Библиография и научно-справочен апарат в книгоиздаването


Категория на документа: Други


Аналитичното библиографско описание е съвкупност от елементи,
разположени в определен ред и групирани в области, за да се получи цялостна представа за неговите две основни части:
1. съставна част и
2. главна единица, в която е публикувана съставната част.

Тези въпроси у нас са регламентирани от стандарта - БДС 17264-91 "Библиографско описание. Аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали", който влиза в сила от 1 юли 1992г. и заменя по-старият от него - БДС 9735-72 "Описание на печатните произведения за библиографски и информационни издания и за библиотечни каталози".

Елементите на аналитичното БО, освен редната дума, се подреждат в определена последователност в области, също представени в определена последователност.

Елементите и областите на описанието се отделят един от друг с условни разделителни знаци, както това е и при каталожното описание.

XIII. Елементи на аналитичното библиографско описание, представени в
съответните области с разделителните знаци, които ги предхождат.

1. Елементи на съставната част.
• Редна дума (авторска или заглавна).
• Област на заглавието и сведения за авторската отговорност за съставната част.
(c) Област на рубриката, в която е поместена съставната част (незадължителна).

2. Елементи на главната единица - изданието, в което е публикувана съставната част.
• Област на заглавието и сведения за авторската отговорност.
• Област на характеристика на изданието.
• Област на физическата характеристика.

Области в периодични издания.
• Област на заглавието и сведения за авторската отговорност.
• Област на поредните единици.
(r) Област на издателските данни.
• Област на серията.
• Област на физическата характеристика.
• Област на забележките.

5. Описание на статия от периодичен сборник, с подзаглавие и рубрика.

ВЪЛЧЕВА, Анелия. Препоръчителната библиография на обществено-политическа литература у нас : Преглед на съст. и насоки за разв. й / Анелия Вълчева. (Библиография) / / И з в. НБКМ, 4 (10), 1965, с. 211-220.

6. Описание на статия от периодичен сборник, с рубрика

МАСЛЕВ, Стоян. Нови данни за живота на първия български библиограф - Иван В. Шопов (Приноси и съобщения по книгознание и история) / Стоян Маслев. / / И з в. Държ. библ. "Васил Коларов" за 1956г., С, 1958, с. 276-282.

7. Описание на статия с двама автори, от периодичен сборник.

САРАФОВА, Елена и др. Бибдиографски картотеки на статии от периодичния печат / Елена Сарафова, Елена Фурнаджиева. / / Г о д. Бълг, библиогр. инст. "Елин Пелин", 17, 1961, с. 75-83.

8. Описание на цяла книга, с 1 автор за библиографски указател.

БОРОВ, Тодор. Стъпки по пътя на един дълголетник 1901 - 1991 : [Спомени] / Тодор Боров. -С. : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. - 327с. : с 8л. ил.

Организация и методика на библиографията
Лекция 13 Въпрос Щ
Прикнижна и пристатийна библиографияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Библиография и научно-справочен апарат в книгоиздаването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.