Аспекти на околната среда


Категория на документа: Други


I ЦЕЛ

С тази процедура се регламентират редът, отговорностите и пълномощията на длъжностните лица при идентифицирането и документирането на аспектите на околната среда.
II ОБХВАТ

Тази процедура обхваща дейностите на организацията, продуктите и услугите, които могат да въздействат върху околната среда, независимо дали са извършени или генерирани от дружеството, закупени, или осъществявани от подизпълнител.
III ТЕРМИНОЛОГИЯ

Терминологията е в съответствие с клауза 3 на БДС EN ISO 14001:2005.
IV ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

Работна група, която включва представители на различни отдели и с различни функции в организацията, е отговорна за първоначалното определяне на аспектите на околната среда.

Висшето ръководство и ръководителите на организационни звена са отговорни за определяне на промените в дейността на дружеството и предоставяните продукти и услуги, които създават нови аспекти на околната среда, или правят вече установени аспекти невалидни.

Представителят на ръководството по околната среда /ПР/ по е отговорен за събирането и координирането на информацията относно аспектите на околната среда, както и за изготвянето на ФОС 4.3.1-1 "Матрица за оценка на аспектите на околната среда".
V ПРАВИЛА
5.1 Първоначално определяне на аспектите на околната среда
5.1.1 В началната фаза на създаване и прилагане на системата за управление на околната среда /СУОС/, аспектите на околната среда се определят от работна група, съставена от представители на различни отдели и функции в дружеството. Представителят по ОС е отговорен за създаването и ръководенето на групата.
5.1.2 Критериите и насоките за определяне на аспектите на околната среда са определени в т.6 на настоящата процедура.
5.1.3 Всеки член на групата подлага на анализ съответните дейности, продукти и услуги в своя отдел или област на експертиза и, като се използват критериите, определени в т.6 на тази процедура, подготвя списък на определени аспекти на околната среда.
5.1.4 ПР координира работата на групата така, че да се гарантира, че всички дейности са обхванати.
5.2 Окончателно определяне на аспектите на околната среда
5.2.1 Аспектите на околната среда, определени от групата, се обсъждат на заключителна среща, председателствана от ПР.

Забележка: На тази среща могат да бъдат привлечени юридически или дуги консултанти, компетентни в областта на законовите и подзаконови актове в областта на опазването на околната среда.
5.2.2 Всеки член на групата представя определените от него аспекти и групата оценява дали аспектите са уместни и съответстват на насоките и критериите, определени в т.6 на тази процедура.
5.2.3 ПР отбелязва всички аспекти, които преминат през оценяването, и ги отразява във
ФОС 4.3.1-1.
5.2.4 Матрицата се представя на висшето ръководство за преглед и за евентуално определяне на допълнителни аспекти, които може да са били пропуснати.
5.3 Актуализиране на аспектите на околната среда
5.3.1 Промените в дейността на дружеството и развиването на нови дейности, продукти или услуги могат да изискат добавянето на нови аспекти или да направят невалидни предварително определени аспекти на околната среда.
5.3.2 Примери за такива промени могат да бъдат:
* промени в технологичните процеси, както и въвеждане на нови процеси;
* значително разширяване или намаляване на капацитета;
* нови доставчици и подизпълнители;
* разширяване или преместване на сградния фонд;
* промени в местната общност;
* промени в закони и подзаконови актове;
* временни проекти, като строителство, монтаж на нови линии или оборудване,
и други.
5.3.3 Нови аспекти на околната среда могат да бъдат идентифицирани така също на прегледа от ръководството или при провеждането на вътрешни или външни одити на СУОС.
5.3.4 Определянето на нови аспекти на околната среда, както и искания за определяне на аспекти за невалидни, се представят на ПР.
5.3.5 ПР извършва преглед на предложените аспекти за целесъобразност и съответствие с определенията, насоките и критериите, предвидени в т. 6, и при одобрение регистрира новите аспекти в обобщения списък на аспектите на околната среда.
6 Указания за определяне и избор на аскпектите на околната среда
6.1. Общи положения
6.1.1 Тези указания формулират критериите, методите и насоките за прилагане на процедурата. Тяхната роля е да се подготви екипът по околна среда за по-добро разбиране на въпросите, свързани с аспектите на околната среда.
6.1.2 Целта на определянето на аспектите на околната среда е да се създаде пълен списък на дейностите, процесите, материалите, продуктите и услугите или техни елементи, които могат да окажат въздействие върху околната среда.
6.1.3 На този етап не следва да се разглежда значението на определен аспект. Това се извършва на следващия етап, когато значението на всеки отделен аспект се оценява официално.
6.2 Преки и непреки аспекти на околната среда
6.2.1 Преките аспекти на околната среда включват дейностите на организацията, над които тя има контролиращо управление, и могат да бъдат, но не само :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аспекти на околната среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.