Билингвизъм и диглосия


Категория на документа: Други


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ " СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ "

РЕФЕРАТ
НА
ТЕМА

БИЛИНГВИЗЪМ И ДИГЛОСИЯ -ОБЩ ЕЗИК И
ЕТНИЧЕСКИ ЕЗИК

ИЗГОТВИЛ:
МАРИАНА ПЕЕВСКА
СП. " БАЛКАНИСТИКА "
IV КУРС
ФАК. N 00301
СЪДЪРЖАНИЕ
1. УВОД
2. ДИГЛОСИЯ
3. ОБЩ ЕЗИК
4. ЕТНИЧЕСКИ ЕЗИК
5. ЛИНГВА ФРАНКА , КОЙНЕ И ПИДЖИН ЕЗИЦИ
6. БИЛИНГВИЗЪМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
7. ВИДОВЕ БИЛИНГВИЗЪМ
8. ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ БИЛИНГВИЗМА
9. ОТНОШЕНИЕТО НА БИЛИНГВИЗМА КЪМ ЕЗИЦИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВА
10. БАЛКАНСКИ БИЛИНГВИЗЪМ
11. РЕЗУЛТАТИ ОТ БИЛИНГВИЗМА НА БАЛКАНИТЕ
12. БИЛИНГВИЗМЪТ В НАШИ ДНИ
13. БИБЛИОГРАФИЯ

Темата билингвизъм и диглосия е разглеждана в различни аспекти - исторически , географски , етнолингвистичен , езиково-културен , педагогически и др. Невъзможно е да се определи към коя научна област принадлежи точно , именно това предизвика интереса ми към нея . В този реферат ще разгледам проблема от различните гледни точки , с надежда той да допринесе с нещо ново за изясняване на явлението съществуващо от древността до наши дни .
Диглосия
Индивидуалното владеене и използване на две разновидности на един и същ език се определя като диглосия ( от гр. di- "две" и glossa "език").Диглосията може да бъде формирана например от владеенето на книжовния стандарт и някаква субстандартна разновидност на езика - младежки сленг или традиционен териториален диалект, но може да включва също диалект и професионален говор и т.н.
За съвременния свят е характерно присъствието на книжовната формация на родния език в идиолектите на мнозинството от членове на съответната езикова общност. Разбира се ,не може да се очаква ,че книжовната формация е напълно идентично представена в идиолекта на всеки отделен човек. От някои хора тя се владее в много висока степен и се използва активно; други хора владеят книжовния стандарт само пасивно - разбират го, но не могат да си служат с него съвършено. Наред с книжовната форма вече в зависимост от възрастовите характеристики, конкретния начин на живот и естеството на социалните контакти в идиолекта на индивида могат да се добавят, също овладени в определена степен сленгова, професионални говори, специални научни терминологии, тайни езици, антиезици.
Когато в дадения идиолект са представени повече от две разновидности на даден език, може да се говори за триглосия, тетра, глосия и т.н. Ако пък в идиолекта е представена една единствена разновидност на даден език, явлението може да се опише като моноглосия
Езикът е пряко свързан с мисленето и е основно средство за комуникация между отделните индивиди и групи. Като елемент на културата той представлява ментална и социална структура. Езикът предава някои от първите усещания, значения и чувства, които детето започва да преживява, т. е. да учи. Възприеманият от детето език се превръща в средство, чрез което то открива себе си, своето семейство, своя род, своята култура, своя възглед за света. Унифицирането на всекидневния език позволява усвояване на културата, безпроблемно общуване между отделните членове на обществото и създава усещането им за общност чрез общ език . Въпреки това в съвременността продължават да функционират и второстепенни езици - както диалекти на официалния, така и езиците на отделните етнически и културни общности . Всички те се усвояват от отделния индивид под влияние на различни фактори и неминуемо влияят върху неговото самоопределение.
Една от основните характеристики на етноса е общия език .Това понятие по-точно означва етнически език , понякога етническите землища не съвпадат с езиковите . Най-явно проявление на това се забелязва при малцинствата и мигриращите групи - турците в България говорят български като общ и официален за страната , но едновременно с това използват и турски като общ в техния етнос .
Лингва франка. Език посредник, използван като втори в общуването между носители на различни езици. Като научен термин дължи появата си на езика лингва франка (сабир), използван в района на Средиземноморието през 17 - 19 в. (смесен език с елементи от испански, френски, португалски, арабски, турски, гръцки и персийски, навярно с основа - някой италиански диалект). Всеки език може да бъде определен като лингва франка, ако изпълнява функция на посредник в райони, където езиковите различия са сериозна бариера при общуването. Най-често това са естествени езици или широко разпространени диалекти, които се употребяват извън рамките на родната им среда. Необходимостта от използването и разпространението на лингва франка обикновено се поражда от социални явления: завоевателни войни, колонизация, миграционни процеси, търговия, религия, брачни съюзи и др. (напр. латинският като език посредник до края на Средновековието; арабският в ислямизирания свят; старобългарският като език на Източноправославната църква през Средновековието ; английският в наши дни )
Пиджин езици, от друга страна , се наричат помощни смесени езици, които са възникнали въз основата та даден чужд език при съществено опростяване на неговите правила и с елементи на някакъв местен език.Тъкмо последният белег отличава пиджин езиците от т.нар. креолски езици, които също имат "смесен" произход, но за дадени езикови общности са станали родни, майчини езици, които се усвояват като първи език в ранна детска възраст.
Койне (гр. κοινή 'общ'). Език, който се използва като средство за междудиалектно общуване. Възниква на основата на един или няколко диалекта. Най-напред с термина койне се означава разновидност на гръцкия език, използвано като език посредник в Източното Средиземноморие през елинската и римската епоха. Гръцкото койне се базира на атическия диалект, но е включвало елементи и от йонийски и другите гръцки диалекти. В сравнение с тези диалекти койне има опростена система. Във връзка с разпространението на панелинската култура койне се превръща в общонароден стандарт, който е съществувал главно като втори език, но за някои градове е изместил родния. По-късно гръцкото койне става официален език на Македонската империя.

Най-често под билингвизъм се разбира съвместното съществуване, функциониране и взаимодействие между два езика в рамките на един и същ езиков колектив, чийто членове използват тези езици в различни комуникативни сфери в зависимост от параметрите на речевия акт и в съответствие на колективните норми и ценности. Билингвизмът може да бъде индивидуален, т.е. валиден за едно лице или за множество несвързани помежду си лица / например учители по чужди езици, преводачи и други/. В този случай единият от езиците е по принцип роден, а другият е допълнително усвоен за индивидуални цели - както например се усвоява някой от международните езици. Възможно е вторият / чуждият/ език да се владее значително по-слабо от родния. Важното в случая е индивидът да е усвоил този език в степен, която позволява на човек свободно да превключва на него /в устна или писмена форма/ и достатъчно ефективно да общува на него в съответната среда. Индивидуалното владеене на два и повече езика няма особена важност за съдбата на един език. С най-сериозни последици и за отделния език, и за сближението на езици и култури на Балканите, е масовият битов билингвизъм. Колективен билингвизъм се развива и при постояни контакти на население от различни държави в техните гранични райони - например в България се наблюдава българско-румънски и българско-сръбски, а от части и българско- гръцки билингвизъм на такава основа.
Субординативен и координативен билингвизъм Ако асоциацията между едната дума и съответния факт от действителността се е изработвала и закрепвала в контекст, коренно различен от този, в който е закрепена асоциацията при втората дума, условията на усвояване и използване на езика са разделни (Ервин, Осгуд 1954). При разделни условия възниква т. нар. координиран тип двуезичие. Билингвът владее двата езика в равна степен и превключва от единия на другия език в зависимост от ситуацията на общуване. У носителя на такъв билингвизъм всяка от двете паралелни думи има свое значение. Това е обусловено явно от различните условия, при които думите са усвоени. Ако членовете на езиковия колектив използват за обозначение на един факт от действителността последователно ту едната, ту другата дума, с което се увеличава тяхната взаимнозаменяемост, условията са смесени. При такива условия се създава сложен тип билингвизъм. Езикът се изучава в училище, по речник или в семейството. При общуване в една и съща езикова ситуация се редуват ту единия, ту другия език, като се говори за едни и същи факти от действителността. Обикновено билингвът владее единия език (родния) по-добре от другия и затова родният език най-често подчинява в неговото съзнание неродния. Такъв тип билингвизъм психолозите наричат субординативен.
В зависимост от това, в каква степен се владеят отделните езици в условията на билингвизъм, се прави разлика между симетричен и асиметричен билингвизъм. При симетричния и двата езика се владеят еднакво добре. Наблюдава се много по рядко от асиметричния билингвизъм, при който усвоеността на единия от езиците е само пасивна или във всеки случай не на нивото на другия език.
Обществото, а не отделният носител определя редът, в който се изучават езиците, възрастта, на която се усвояват, степента на грамотност по всеки език. Това зависи от отношението на обществото към самото двуезичие.
* В едни общества двуезичието е обградено с подозрение и неодобрение, в други - с уважение.
* В едни общества превключването от език на език се допуска, в други - се осъжда.
* Преминаването на елементи от единия в другия език може да се разрешава или да се презира от членовете на езиковия колектив. А билингвът се стреми да се придържа към нормите на групата, на която принадлежи.
Езикът може да внушава на носителите чувство на патриотизъм, да е свързан с идеята за нацията и да заема високо място в скалата на ценностите. Като отговор на заплахата над такъв език се раждат сили, насочени към неговото съхранение. Отношението на билингва към езиците, които привежда в контакт, е важен за резултата от този контакт и може да води до:
* общо владеене на езиковите средства и способността на говорещия да поддържа разделност между двата езика;
* относително владеене на всеки език;
* специализация в използването в зависимост от събеседника и темата;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Билингвизъм и диглосия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.