Аутсорсингов план


Категория на документа: Други


Капарол

Оргахим

Мегахим

Потребителите на фирмата са клиенти предимно от град Пазарджик, но има и клиенти от други градове, тъй като Пазарджик е град на търговията и го посещават много хора. Аутсорсерите предимно са свързани със счетоводния отдел, за поддържане на лицензирани програми, както и подръжка на всички IT компоненти и програми за ползване.

4.Структура на управление

* Брой на членовете на управленският екип - 1
* Брой на сътрудниците в офиса - 20
* Общ брой на членовете на отдел "Маркетинг" - 5
* Счетоводство - 3
* Маркетинг - 3
* Човешки ресурси - 2

5.Управление

Функциите на човешки ресурси във фирмата са (HR) :
* Провеждане политиката на БИМ при управлението и развитието на човешките ресурси съгласно действащото законодателство. Прилагане на подходящи методи и подходи за откриването, развитието и запазването на най-подходящите хора за работа в института в полза на обществения интерес и издигане престижа на държавната служба.
* Правно - нормативно обслужване в областта на измерванията в съответствие с правомощията на председателя на БИМ регламентирани в Закона за измерванията.

Отдел Маркетинг изпълнява следните основни функции:
* Търговско договаряне;
* Пропорционални активности;
* Конкурентен анализ;
* Анализ на планиране;
* Връзки с общественоста;

Топ- мениджмънта се ръководи от Костадин Тодоров Тошев.Той е собственик на фирмата.На 40 години, завършил Висше Икономическо образование.Неговите умения, дарби и способности са много.Разрешава възникналите проблеми със лекота.Умее да контактува много добре със работниците си.Умее да привлича клиенти като печели тяхното доверие със добра комуникативност.Здравословното му състояние е много добро.Неговата позиция е като главен и единствен мениджър във управленския съвет.Костадин Тошев има 15 годишен стаж в сферата на търговията на строителни матетриали.

6.Човешки ресурси

Мениджъра във фирмата е само, който е и управител и собственик на фирмата.Специалистите са трима.Основните работници са 100, а спомагателните са 30.

Консултантите са :
* Счетоводители - 3
* Представители на търговски асоциации - 3
* Консултанти във връзки със общественоста - 2
* Консултанти по маркетинг и реклама - 3
* Технически консултанти - 25

Бизнес - философията на мениджмънта на фирмата е :

Винаги се стреми да предостави оригинални решения и да предлага креативни идеи на клиентите. Основата на бизнес стратегията е инвестиционните продукти и услуги на фирмата да бъдат на световно ниво. Фирмата смята че за успешното и правилно управление на активи, само сплотен екип от професионалисти с познание и опит, и които са отговорни, уверени в успеха и последователни в постигане на целите, ще доведе бизнеса до желаните резултати.Прозрачността в отношенията с клиентите е основа на бизнес философията.

Мотивация на персонала (стимули):

Мотивацията на персонала за фирма "Крез" е много важна.Мотото на фирмата е "Мотивирай себе си и останалите към дейност,която води до достигане на личните цели и на целите на организацията!" Фирмата има шест подхода за мотивация на персонала:
* Традиционен подход стимулиращо значение има възнаграждението на труда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.