Библиография и научно-справочен апарат в книгоиздаването


Категория на документа: ДругиДопуска се по изключение, обикновено когато липсва библиографски списък и цитиране под линия. Прилага се предимно в публицистични и научно-популярни съчинения или в критико-библиографски студии, но при условие, че се среща рядко. То не е задължително, но придава достоверност на информацията и дава възможност за допълнително проучване по темата на публикацията. Цитирането на документи може да се извършва и в кръгли скоби, при което се изисква спазване на всички правила за библиографско цитиране. Сведенията идентифициращи документа се дават в текста по няколко начина:
А. Изцяло в кръгли скоби

"Казанлък разбира се не е още фабричен център, изобщо той има вид на околийски дребно-занаятчийски град" (Д. Благоев. Конгресите през тая година) / /Ново време, 1897, № 9, с. 1032-1034.
Б. Частично в кръгли скоби

На литературните възгледи на Благоев е посветена и една специална монография от Ст. К а р о л е в. Димитър Благоев - литературен теоретик и критик. -София, 1951 - 220с.

В. Без скоби

Христо Кабакчиев написа голяма и важна статия "Димитър Благоев и българите" в съветското списание "Историк-марксист", 1935, № 4, а съветският историк К. Л. Пушкаревич публикува в Т р у д м Института славяноведения Академии наук СССР, Т. П. - Ленинград, 1934, документи за Благоев в Петербург.

Ш. Цитиране чрез разделяне на описанието При този начин част от библиографското описание се дава в текста, а останалите елементи - под линия. В текста:

Гео Милев написа утвърдителна рецензия за книгата "Максим Горки за Ленин. Спомени", преведена от Г. Бакалов. (4)

4 . П л а м ъ к, 1924, № 6, с. 207-208.

Забележка: Ако авторът разглежда едно и също произведение и му се налага многократно да го цитира, при първото споменаване под линия се посочва пълно описание на произведението, а при следващите (в текста между кръгли скоби) само конкретни страници (при многотомни и съответния том).
Първо цитиране (под линия)

Вазов, Иван. Събрани съчинения в 20 тома. Т. I - XX. / Иван Вазов. -София, 1955-1957.

Повторно цитиране (в текста)

Вазов споменава "Престолът" още в няколко писма до Шишманов (Т. XX, с.
504.)

Възможен е и друг рядко срещан, но твърде удобен начин за комбинирано цитиране: чрез индекси в текста, които препращат към приложения накрая списък (най-често под заглавие "Забележки", "Книгопис" и пр.). В текста, между кръгли скоби, се указва номерът под който е цитираното заглавие (с пълно описание) фигурира в списъка, и съответните страници, а при многотомните произведения се посочва и том. Например:

БИБЛИОГРАФИЯ И НАУЧНО-СПРАВОЧЕН АПАРАТ В
КНИГОИЗДАВАНЕТО

Въпрос № 14

Основни библиографски източници за антикварна литература

1. Репертоари на българската книжнина от общ характер:

СТОЯНОВ, Маньо. Българска възрожденска книжнина : Анал. pen. на бълг. кн. и период, изд. 1806 - 1878 / Състав. Маньо Стоянов ; Под ред. на проф. Александър Бурмов. - София : Наука и изк., 1957 - 1959.
T. 1. 1957.-666с. с факс.
Т. 2. 1959.-959с.

Репертоарът на Маньо Стоянов се състои от 2 тома и предоставя възможност на читателите, да се проследят излязлите в България книги и периодични издания, за периодът от 1806г., когато е първата у нас печатна книга - "Неделник" от Софроний Врачански, до Освобождението, с което завършва и времето на старопечатната ни книжнина. Налице са голям брой показалци - "Хронология на книгите и периодичните издания", който обхваща:

"Книги на български език", "Книги на чужди езици", "Листове", "Ръкописи", "Периодични издания (Азбучник, Синхронична таблица, и Местоиздаване). Следват показалците - на "Печатници", на "Издатели, иждивители и покровители", на "Спомоществователи и абонати", "Лица", "Селища", "Предмети".

БЪЛГАРСКИ книги 1878 - 1944 : Библиогр. указ. азб. поред. Т. 1 - 8 / Състав. Цветана Желева-Йончева, Мария Въжарова и кол. от сътрудн. от Бълг. библиогр. инст. "Елин Пелин" и Нар. библ. "Кирил и Методий" ; Обща ред. Димитър Иванчев (отг. ред.). - София : НБКМ, 1978 - 2000.
Т. 1. А - В / Ред. и Велчо Ковачев, 1978. - 428с.
Т. 2. Г - 3 / Ред. и Велчо Ковачев, 1978. - 565с.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Библиография и научно-справочен апарат в книгоиздаването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.