Библиография и научно-справочен апарат в книгоиздаването


Категория на документа: ДругиИнверсия не се прилага обаче за термини навлезли и утвърдени в науката като неразделно цяло. Напр.: Атомно тегло, Молекулно тегло, Тенис на маса и др.

Когато под една рубрика се съберат много материали, тя се подразделя на подрубрики. С въвеждането на подрубриките се избягва не само струпването на много заглавия, но се конкретизира и съдържанието, аспекта и формата в които се разглежда даден проблем (предмет). За разширяване на възможностите и ефективността на предметните показалци се въвеждат препратки. Те биват общи и частни.

Общите препратки /Вж/ събират л-та върху един предмет на едно място. Използват се главно в следните случаи: едшшци, или географски обекти, които се срещат в указателя. Подреждат се в азбучен ред.зайг на имената.

4.Тематични показалци. Съставят се в случаите когато материалите трябва да се групират по точно определени теми или предмети от даден отрасъл с цел по-лесното им представяне.

5.Смесени показалци, /предметно-тематични; систематично-предметни, тематично-предметни и пр./. Това са подвидове на дотук изброените показалци, които съчетават в себе си още по-голяма дробност при разпределението на материала, в зависимост от целта която сме си поставили и конкретната тема.

РЕЧНИК "на библиотермини"

Библиогнозия (от гр. biblion - книга и gnosis - знание) - комплексни знания за книгата.

Библиография (от гр. biblion - книга и grafos - пиша). От VB. пр. н. е. в древна Гърция - "писане на книги", после -"преписване на книги" и от ХУПв. -първо във Франция - "книгоописание".

Библиографйране - процес на подготовка на библиографска информация.

Библиографознание - научна дисциплина, която изучава и разработва историята, теорията, методиката и проблемите на организацията на библиографията.

Библиолатрия - (от гр. biblion - книга и latreia - почитание) - суеверно преклонение пред книгата, почитане на свещени или божествени книги (напр. Библията, Корана); пристрастие, обожаване към книгите, доведено до крайна степен.

Библиолйт - (от гр. biblion - книга и lithos - камък).
1. Вкаменена книга, престояла много години в земята, във вулканична лава или пепел.
2. Варовити камъни, които приличат на листове на книга.

Библиология (от гр. biblion - книга и logos - слово, дума, учение) - термин, обозначаващ комплексните науки за книгите.

Библиоман (от гр. biblion - книга и mania - безумие) - събиране на книги, при което увлечението към тях преминава границите на разумното отношение към целите и смисъла на събирателската работа. Обикновено книгата се цени изключително по външните й качества на рядко издание.

Библиомантия (от гр. biblion - книга, и manteia - гадаене) - гадаене по разтворена книга.

Библионймия (от гр. biblion - книга и nomos - закон) (остар. неизползв.) -термин за теория и история на изкуството на книгата; изучаване на законите за строежа на книжните форми.

Библиопатология (от гр. biblion -книга, patos - болест, страдание и logos - наука) - наука за болестите по книгите: гъбички, плесени и пр.

Библиополйстика (от гр. biblion -книга и poleo - продавам) - използва се за пръв път във Франция (1804г.) -теория, история и организация на търговията с книги.

Библиософия (от гр. biblion - книга и sophia - знание, мъдрост) - термин, предложен от италианския книговед Г. П. Пило в 1893г. за обозначаване на комплексната наука за книгата -книгознание.

Библиосоциология - термин, въведен в Русия през 1922г. за обозначаване на "абстрактната наука за законите на книгата", за разлика от книгознанието като "конкретно разбиране за книгата".

Бнблиотаф (от гр. biblion - книга и ta-phos - погребение, гроб) - тип библиоман, при който инстинктът на собственика е приел абсурдна, уродлива, хипертрофирана форма.
??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Библиография и научно-справочен апарат в книгоиздаването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.