Билингвизъм и диглосия


Категория на документа: Други


* определена способност за изучаване на всеки език;
* определено отношение към всеки език;
* определено отношение към културата на всеки език и др.
Взаимодействащите езици се различават по своята структура и типологическа характеристика. Разликата е не само по състава и характера на езиковите единици от различите равнища, но и по характера на взаимоотношенията между тези равнища, т.е. по структурната им организация. Процесът на взаимодействие на езиците при двуезичие в определена степен води до сближение в структурите на взаимодействащите езици, т.е. в този процес се осъществява тенденция към установяване на еднозначно съответствие мужду езиците. Още Копитар и Добровски обозначават българския език като slavica lingua romana (славоромански) (тогава много малко са знаели за българския език). Известна е също и формулировката на Миклошич, че балканските езици имат една граматика и различна лексика, че поставят различни думи в една и съща структура. Тя не отразява точно действителността, но в известна степен се приближава до реалното положение. Балканите са район, където винаги е било обичайно да срещнеш селище с жители от няколко различни етноса - Скопие (българи, албанци, турци, други); Битоля (българи, турци, власи, албанци);Велес (българи, турци, албанци) и др. Еднаквите условия на живот постепенно водят до сближаване на културите и създаване на една неповторима смесица от културни елементи. Културните различия на Балканите оформят не рязко диференцирани ареали, а една мрежа от преливащи плавно една в друга, подобно на дъга, културни разновидности. И именно по силата на тази непрекъснатост и постепенни преходи от един в друг елемент, при цялото си разнообразие и пъстрота, тази дъговидна мрежа представлява все пак някакво единно цяло. Двуезичието на Балканите се е разпространявало в големите търговски центрове и важни пътища. Ценни са историческите и документални изследвания на К. Иречек. Те показват, че по течението на р. Вардар още в 19 - 20 в. населението в търговски центрове като Скопие и Битоля е било триезично и четириезично.
Резултатът от всичко обяснено до тук , е наистина интересен в една географска област , наречена от Георги Марков " Бацилус Балканика ". След няколко вековно съседство няма как да не се премине от билингвизъм , през мултилингвизъм към езикова интерференция . Езиковата интерференция е понятие, в което се влага различно съдържание. Според ШИРОКОТО РАЗБИРАНЕ (Пражки лингвистичен кръжок) с термина интерференция се означава отклонението от нормите на контактуващите езици, т.е. всички видове взаимодействия и сближаване между езиците (взаимовлияние, сливане и смесване на езици, заимстване, хибридизация и др.). В този случай езиковата интерференция се разглежда като резултат от взаимодействието между различните езикови подсистеми (фонологична, граматична, лексико-семантична) на два или повече езика, като нахлуване на нормите и структурните елементи на единия език в другия и обратно .Според ТЯСНОТО РАЗБИРАНЕ интерференция е еднопосочният процес на пренасяне на норми от родния език в процеса на речево общуване. Съществува различие между интерференция в езика и интерференция в речта. Това са ДВА СТАДИЯ на интерферентния процес.
* Първоначално интерференцията се появява в речта на билингвите като нарушение на нормите на езика приемател.
* Ако се създадат условия, иновацията се усвоява и от монолингвите. Тя вече става факт на втората езикова система, т.е. от интерференция в речта, се превръща в интерференция в езика. Следователно, отклонението от езиковата норма е станало норма.
Примери от българо-румънския , българо-гръцкия и българо-турският билингвизъм
Морфологично адаптиране на заетата чужда дума:
ажуторин 'помощник' < рум. ajutor
къвълерин 'кавалерист' < рум. cavaler
лъутарин 'цигулар' < рум. lăutar
Ние нъ лекцийътъ зъ едукацие със товаръша професоаръ шедим сичкити мумичи, ш праим идин ронд и шъ играйм "бътистътъ". - Ние на урока по възпитание (= часа на класния ръководител) с другарката учителка седим всичките момичета, ще направим един кръг и ще играем "кърпата". (термини на румънски, неутралната лексика на български)
Надевам си папуците
От са катериш по скалана
Левент абаджия шалвари шие ( с. Широка лъка , Смолянско )

В наши дни забелязвам доста интересни резултати от билингвизъм , започвайки от малцинствата. В големите градове те използват своя език за разговори помежду си без ограничение от средата - нещо , което преди 40-50 години е било невъзможно ( пр. гр. Смолян - населението там осъждало и наказвало всеки , използващ друга реч освен българската по центъра на града , в училищата, в заведенията ) за разлика от селата , където нещата не са се променили особено. Това , като че ли е по-малкият проблем , като лингвист ме притеснява повече факта , че все повече млади българи използват готови думи от т.нар. световен език английският. Думи , които имат прекрасни български съответствия - " Те го съпортват , защото е от техния отбор " ( support - подкрепям ) " Дава ми ниска оценка , защото ме хейтва " ( hate - мразя ). Нека не забравяме и компютърните термини все по-разпространение през последните 20-30 години . " Копи - пействам " ( copy-paste - копирам , повтарям нещо без разлики с оргинала ) , " Принтни ми това "( print - принтирам, разпечатвам) , но тези думи са по-приемливи , тъй като в българския език този пласт лексика липсва , въперки че поне превеждането й , не би било огромно усилие ! Интересното е , че ако можем да оправдаем турцизмите , гърцизмите и руските заемки с дългогодишно съжителство , вековно робство или определена политическа ориентация , то как бихме могли да обясним навлизането на език , далечен от нашия , при който не присъства фактора съседство ?! Искаме да бъдем модерни, интегрирани , европейци , но на каква цена ? Нима език съществувал векове е по-маловажен и по-незначителен от този , който владее тълпата ?! Нима трябва да бъдем овце в стадото?! За мен има две възможни обяснения : или българинът е станал по-либерален , или чистотата на езика вече e causa perduta !

Библиография
1 "Увод в общото езикознание " www.kaminata.net
2 "Двуезичните деца -Проблем ли са за обучението" Петър Сотиров
3 " Езиков контакт " Анастасия Петрова
4 www.letrnet.bg

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Билингвизъм и диглосия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.