Безработицата при младите хора


Категория на документа: Други


Емпирично социологическо изследване

Безработицата при младите хора
като социален проблем

1. Дефиниране на проблема,който ще бъде изследван:

С развитието на индустриалното общество се формира и една специфична социална група-младежта.Преминаването от един социален и възрастов статус в друг,както и преходът от семейството и училището към професионалната дейност са причини за появата на колебливост и несигурност сред младото население.Индивидуалните качества и постижения на един младеж са определящи за неговото успешно реализиране.Младите хора трябва да се съобразяват и с изискванията на пазарът на труда.Поради това безработицата се превръща в сериозна заплаха за тях.В съвременното общество този проблем е все по-актуален и като цяло се отразява негативно върху живота на младото население.Невъзможността за реализация на трудовия пазар води след себе си редица битови проблеми.Един безработен млад човек няма възможност да задоволява желанията си за по-добри условия за живот,за собствено жилище и самостоятелност и др.Това се отразява и на самочувствието му,че може да бъде пълноправен член на обществото.

Настоящото емпирично социологическо изследване ще бъде насочено към определяне на факторите,които са в основата на високите нива на безработица сред младежите в Бълагрия.Получените резулатати могат да бъда използвани за изработването на мерки,с които да се осигури по-голяма заетост сред младите хора.По този начин ще се преодолеят и негативните последствия от невъзможността за намиране на работа и справяне с този сериозен проблем.

2.Формулиране на целта:

Целта на изследването е да определи основните причини за невъзможността младите хора да се реализират на пазара на труда и да направи анализ на този сложен социален проблем.За да бъде постигната тази цел ще бъдат осъществени по емпиричен път следните задачи:

- определяне влиянието на семейството,социалния статус и среда, нивото на образование,придобитият опит;

- разглеждане на очаквнията,изискванията и плановете на младите хора към работата;

- събиране на информация за това какво стимулира младите хора да търсят работа и как оценяват държавната политика в областта на заетостта.

3.Принос на изследването към изясняването на социалния проблем с младежката безработица:

Положителните резултати при решаването на този проблем са твърде недостатъчни,въпреки че са проведени множество изследвания по темата.Настоящото изследване ще се опита да даде по-пълна представа за проблема,чрез допитване до самите млади хора.По този начин те ще могат да споделят своето виждане за факторите,които пораждат безработицата и да предложат възможни решения за разработаване на ефективни стратегии за намаляването ѝ.

4.Обект на изследването:

Обект на това изследване са младите хора във възрастовата граница меду 15 и 29 години,които са български граждани и живеят на територията на България. Причина за избора на тази възрастова група е,че при нея коефицентът на безработица е най-висок.Въпросникът ще бъде предоставен за попълване на 500 младежи в посочената възрастова група,което е достатъчно голям брой,за да се осигури достоверност.Подборът на участниците ще се осъществи на случаен принцип,за да бъде даден равен шанс на хора с различно местоживеене, образование,социално положение,етническа принадлежност и т.н. да попаднат в извадката.По този начин ще се представят по-актуални резултати за ситуацията в България.

5.Изготвяне на теоритичен модел:

Основните понятия,които ще бъдат използвани в настоящото изследване са младеж и безработица.Младежта се дефинира като обособена социална група в рамките на обществото,която има свои интереси,поведение,нагласи,ценности и начин на живот.Тази група се състои от всички граждани на възраст между 15 и 29 навършени години.Тя е най-чувствителна към проблемите на обществото,тъй като се намира в период на преход от семейството на родителите към създаването на собствено и от завършване на училище към намирането на платена работа.

За целите на изледването са подбрани следните критерии:пол,възраст, местоживеене, семейно положение, образование, етническа принадлежност социален статус на родителите,трудов опит,очаквания и изискавания към работата и др.На базата на очакваните връзки може да се изградят следните хипотези:

- Хипотеза №1 - в голяма част от случаите безработицата при младежите е в резултат от недоброто образование или неадекватност към изискванията на трудовия пазар;

-Хипотеза №2 - ниският социален статус на родителите и/или принадлежността към етнически малцинства,както и живеенето в малки градове и села води до затруднения в намирането на постоянна и добре платена работа;

- Хипотеза №3 - високите изисквания към вида,условията и заплащането на работатата,водят до формиране на група от млади хора,която за дълъг период от време отхвърля всички предоставени възможности за работа и се причислява към трайно безработните.

6.Определяне на модел на извадката:

Настоящият проект се базира на метода на представителното извадково проучване. За да се осигури адекватна основа на извадката е необходима точна дефиниция на генералната съвкупност,която в случая включва всички български граждани на възраст между 15 и 29 навършени години.От тях на случаен принцип се определят 500 младежи.Методът на подбор е лотариен и безвъзвратен, т.е. тези които вече са попълнили въпросника нямат възможност отново да попаднат в изследването.Освен това не се допускат замени на веднъж избраните лица.

7.Избор на методика за регистрация на данните:

Чрез методиката за регистрация на данните се определя откъде и как ще бъде събрана необходимата информация ,за да бъде осъществен проекта.В този случай източник на необходимите данни ще бъдат индивидуалните отговори на младежите,получени чрез анонимно попълване на приложения въпросник.,който е избран като най-подходящ метод за събиране на информация.Въптросникът включва 25 въпроса,от които 18 закрити и 7 открити.Началните въпроси са насочени към емпирични индикатори като пол,възраст,образование,семейно положение,местоживеене, информация за родителите.Следват въпроси,които трябва да определят субективни данни като очаквания и изисквания към работата,трудов опит,планове за бъдеща реализация и др.Последните въпроси имат за цел да изяснят позицията на анкетирания за ролята на семейството и социалната среда,дейността на бюрата по труда и бъдещи мерки за намаляване на безработицата.Тези въпроси са предимно открити като целта е младите хора да изразят своето мнение по проблема.

След попълването на въпросника от всички анкетирани,събраните данни ще бъдат обработени.Първо ще се установи какъв е процента на безработните младежи.След това ще се определи доколко младежката безработица е зависима от пола, възрастта, етническата принадлежност, образованието, социалното положение на родителите, личните предпочитания и др.Накрая ще бъдат направени изводи за факторите, определящи изследвания социален проблем и предложения за неговото бъдещо решаване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Безработицата при младите хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.