Азотни торове


Категория на документа: Други


Натриевият нитрат е подходящ за култури, които по-добре реагират на внасянето на азотни торове, съдържащи натрий (захарно цвекло и др. кореноплодни растения). По-високата ефективност на NаNО3 при тези култури е свързана с положителното действие на натрия върху придвижването на въглехидратите от листата към корените, в резултат на което значително се повишава не само добива, но и качеството на продукцията.

Натриевият нитрат не е подходящ за торене на култури върху засолени почви. Торенето с натриев нитрат може да повиши съдържанието на обменен натрий и да влоши и без това неблагоприятните свойства на засолените почви.

Калциевата селитра се използва главно при приготвяне на хранителни разтвори при хидропонно отглеждане на зеленчукови култури и цветя.

Амониево - нитратни торове

Към групата на амониево - нитратни торове се отнасят натриевият нитрат NН4NО3 и калциево-амониевата селитра.

Агрохимични свойства на NН4NО3 (виж таблиците получени на упражненията!)

Производство

Амониевият нитрат (NН4NО3 се получава чрез смесване на 56 - 60%-на азотна киселина с газообразен амоняк.

HNO3 + NH3 = NH4NO3
Полученият разтвор се:
* изпарява до 95 - 98% NН4NО3
* прекристализара или гранулира
* изсушава.

Гранулираната амониева селитра притежава по-добри физични свойства от кристалната. Амониевият нитрат е силно хигроскопично съединение и физичните му свойства зависят в значителна степен от размера и формата на кристалите. За да се намали хигроскопичността и сбиваемостта на кристалната амониева селитра тя се гранулира, а гранулите се опрашват с доломит, сяра, CaO, MgO и др. материали, които ги предпазват от слепване и сбиване.

Съдържанието на общ азот в така получаваната стабилизирана амониева селитра може да спадне с 1 - 2% под това на чистия амониев нитрат. Размерът на гранулите е 1 - 3 mm. Те лесно се разпръскват по почвената повърхност.

Калциево-амониевата селитра е с различно съдържание на азот - 21 или 26%.

Получаването се извършва след смесване на стопилка от амониев нитрат със ситно смлян СаСО3 (варовик или креда) и гранулиране на получената смес.

По технико-икономически показатели варо-амониевата селитра отстъпва на чистата амониева селитра поради това, че за нейното производство са необходими допълнителни суровини (варовик) и съоръжения за подготовката й (дробене, смилане, сушене, транспортиране) за смесването й с амониевия нитрат. Производството й е свързано с допълнителен разход на енегрия и труд и по-висока цена на единица азот, включен в тора. Калциево-амониевата селитра пък притежава по-добри физични свойства - може да се трансформира и съхранява насипно, добре се гранулира и лесно се разпръсква на полето.

Подходяща е за торене на кисели почви и за култури, които имат високи изисквания към храненето с калций.

Взаимодействие на амониево-нитратните торове с почвата

Амониевата селитра се разтваря бързо и напълно в почвения разтвор.

След внасяне в почвата тя встъпва в реакция с почвения поглъщателен комплекс, при което амониевият катион подобно на този от амониевите торове се адсорбира от колоидите на почвата:

а) неутрални и алкални почви

Са2+ NН4+
[ППК-] + 2NН4NО3  [ППК] + Са(NО3)2

Са2+ NН4+

Нитратните съединения, които се образуват след взаимодействието са разтворими във вода и не се поглъщат от почвата. Това прави нитратния азот лесно подвижен в почвата (особено леки песъчливи почви), а торът бързодействуващ и лесноподвижен.

Наличието на достатъчно количество обменен Са и Mg в почвения комплекс е гаранция за висока буферност срещу вкисляване, вследствие на системно торене с амониева селитра.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Азотни торове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.