Автоматизиран и автоматичен превод


Категория на документа: Други


 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

К У Р С О В А

Р А Б О Т А
по

Компютърна лингвистика

Тема:Автоматизиран и автоматичен превод

Изготвил:
фак.№
спец.Комп.науки

Проверил:

Р У С Е 2 0 1 2

През 21 век новите комуникационни технологии и най-вече Интернет , спомoгнаха за големия растеж на обема информация на различни езици и размиха географските граници като направиха лесно достъпна онлайн всякакъв вид информация.Именно заради бързото увеличаване на обема информация в мрежата и развитието на модерните технологии в наши дни родният език на по-малко от една трета от интернет потребителите е английски.В света съществуват повече от 6,700 езика.Нарастващият брой потребители от не-англофонски държави засилва нуждата от по-широки възможности за разбиране на онлайн съдържанието.Тази социална необходимост съответно изисква по-добри услуги в сферата на машинния превод.

Машинният превод е дял от компютърната лингвистика.Неговата основна задача е автоматичното превеждане на писмен текст или реч от един естествен език на друг с помощта на компютърен софтуер със или без човешка намеса.В най-простият си вариант машинният превод представлява заместване на думи от един език с думи от друг език.

Машинният превод бива три типа: напълно автоматичен превод; автоматизиран машинен превод с участието на човека и превод, осъществяван от човека с помощта на компютъра.При напълно автоматичният превод в компютъра се въвежда текст на един език, този текст се обработва от компютъра и се извежда същия текст, но вече преведен на друг език.

Преди да разгледаме приложението на компютъра в превода, нека уточним какво ще разбираме под това понятие. Съществуват многобройни определения на понятието превод, например: преводът е езикова операция, при която се извършва замяна на текст от един език с текст на друг (Кетфорд, 1965) или пък ,че преводът представлява възпроизвеждане на езика-рецептор на най-близкия естествен еквивалент на изходното съобщение, най-напред по отношение на значението, а след това по отношение на стила (Найда, Тейбър, 1969). В цитираните определения специфичната езикова дейност се свежда до някакъв вид замяна. По този начин се търси начин да бъде разрешен проблемът с автоматичния превод. Практиката обаче показва, че подобни теории не намират практически потвърждения.

Обикновено, когато се говори за машинен превод повечето хора подразбират първия тип - напълно автоматичен машинен превод. Смисълът тук е прост - в компютъра се въвежда текст на един език, този текст се обработва от компютъра и се извежда същия текст, но вече преведен на друг език.

Бързото развитие на компютърната техника и непрекъснато усъвършенстващите се възможности на машините направиха компютъризирания (автоматизирания) превод достъпен за по-широката публика. Макар този широк достъп да датира отскоро, особено след развитието на глобалната мрежа Internet и масовото разпространение на персоналните компютри, технологията съществува от края на 50-те години и възниква, както обикновено става, за военни и разузнавателни цели. Фактически, първите опити за използване на компютри в превода датират още от времето на Втората световна война. До средата на 80-те години тя действа само на големи компютри със система Unix, до каквито имат достъп единствено многонационални компании. Като се има предвид тенденцията, че съвременното общество е белязано от стремежа всички технически открития да намират приложение в ежедневния живот, напълно нормално е, че разработките в тази област продължават да се развиват и усъвършенстват, а много от преводаческите възможности на софтуера се предлагат като интегрирани функции в голяма част от практическите компютърни приложения.

Един от основните проблеми пред бъдещото общество, който се очертава отсега, е увеличаването на обема информация и нейната бърза обработка. Все по-широкото навлизане на информационните технологии позволява бързата обмяна на големи масиви информация. Още след Втората световна война с изграждането на новите обществено-политически и военни съюзи и териториални обединения (ООН, НАТО, ЕС и др.) обемът на разменяната документация за превод значително нараства. Политическото противопоставяне между двете системи веднага след Втората световна война, а след това процесите на сближаване между различните държави, интегрирането на държави в различни политически обединения (НАТО, ЕС, други международни организации) служат като ключови фактори за развитието на компютърно подпомагания превод.

Историята на човечеството показва, че в различни периоди различни езици поради обясними политически и икономически причини са играли ролята на средство за комуникация между представители на различни народности (гръцки е елинистичния свят, латински в рамките на Римската империя и по-късно в религиозните и научните среди през средновековието). В съвременната епоха подобна роля се опитаха да изиграят немският и руският, а напоследък английският придобива значение на световен език, позволяващ улесняване на комуникациите между представителите на бизнеса, науката, та дори на обикновените граждани. В същото време, подобна роля свежда съответния език до нещо като lingua franca, т.е. средство за общуване между индивиди, на които той не е роден език. От една страна това води до обедняване на използваните езикови средства,а от друга намалява възможностите за контакт с автентичната култура, носена от националните езици. Това също издига ролята на превода на нова висота поради изискването на точно съответствие при сключването на съответни договори и съглашения.

Друг фактор, влияещ върху засиленото прилагане на компютъризирания превод, е стремежът на много производители да изнасят стоките си, а даже и цели производства, в други страни. Те са осъзнали предимството, а също така се подчиняват и на националните изисквания тази продукция да се продава с етикети, написани на езика на страната-потребител на стоката или инвестицията. Съпровождащите упътвания за употреба, наръчниците за поддръжка и етикетите се превърнаха в обширен сектор за преводаческа дейност, подпомагана с компютър.

Развитието на информационните магистрали, както и улесняването на достъпа до Internet, създават необходимостта да се търсят инструменти за намиране на необходимата информация в сайтове на чужд език и тя да се възприема на родния език. Движението на информацията се превръща в приоритет. Тя трябва да е достъпна незабавно до всички точки на планетата. Инструментите за автоматичен превод изпълняват тези условия и например Google предлага превод на намерените страници на желания от потребителя език.

В същото време опитът показва, че възможностите на човека за превод на единица информация са ограничени. Тъй като по-голямата част от текстовете са от области с тясно специализирана терминология, освен базови знания по областта на превеждания текст, преводачът се нуждае от време за търсене на необходимата терминология, за консултиране на речници и справочници, за редактиране на изходния текст на езика-цел. Наблюдава се една обратна зависимост - за разлика от компютъра, който превежда бързо, но зле, опитният преводач превежда добре, но бавно. В същото време компютърът остава много мощен инструмент за бърза обработка и търсене на нужната информация. Ето защо напоследък тенденциите са насочени към съчетаване на положителните качества на машината с високоинтелектуалния труд на преводача с цел последният да се оптимизира и улесни. Тези усилия водят до разграничаването на три вида превод с помощта на персонален компютър: напълно автоматизиран превод, системите за автоматичен превод с междинен език или трансферни системи и преводачески бази данни.

В наши дни компютрите заемат все по-значително място не само сред програмистите и инженерите, но и сред най-различни потребители,включително лингвисти, професионални преводачи или просто специалисти,нуждаещи се в оперативен превод на чуждоезична информация. В тази връзка електронните речници и програми, осъществяващи машинен превод се явяват много удобно средство, осигуряващо икономия на време и оптимизация на процеса на осмисляне на чуждоезичната информация.

Машинният превод с помощта на човека засега е приложим в най-голяма степен към текстове със строго ограничена тематика и ограничен речников фонд. Сред системите реализиращи подхода заедно с електронните речници най-важно място заемат тъй наречените системи Преводаческа памет (Translation Memory - TM). Системите ТМ представляват интерактивен инструмент за натрупване в базата данни на двойки еквивалентни сегменти (най-често изречения) на езика на оригинала и езика на превода, с възможност за последващо търсене и редактиране, при което преводачът сам формира базите данни в процеса на работата (или ги получава готови от други преводачи). Програмата, използваща преводаческа памет, "запомня" как е преведено дадено изречение или част от изречение предишния път и подсеща за стария превод, когато същото или подобно изречение се срещне отново. Така се спестява въвеждането на текст от една страна, а от друга страна се гарантира съгласуваност и непротиворечивост в терминологията и стила.

Както обучаваният по компютъризиран превод, така и професионалният преводач, въоръжен с компютър, могат да изготвят електронни речници и справочници за подпомагане на труда си. Най-лесният вариант е те да се напишат във формат *.DOC (с помощта на текстообработващата програма), след това да се отварят в отделен прозорец и консултират при нужда. По-сложният вариант е да се изработят хипертекстови версии на потребителските речници. Впрочем много чуждестранни сайтове в Internet, свързани с езиковата подготовка, предлагат готови терминологични хипертекстови справочници.

Освен това могат да се намерят вече на CD-ROM и електронни версии на българо-английски речници, които да се инсталират и ползват при превод. Понастоящем на пазара се намират Windows-версии на речниците "Лингвист" и "Полиглот" на съвсем прилични цени. Важно е обаче преводачът да се увери, че електронният му речник позволява да бъде обогатяван и да бъдат изготвяни потребителски речници в избрани от потребителя области.
Това обикновено са електронни версии на популярни речници като "Oxford Dictionary", "American Heritage Dictionary", "Le Petit Robert 1" и др. Удобството при ползването им е, че те могат да бъдат отворени в отделен прозорец и да бъдат консултирани при нужда, като търсенето на думата може да става при няколко възможности - търсене като статия, като символен низ, по граматични или лексикални спецификации и пр. По този начин се съкращава времето за консултиране и избор на най-подходящото значение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Автоматизиран и автоматичен превод 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.