Библиотечен фонд


Категория на документа: Други


Библиотечен фонд. Същност и определение. Свойства. Библиотечен фонд като система

Системен подход
Библиотечен фонд представлява систематизирана съвкупност от събрани произведения на печата в съответствие със задачите, типа и профила на библиотеката, предназначени за използване от читателите от съответната библиотека и от други библиотеки, а също така за съхранение на документи в течение на цялото време докато те представляват потенциален интерес за читателите.
1. Функции
а/ информационна
б/ образователна - у-ще, библиотека
в/ естетическа (художествена наслада)
г/ културна
д/ рекреативна
е/ терапевтична

Фондът на една библиотека има общи свойства:
1. Цялостност - относителна автономна система ; част от друга по- сложна или по- малка система
2. Открита система- зависи от обкръжаващия свят. Откритостта се определя от читателските интереси. На фонда оказва влияние и библиотечния пазар
3. Динамичност- фондът е подвижен, динамичен, постоянно се променя ) развитие на знанието, ... потреблението на хората)
4. Статична система
5. Устойчивост към външни въздействия
6. Управляемост - самоорганизация на фонда не се постига автоматично, той трябва да се управлява
7. Стохастичност (вероятност)- фондът носи вероятностен характер
8. Концентрираност
9. Информативност
10. Хетерогенност - множество разнородни единици

Класификация

1. По съдържане
а/ уникални
б/ многоотраслови
в/ специални
2. По възрастта на читателите
3. По видове издания
а/ подфонд от произведения на печата
- Непериодични документи ( книги, брошури, календари)
- Периодични издания (списания, вестници, бюлетини)
- Специални видове документи (описания на изобретения, фирмени документи)
- Репродуцирани (репрогр. Копия, микрофилми)
- Непубликувани материали ( ръкописи, преводи, дисертации)
- Аудиовизуални материали ( фономатериали- грамофонни плочи, касети)
Видео материали видео касети, CD)
- Машиночетими документи ( дискети, WEB- сайтове)
4. По структура
а/ ............
б/ книгохранилище
в/ специализирани отдели

Формиране на библиотечните фондове
Комплектуване -> организация
I
Управление
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Библиотечен фонд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.