Атинска харта


Категория на документа: Други


Доклад на тема: " Атинска харта"

През 1933 год. в Атина се провежда четвъртият конгрес на младите архитекти в Европа, известен под наименованието " Международни конгреси ма модерните архитекти". Решенията на конгреса са обработени и публикувани 10 години по-късно. Атинската харта става манифест на модерното градоустройство. Тя определя за десетилетия напред посоката на градоустройственото мислене и действие. Хартата поставя в центъра човека. В нея основните функции на градоустройството се свеждат до следните четири вида - живеене, работа, отдих(свободно време) и придвижване. Този възглед за градоустройството се противопоставя на съществуващото до тогава становище, че един единствен проблем за развитието на градовете е движението. Действащото до тогава становище за развитие на градовете е свързано с изискването да се прекарат основните транспортни оси на града, да се създадат квартали за обитаване, чието предназначение и изграждаща функция е задача на частната инициатива. В Атинската харта присъства идеята за териториално обособяване на функциите, които в сегашните условия на урбанизацията се възприемат като ограничител за развитието на градовете. В Атинската харта се залага на необходимостта за извеждане на бързия градски транспорт от жилищните квартали и същевременно се поставя въпроса за структурна съподчиненост на уличната мрежа според предназначението й. Атинската карта е остро критична към тогавашния начин на застрояване на жилищните територии. Създателите са извели проблема, че в централната градска част се увеличава площта за застрояване, ограничава се светлината и свободните градски пространства. При съвременния прочит на Атинската харта правят впечатление острата критика към неотчитането на социалната насоченост на развитието на града. Същевременно създателите на хартата защитават необходимостта от планомерно градско развитие.
Проблемите, свързани с развитието на съвременните градове, се смятат за едни от най-големите глобални проблеми на света. Самата концепция, която определя бъдещето развитие на градовете, е концепция за устойчиво развитите.

През 1994 год. в Атина се провежда конференция със заглавите " Към новата атинска харта - от ограничения град към град на гражданите". На този форум урбанистите предлагат да се изготви нова харта, която да обърне проблемите и възможностите пред европейските градове. Идеята е възприета и нейната реализация е продължена през 1995 год., когато Европейският съвет на урбанистите провежда конференция в Атина. Новата харта представлява принципна основа на международната конференция "Нова харта от Атина 1998". В новата харта се отразява широкото разпространение и влияние на Атинската харта от 1933 г. и недостатъците от видовете структури и схеми. Поставената цел в новата Атинска харта е свързана с дефиниране на новия градски ред и ролята на градското планиране за спазване на дневния ред, както и с препоръчването на водещите принципи, които да се прилагат от специалистите на всички управленски нива.
Практическият опит показва, че през последните 60г. градовете се развиват произволно, като не се прилагат дори и установените градоустройствени модели. Прилаганите нови принципи за градско планиране са групирани в две по-широки категории:
* Основни принципи, развити в миналото, които в повечето случаи са универсални;
* Нови примерни принципи, предложени за XXI век.
Новата Атинска харта поставя гражданина стабилно в центъра на планирането и правенето на политика. На тази основа са включени десет препоръки в тази област, а именно:
* Град за всички - Всички групи, включително и тези на имигрантите, трябва активно да се включат в икономическия, социалния и културния живот на града чрез неговото планиране и развитие;
* Реално въвличане - Рамката на градското планиране на съвременния град изисква тя да бъде преструктурирана, така че да бъде по-достъпна за гражданите ;
* Човешки контакт - Развитието на града трябва да е свързано с мрежа от обществени пространства, както и реализирани обществени функции;
* Устойчивост на характера - Градското планиране в перспектива трябва да доразвие строителните традиции, които придават ясен характер и идентичност на отделния град;
* Използване на новите технологии - Градското планиране трябва да създава условия да се изследват възможностите за децентрализация на градските дейности, като се вземе в предвид въздействието на информационните технологии върху развитието на града;
* Аспекти на околната среда - Градското планиране трябва да насърчава общественото участие, свързано с опазване на околната среда;
* Икономически дейности - Градското планиране трябва да създава основата за насърчаване на малкия и среден бизнес, за осигуряване на работни места и увеличение на градската икономическа основа;
* Движение и достъп - Чрез градското планиране на транспортната схема и осигуряването на транспортно обслужване трябва да се даде по-голям избор на гражданите за задоволяване на изискванията им за придвижване;
* Разнообразие - Градското планиране трябва да осигури достатъчно добри възможности за гражданите да реализират избора си на работното място, жилище, транспорт и организация на свободното време по начини, които да повишат техния жизнен стандарт;
* Здраве и сигурност - Ролята на градското планиране е да създаде условия за стимулиране и подпомагане на т.нар. "здрави градове" според стандартите на Световната здравна организация. Това може да се постигне чрез повишаване на качеството на жилищата, подобряване на околната среда и повишаване на жизнения стандарт на населението.

През XXI век Европейският съюз ще реализира основната си цел, свързана с интеграцията на европейското икономическо и физическо пространство. На тази основа се представя широко разпространената визия за бъдещето на европейските градове. Визията на новата харта от Атина 2003г. е послание, отправено преди всичко към специалистите урбанисти, работещи в Европа, и към тези, които имат отношение към плановия процес, за да може да се даде насока за по-добра съгласуваност при изграждане на смислена мрежа от градове в Европа, свързани във времето на всички равнища и сектори. В новата харта визията включва мрежа за внедряване, която съдържа - кратко обобщение на основните въпроси и предизвикателства, които влияят на градовете в началото на 3-тото хилядолетие и ангажиментът, изискван от пространствените урбанисти за реализиране на визията.
Тенденциите за развитие на европейските градове през XXI век трябва да се разглеждат внимателно. Практиката показва, че бъдещето в голяма степен зависи от миналото. В същото време трябва да се приеме, че реалните резултати не могат да бъдат база за някои непредвидими процеси, свързани с градското развитие. От тази гледна точка тенденциите за развитието на европейските градове могат да се свържат с четири основни групи:
* Социално-икономически промени;
* Икономически и технологически промени;
* Промени в околната среда;
* Градски промени.
При определяне значението на всички тези групи трябва да се вземе предвид очакваното влияние на градовете заедно с възможните предизвикателства към тях.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Атинска харта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.