Аутсорсингов план


Категория на документа: Други


* Подход на човешките отношения акцентът се поставя върху социалните процеси: принадлежността към определена социална група, удовлетвореност от труда.
* Подход на сътрудничеството активното участие и принадлежността към организацията увеличават мотивацията.
* Положително усилване на съответния тип поведение чрез възнаграждения, оценки за положителни резултати.
* Превантивно усилване на поведението, за да се предотвратят неблагоприятните последствия от нежелано поведение.
* Наказание, за да се отслаби нежелателното поведение.
* Игнориране, за да се коригира нежелателното поведение.

Настоящият персонал във фирмата е над 150 квалифицирани хора.Имат голям опит и умения във заетите от тях позиции.Преди да бъде нает на работа един служител преминава през задължително интервю, където той показва нужните документи за квалификацията си.Със наемане на персонал се занимава отдел по Човешки ресурси.В срок на 1,2 месеца се прави необходимото обучение на персонала.Необходимо е 1 месец за адаптация на новоназначените служители.Формирането на работната заплата става по класове и разреди, както и по квалификация и умения.Атестацията на персонала се прави в края на годината.Факторите за оценка са постигнатите задачи, и постигнатите резултати.Оценките от атестацията на края на годината влиаят върху по нататъшната работа на персонала.Могат да бъдат повишени във длъжност или допълнително възнаградени.Оценяват се както работата в екип, така и самостоятелната отговорност.

7.Продукт и Пазар

Продуктите са предназначени за всички потребители нуждаещи се от определени стоки и услуги, в зависимост от техните изисквания.Стойностите на продукта, ценени от потребителя биват:
* Стойност;
* Конструкция;
* Дизайн;
* Качество;
* Възможности;

Обхвата на продуктите е под формата на Диференцирания маркетинг. Сегментирането на пазара представлява процес,по разделене на пазара на части, по определени критерии и принципи.Във всеки един сегмент на пазарните елементи са- разнородни по избран признак във фирмата:
* по географски показатели
> Климат;
> Транспортна инфраструктура;
> Достъп до средства за масова комуникация;
* по демографски показатели:
> Възраст;
> Пол;
> Професия
> Доходи
> Жизнен стил
* по географски показатели
> Обществена класа
> Начин на живот
> Харектеристика на личността
* По поведенски отрасли:
> Повод за извършване на покупката;
> Търсени изгоди;
> Статус на ползвателя
> Интезивност на потреблението
> Отношение на продукта

Фирмата работи със индивидуални клиенти от различни градове.Продуктите които предлага "Крез" са достъпни за всички.Има осигурен транспорт за по големи покупки до 2 тона .А за района на град Пазаржик за покупка на 200 лева, транспорта е безплатен.Продуктовата диференциация на фирмата е да предлага продукти с високо качество на най - ниски цени във целият район.

8.Силни и слаби страни на организацията

За Производството:
> Запаси от суровини и материали;
> Възраст на технологичното обурудване;
> Контрол на качеството
> Своевременност на доставките;
> Разположение на обурудването;
Маркетинг:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.