Автомаизация на корабоводенето


Категория на документа: Други


 Тема 1 Автоматизация на корабоводенето
Ключови думи:
Регулиране и управление, автоматизиран кораб, САР (система за автоматично регулиране, САУ (система за автоматично управление)

Цел:
Тази тема е въведение към дисциплината "Теория на управлението" за специалност Корабоводене. Тук се дават основни понятия и определения, блок схеми и други факти относно използването на САР и САУ на кораба.

Въведение - Обективна необходимост от автоматизация

- корабът е проектиран да бъде ефикасно и икономично превозно средство в условията на световния океан.
- осъществяването на безопасно корабоплаване
- безвахтово осъществяване на процесите и операциите на кораба
- тежки външни смущаващи въздействия
- осигуряване на екипажа на нормални условия на живот и почивка и др.

Функции и структура на автоматизираните системи на кораба:

Съвременният кораб представлява една сложна система, в която протича едно изключително многообразие от процеси, от чието успешно управление зависи както неговата безопасност, така и изпълнението на основните му производствени задачи.

Фиг. 1 6 степени на свобода на кораба

Проектирането и експлоатирането на корабните автоматични и автоматизирани системи, предполага системното разделяне и изучаване на голямото разнообразие от технически средства и методи (функционален подход).
Примерно разделяне на системата "автоматизиран кораб" на подсистеми може да бъде:
* навигация
* корабна енергетична уредба
* предотвратяване на сблъсквания
* управление на движението
* противопожарна система
* меннинг - персоналът на кораба в последните години драстично намалява, оттам и променените функции на корабния навигатор/инженер и др.
Броят и наименованието на подсистемите, тяхната конкретна физическа реализация и степента на заместване на човешкия труд, при различните кораби, могат съществено да се различават.
Една част от системите могат да изпълняват изчислително информационни функции при решаване на задачите по навигация или по предотвратяване на опасни срещи, отделно една от друга, или в общ комплекс.
Други системи от т.н. интегрирана навигация изпълняват както информационна, така и управляващи функции.

Задачи в процесите на автоматизация:

В областта на навигацията:
- автономно пресмятане на пътя на кораба, с помощта на компас и лаг;
- непрекъсната или периодическа корекция на данните от автономните пресмятания по обсервации;
- комплексиране (обединяване) на различни радио- навигационни спътникови системи, с цел определяне на най-точните координати на местоположението на кораба;
- пресмятане на курсовете на плаване по локсодромия и ортодромия, на разстоянията и времената на техните изменения;
- пресмятане на поправките на компаса и лага, и на сумарното изместване на кораба от курса;
- изобразяване, върху екрана на цветния индикатор, на ситуациите на т.н. "електронна карта";
- пресмятане на поправки за условията за разпространение на радиовълните, за сферичността на земята и др.;
- определяне и начертаване на пътя (маршрута) на кораба върху щурманска или електронна карта (прокладка).

В областта на предотвратяване на сблъсквания на кораба:
- автоматично откриване на целите в зададената зона и автоматическото им съпровождане; - определяне на елементите на движение на целта; - изобразяване на данни за степента на опасност и за параметрите на движение на насрещните кораби на индикатора на състоянията или на табло; - автоматична сигнализация за опасни срещи; - ръчно и автоматично проиграване на маневри по разминаване.

В областта на движение на кораба по зададена траектория:
- определяне на отклоненията от зададената програма на плаване;
- определяне на оптималните закони на управление на кораба по траекторията, в зависимост от условията на плаване и хидродинамичните характеристики на кораба;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Автомаизация на корабоводенето 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.