Аутсорсингов план


Категория на документа: Други


* Мащаб на използване на аутсорсинга - международен
* Основни рискове, възникващи в резултат на сътрудничество междуорганизациите - изтичане на конфиденциална информация за фирма "Крез"
* Очаквана продължителност на взаимоотношенията между страните - дългосрочни

Търговско приложение:
* Стойност на оказаните продукти - висококачествен софтуер
Предполагаеми изгоди, получавани от страните в резултат от повишаване качеството на изпълнение на делегираната за изпълнение функция:
* За аутсорси - повишаване на дейноста на фирмата
* За аутсорсера - заплащане

Аутсорсинговите услуги позволяват на фирма "Крез" да бъде по- успешна, по-печеливша,по-конкурентоспособна,по-ефективна,по-производителна.

Фирмата не предвижда да стартира планът за непредвидени обстоятелства. Причините за прекратяването на сътрудниците може да бъдат, фалит на една от страните или неизпълнени задължения.Аутсорсерът гарантира непрекъснатост на процесите при каквито и да е обстоятелства.Начините за прилагане на аутсорсинг са описани в договора.

14.Подписване на договор за аутсорсинг

Договорът за аутсорсинг:
* Функции, предавани на аутсорсинг и цели, преследвани от фирма "Крез" - IT-техниката и софтуера
* Очаквано позициониране на вида на взаимоотношенията в съответствие с предлаганата класификация - според договора
* План - график- съгласуван със страните план, включващ реда и сроковете за изпълнение на работите по договора за аутсорсинг и/или неговите етапи - половин или една година
* Очаквана продължителност на взаимоотношенията
* Гаранции за изпълнение на задълженията от двете страни - според договорностите
* Стимули и глоби - изброени са в договора по аутсорсинг
* Вероятност от фалит - предвидено е
* Форс- мажорни обстоятелства - няма такива ситуации
* Механизми за гъвкавост - заложени са в договора
* Механизми за отчетност,решения за възникващи проблеми - описани са в договора

15.Управление на взаимоотношенията между аутсорси - аутсорсер

Топ - мениджмънта и сътрудниците притежават знания и навици за реализиране на аутсорсинговия проект. Не съществува необходимост от допълнително обучение и квалификация на персонала. Топ - мениджмънта на "Крез" следи удовлетвореността на подчинените си от предлаганите от аутсорсера, чрез обратна връзка. Актуална информация получава мениджмънтът на възложителя чрез обратна връзка със сътрудниците си.Фирма "Крез" следи набора от цели, задачи, и изисквания към всеки процес, чрез аутсорстващата фирма.

16.Заключение

Aутсорсингът е процес на сключване на договор, примерно за разработване и пройзвеждане на продукт, с трети субект (по-договаряне).Решението за аутсорсинг се взима често в името на намаляване на цената или по-доброто използване на времевите и енергийните разходи или по-ефективното използване на ресурси като земя, работна ръка, технологии (информационни) и др.

Аутсорсингът включва трансфер на управленско и ежедневно изпълнение на цялата бизнес функция на външен изпълнител.Клиентът и доставчикът подписват споразумение, което определя трансферираните услуги.В рамките на споразумението доставчикът придобива средствата за производство под формата на трансфер на хора, активи и други ресурси от страна на клиента. Клиентът се съгласява да получава услугите от доставчика за срока на договора. Типичните бизнес сегменти, за които най-често се прилага аутсорсинг са информационните технологии, човешките ресурси, съоръжения, управление на недвижима собственост и счетоводство. Много компании използват аутсорсинга също при обслужването на клиенти и изпълнението на информационни функции като телемаркетинг, маркетингови проучвания, проектиране, уеб-дизайн, производство, инженеринг и др.

Фирмите все повече използват възможността за изнасяне на част от своите работни процеси, които не са свързани с основната им дейност. Често това са специализирани процеси като високотехнологични IT и други процуси и проукти, за които се изискват много допълнителни инвестиции и управление на специалисти, поддръжка и планиране, които отклоняват ресурси и енергия от стратегическите цели на компанията, а същевременно фирмите за Аутсорсинг услуги предлагат качествено.Не е нужно да се натоварват фирмените бюджети с разходи, които могат да бъдат спестени, а същевременно дейностите изпълнени по-качествено и то без никаква загуба на време и нерви!

Горепосочените причини са напълно задоволяващи критерии за назначаване на фирма аутсорсер от "Крез"Аутсорсингът като цяло представлява взаимопомощ на двете фирми.В случая за "Крез" ползите са по големи от колкото за фирмата аутсорсер.Поради мащабноста си "Крез" има и големи разходи.Със сключването на аутсорсинговият договор между двете фирми, "Крез" съкращава двойно своите разходи.Наемането на допълнителни квалифицирани служители за поддръжка на IT- системите и закупуването на лицензиран софтуер, представляват големи разходи за фирмата..В следствие на тези причини, главният мениджър които е и собственик на "Крез", е обмислил своите алтернативи.Мениджъра преценя, че наемането на фирма аутсорсер за поддръжката на IT-системи е по-добра алтернатива от наемане на допълнителна работна ръка, и закупуване на лицензиран софтуер. Чрез проучване на няколко потенциални фирми аутсорсери, той се спира на една, която отговаря на неговите критерии.

И двете фирми имат взаимни изгоди от партньорството си.Сключването на двугодишен договор е предпоставка за добра работа в екип и взаимопомощ при наличие на изникнали проблеми.

1. www.krez.bg
2. Парашкевова, А. и Парашкевова, Л., Ръководство по аутсорсинг, Варна, 2009
3. Вътрешнофирмена документация

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.