Аутсорсинг


Категория на документа: Други


Тема 9. Глобални доставки и аутсорсинг

1. Глобални доставки. Същност

Глобалните доставки представляват снабдяване със стоки и услуги от независими доставчици или собствени дъщерни предприятия, разположени в чужбина, за потребление на вътрешния пазар или в трета страна. Те изискват сключване на договори с подизпълнители за изпълнение на конкретни производствени задачи или услуги. Четири фактора са в основата на растежа на глобалните доставки през последните години:
- Информационната революция, свързана с глобалното използване на интернет и дигиталните технологии.
- Намаляване на комуникационните и транспортни разходи;
- Лесен достъп до информация, включително растяща свързаност между доставчиците и клиентите, които те обслужват;
- Предприемачество и бърза икономическа трансформация на новопоявяващите се пазари.

2. Видове глобални доставки
2.1. Глобални доставки от дъщерни предприятия.

Въпреки че глобалните доставки предполагат снабдяване от чужбина, този случай е известен като вътрешнофирмени доставки, т.е. доставки от собствени на фирмата производствени поделения, намиращи се в чужбина. Така производството се извършва в чуждестранно предприятие, което фирмата притежава в резултат на пряка инвестиция.
2.2. Глобални доставки от независими доставчици

В този случай се сключва договор за производството на стоки по строго определени спецификации. Договорът съдържа подробни обяснения за условията на сделката. Доставчикът изпълнител отговаря за производството и спазва спецификациите на фирмата възложител. След като стоките бъдат произведени, изпълнителят ги предава на възложителя, който след това ги доставя на пазара, продава и дистрибутира. Т.е. фирмата "наема" производствените мощности на чуждестранния контрагент.
2.3. Субконтракт

Друга все по-често използвана форма за глобални доставки е субконтракторството. То е една от главните форми на взаимодействие между големите и малките фирми в сферата на производството.

Субконтрактната система визира организирането на дългосрочни договорни отношения между голяма компания - поръчител и малки предприятия за доставки на полуфабрикати или услуги от производствен характер. Субконтрактните отношения се дефинират въз основа на вида отношения, които има една фирма с друга/други или с пазара, но не и в зависимост от типа на предоставяните стоки или услуги.

Основният субект на тези отношения е субконтракторът (subcontaractor). Той изпълнява поръчката за сметка на контрактора или по негово нареждане. Поръчката може да го задължава да извършва работи или да произвежда детайли, системи или подсистеми, отделни монтажни операции или да изпълнява договор за производство.

Субконтрактните отношения могат да бъдат формулирани тясно и широко.
* Тясното определение на субконтракта визира доставката на индустриални продукти, произвеждани от малки и средни предприятия, които работят на основата на подетайлна, възлова, технологическа и модулна специализация.
* По- широкото определение на субконтракта е: производство на продукти от едно предприятие по инструкции на друго. В рамките на това определение субконтрактните отношения обикновено се проявяват в две различни форми: търговски и промишлен субконтракт.

Степента на подчиненост на субконтрактора зависи от формата на субконтрактните отношения между фирмите. Дълбокоспециализираните субконтрактори се намират в по-изгодно положение, отколкото самостоятелните малки предприятия, зависещи от колебанията в търсенето на техните продукти. Оценката на зависимостта може да се сведе до следните степени:
* абсолютна-100%;
* силна-60-80%;
* умерена-30-60%;
* слаба-до 30%.

При един сравнителен анализ на американските и Японски субконтракторни договори ще открием следните различия:
1. Американските субконтрактори не зависят от производителите на крайната продукция.
2. Цената е основния критерий, по който американските фирми-поръчители избират доставчик.
3. Контактите м/у американски фирми-доставчици и техните клиенти се ограничават в рамките на конкретния договор.
4. Американските фирми-доставчици не използват системата нула дефекти. Те подчертават, че при тях е създаден прецизен контрол на качеството на произвежданата продукция, но рядко се опитват да провеждат политика на вграден контрол на качеството.
1. В Япония производителите на крайна продукция и доставчиците са обединени от обща цел-максимално намаление на производствените разходи и едновременно с това осигуряване на високо качество.
2. Някои японски компании използват услугите само на един субконтрактор, доставящ определен детайл или възел.
3. Характерна черта на големите японски фирми-производители на крайна продукция е тясното сътрудничество с доставчиците при разработване на нови продукти.
4. Японските фирми-поръчители избират доставчици, като се ръководят от съвместимостта на оборудването и неговите възможности, а не цената на доставяния продукт.
5. Японските производители на крайна продукция предпочитат да работят със субконтрактори не само произвеждащи политика на нула дефекти, но и имащи капацитет да осъществят доставка just in time (точно на време).
3. Аутсорсинг

Аутсорсингът e стратегическа дейност, който е процес на прехвърляне на бизнес дейност, нямаща съществен принос към конкурентните предимства на дадена бизнес организация, към трета страна. В своята същност е концепция за вземане на вътрешни функции на дадена организация и предоставянето им за изпълнение от външна компания.

Аутсорсингът:
* се сключва въз основа на договор;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.