с 0,15м от чучура за чистата вода. (Прил.12) Канала и перистила са съобразени един с друг, но източните помещения слагат край на функционирането му. Той е затворен с южната стена на помещение №5, като там е бил запълнен с много бял хоросан, парчета тухли и камъни. 7

Пространството северно от перистила е оформено в три помещения. В средата е помещение № 8, а от двете му страни са помещения № 7 и 10. Помещение № 8 е построено, за да служи за таблинум. Помещението е претърпяло сериозни преустройства през втори строителен период и след това губи първоначалното си предназначение. Цялата южна половина на стената, която разделя помещение №8 от №7, е разрушена заедно с югоизточния ъгъл на помещение №8 и югозападния на №7.8 През втория строителен период е издигната стена на юг, която затваря помещението. Върху два от каменните блокове по южната стена са запазени две кръгли дупки и един правоъгълен жлеб- указание за съществуването на врата. Първоначално размерите на сградата са: източната стена е 4,19м, а западната 4,20м. След преустройството на помещението източната стена става дълга 5,13м, западната 5,20м, а северната е 4,66м. В помещението не са намерени предмети освен малко фрагменти керамика.

В североизточния ъгъл покрай стените намерихме натрупани части от облицовката, рамки на прозорци и на входни отвори и части от колонадата, а под тях, покрай източната стена и парчета от розовия хоросан, който е служил за връзка между стените и облицовката.9Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Антична вила Армира 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.