Библиотекознанието като обществена наука - обект, предмет, структура и връзки с други науки


Категория на документа: Други


Библиотекознанието като обществена наука - обект, предмет, структура и взаимоотношение с други науки.

1. БЗН като обществена наука

Библиотекознанието е научна дисциплина, която изучава проблемите на библиотеките и библиотечното дело, създаването, организирането, съхранението и използването на информационни ресурси на библиотеката и тяхното функциониране.

Терминът "Библиотекознание" е въведен в началото на 19 в от немския библиотековед Мартин Шрьодингер ( "Ръководство по БЗН"). Развитието на идеите за библиотекознанието води до натрупване на систематизирани знания, които се разграничават в два основни периода - Донаучен (от средата на 2 хил. пр. н.е , с възникването на първите сбирки и библиотеки, до края на 18 в.) и Научен ( от началото на 19 в до наши дни). Те се определят като етап на възникване на библиотековедската мисъл и на развитието на БЗН като наука. Отделните периоди се делят на подпериоди в зависимост от обществените възгледи за библиотеката и ползата от нея, техническото ниво на развитие и др.

Първите сведения за развитие на библиотековедската мисъл от донаучния период датират още от Древността със създаването на първите сбирки от документи и библиотеки. С това възниква и нуждата от знания за тяхното устройство и функциониране. Идеите първоначално са примитивни и практически. Постепенно се формулират концепции за развитие и съхранение на колекциите, създават се първите каталози. Най - известни са древните библиотеки в Асирия, Вавилон, Пергам и Египет. Идеи за развитието и организацията на библиотеките дават Ашурбанипал и Калимах.

Вторият подпериод на донаучния етап започва през Средновековието, с извършването на редица важни за обществото метаморфози. По време на Великото преселение на народите са унищожени голяма част от културните паметници на Европа. Пазители на оцелялото наследство стават църковните и манастирските библиотеки. В тях се съхранява, преписва и разпространява предимно теологическа литература.

С откриването на книгопечатането през Просвещението се осъществява активно развитие и трансформация на идеята за библиотеката. Тя променя характера си и от затворена институция се превръща в обществена. По това време се появяват и основни теоретични трудове с по-съвременни идеи за организиране на документите. Разглежда се въпросът за тяхното описване и каталогизиране. Основен принцип е да се подпомагат и развиват колекциите, както и да се съхранява знанието. Голям принос за промяната имат Габриел Ноде1, Михаил Ломоносов2 , Антонио Паници3 и др.

Научният период от развитието на библиотекознанието започва в началото на 19в на базата на формираните знания, опит и традиции до този момент. По това време се обособяват основните видове библиотеки, обществените институции се превръщат в агенции за посрещане и удовлетворяване на информационните потребности на хората, образованието, науката и културата.

С въвеждането на термина "Библиотекознание" се идентифицират новите реалности, ценности и цели на библиотеката. Появата на труда на Шрьодингер слага край на периода на библиотековедската мисъл и библиотекознанието се утвърждава като самостоятелна наука. В следващите години библиотековедската наука еволюира и представите за библиотекознанието се променят.От система от знания с практическа насочесност, то се обособява като самостоятелна област. Връзка с това имат Чарлз Кътър , който създава авторски таблици; Мелвин Дюи - създател на десетичната класификационна система, първообраз на УДК.; Николай Рубакин - създател на библиопсихологията; Джес Шира - дава идеи за взаимоотношенията на БЗН с информационната наука.

В края на 19в и началото на 20в се наблюдават кризисни периоди в развитието на БЗН. Това се дължи на недостатъчната адаптивност на библиотечните специалисти и липсата на познания в областта на теорията и методологията на БЗН. След активното развитие на информационните технологии се заражда идеята за електронната библиотека.

Ориентацията на библиотеките и библиотекознанието се развива в няколко насоки :
* Библиотеката като информационен център
* Библиотеката като образователен център
* Библиотеката като място за социални контакти
* Библиотеката като място за локалните общности
* Библиотеката като интерактивно място за събиране, съхраняване и предоставяне на информация за дадени общности и институции

В България началото на библиотековедската мисъл се обвързва с 1878 г. По българските земи първите библиотеки датират от 9в.След Османското нашествие са унищожени много български културни средища. През Възраждането започва изграждането на българските институции. Създадени са училищни и читалищни библиотеки. Изразители на библиотековедската мисъл от това време са Стоян Аргиров, Петър Ненков, Тодор Боров и др. До 1944г голям принос за БЗН имат Константин Иречек и Иван Шишманов, а след 50те години на 20в - Елена Кирова, Костадинка Калайджиева и Михаил Станчев.

2. Обект и предмет на БЗН

Библиотекознанието изучава проблемите на библиотечното дело. До 70те години на 20в "обектът" се е равнявал на " предмета" , но след това навлиза системния подход в научния свят и те се диференцират. Библиотеката, която функционира в мрежата на обществените отношения се явява елемент от комуникационна система. Елементите на модела са относително самостоятелни и се явяват обекти не само на БЗН, но и на други научни направления. Библиотекознанието се интересува не само книгите и читателя, но и взаимодействието им с библиотеката. Предметът на БЗН е свързан с разкриване и изследване на закономерностите, принципите на формиране и развитие на библиотечната система и взаимоотношенията на библиотеката в различни аспекти. Обектът и предметът на БЗН не са равнозначни. Те очертават границите на библиотечната наука, разкриват междунаучните връзки и определят направленията, представляващи интерес за изследванията на библиотековедите, библиотечните системи и тяхната дейност.

3. Структура на БЗН

Структурата на БЗН определя научните направления, които са определени чрез систематичния подход.

Общото библиотекознание изучава принципите и закономерностите на процеса по организиране на общественото ползване на колекциите на библиотеките. То изследва методичността, общотеоретичността и други проблемни области, които представляват научна основа за различните отдели на БЗН.

Библиотечните каталози изучават теорията, историята, методиката и каталогизационната обработка на документите.

Библиотечните фондове, ангажирани с информационни ресурси, изучават теорията, историята и методиката на формиране, комплектуване, организация и управление. Динамичните промени на информационните ресурси водят до промяна на традиционните фондове - бази данни върху нематериален носител. Важна особеност на библиотечния фонд, е той да бъде ефективен и да посреща и удовлетворява успешно информационните потребности на читателите.

Направлението, ангажирано с обслужване на читателите се интересува от теорията и методиката на обслужване в библиотеката. То изучава интересите на читателите, методите и формите на предлагане на информация, услугите на библиотеката, индивидуалната и колективната работа на потребителите.

Организацията и управлението на библиотечното дело се занимават с теория и методика на организиране на труда в библиотеката, управлението на библиотеката, икономика на библиотечносто дело, структура на библиотеката и други дейности и процеси към функциите на отделите на библиотеки и библиотечни системи в една страна или в глобален аспект.Процесите за това са : прогнозиране и планиране, контрол и координация и коопериране.

Новите информационни технологии в библиотеките имат отношение към методиката на прилагане на нови информационни приложения и други процеси, свързани с информационния поток.

Историята на библиотечното дело следи закономерностите на възникване, развитие и усъвършенстване на библиотеките, както и еволюцията на теориите на развитие и дейност на библиотеките през отделните общо-икономически периоди.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Библиотекознанието като обществена наука - обект, предмет, структура и връзки с други науки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.