Библиография и научно-справочен апарат в книгоиздаването


Категория на документа: Други


БИБЛИОГРАФИЯ И НАУЧНО-СПРАВОЧЕН АПАРАТ В КНИГОИЗДАВАНЕТО

За специалност "Книгоиздаване" JT
Въпрос №, 5 @г
Библиографско описание на документи

Анотация: Елементи на библиографското описание. Описание на книги и брошури. Аналитично описание на публикации в книги и в периодичния печат.

I. Елементи на библиографското описание

Описването на книги и на материали от периодичния печат представлява кратка характеристика, съставена от основни за публикацията данни, подредени в определен ред с оглед строгото индивидуализиране.

В случаите когато, описваме книги на български и на чужди езици за библиографски издания, за библиотечни каталози - АК (Азбучен каталог), СЖ (Систематичен каталог) и др., използваме стандарт - БДС .15419-82 "Библиографско описание на книгите", който влиза в сила от 1 юли 1983г. Той установява основните правила за БО на книгите, реда на елементите в него, както и системата от разделителни знаци. Предвидени са всички елементи, необходими за идентифициране на книгите в националната библиография, в печатните каталожни картички и за каталозите на големите научни библиотеки. Стандартът е предназначен за библиотеките, за органите на научно-техническата информация, за издателствата и за всички други учреждения, които извършват библиографска дейност.

II. Разделителни знаци

По принцип, БО на книгите представлява съвкупност от библиографски сведения (елементи на библиографското описание), подредени в определена последователност и даващи възможност да се идентифицира произведението, както и да се получи пълна представа за него. Елементите на БО, освен редната дума са групирани в области, също подредени в определена последователност. Те се отделят една от друга с условни разделителни знаци, които се употребяват не с оглед на граматическото (т. е. смисловото) отделяне на елементите, а с оглед на употребата им в БО. Тези знаци са следните:

(•-)>(>)>(•)>( : )>(;)"( = )>(/)>( + )" а освен тях кръгли и прави ско-бн-(),[]

Пред и след разделителен, знак, предхождащ или следващ даден елемент на описанието, се оставя един пункт разстояние. Изключение се прави за точката и за запетаята, при които разстоянието се оставя само след

VI. Схема за описание на книга за общообразователните библиотеки (с опростени разделителни знаци)

Редна дума

Основно заглавие : Подзаглавни данни / Имена на авторите, индивидуални или колективни ; Имена на други лица. - Поредност и характеристика на изданието. - Мес-тоиздаване : Издателство, Година на издаване. - Брой на страниците. - (Заглавие на серията. ISSN на серията. Номер на книгата в серията).
ISBN

VII. Правила за отделните елементи на описанието Редна дума

Редната дума определя мястото на библиографското описание в биб-лиографските указатели или в различните по вид каталози. Тя се поставя на първо място в описанието. Редната дума обикновено се изтъква с шрифт, различен от този на текста на описанието. Редна дума при описанието на книги с автор, е името на автора или приравнените с него лица -т. нар. описание под индивидуален автор.

Редна дума може да бъде и името на учреждението, института или организацията, за която се приема, че носят авторска отговорност за определени видове издания - т. нар. описание под колективен автор.

При някои издания с официален характер, като например: закони, конституции, устави и др. п., се формулира условна редна дума, състояща се от името на страната и вида на материала.

Според по-горе цитираният стандарт, редната дума (индивидуален автор, колективен автор, условна редна дума), в зависимост от предназначението на Б.О се изнася обикновено на самостоятелен ред, над текста на описанието, като данните се дават повторно и в сведенията за авторската отговорност.

Това е т. нар. "висяща редна дума", защото тя се намира на самостоятелен ред, а не е както при стандарта от 1991г. за аналитично описание, веднага след редната дума да се посочва и заглавието на произведението.

При книги, без да са посочени сведения за техният автор (индивидуален или колективен), или с повече от трима автори, за редна дума служи първата дума от основното заглавие (описание под заглавие). При тези случаи, редната дума не се изнася на самостоятелен ред.

В редната дума на описанието се употребяват следните разделителни знаци, за отделяне на нейните части:

1. След фамилното име на индивидуалния автор, при инверсия в името на колективния автор и пред редните числителни - запетая (,)
1. При сборници от произведения на народното творчество, материалът за които е бил събран, записан или обработен от съставителя.
2. При речници и справочници.
3. При пътеводители по градове и местности.
4. При библиографски указатели.
5. При обзори с рефератен характер.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Библиография и научно-справочен апарат в книгоиздаването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.