Бизнес диагностика


Категория на документа: Други


13. С анализа и диагностиката на производствения капацитет на фирмите се цели да се установи равнището на използване на мощностите, да се вземат превантивни мерки за пълното натоварване на капацитета като предпоставка за ефективното функциониране на фирмите, да се разкрият слабостите, причините, неизползваните резерви и се набележат насоките за по-нататъшно подобряване на това използване, както и да се установи и поддържа видсока степен на синхронизация м/у мощностите на отделните подразделения на фирмата и м/у производствена програма и производствени мощности.Анализът и диагностиката се насочват в следните по-важни направления:
-анализ и диагностика на екстензивно използване на производствените мощности;
-анализ и диагностика на интензивно използване на производствените мощности;
-анализ и диагностика на интегрално използване на производсвените мощности
Анализ и диагностика ка екстензивното използване на Производсвените мощности
Екстензивното използване на ПМ означава използването на машините по количество(брой) и по време. Анализът трябва да бъде текущ и последващ , диагностичек и перспективен и да се извършва по групи оборудване,участъци,цехове и предприятието като цяло. Равнището на екстензивно използване се определя, като се изчисляват следните частични и обобщаващи показатели:
1. Коефициент на използване на календарния фонд(Ккал) : Ккал.= РФ÷ КФ х 100
2. Коефициент на използване на режимния фонд (Кр) : Кр= Ефпл ÷Рф х 100
3. Коефициент на използване на ефективния фонд (Кеф) : Кеф = Фф÷ Ефпл х 100
Обобщаващият показател, характеризиращ екстензивното използване, може да се изчисли или спрямо кал. Фонд , или спрямо режимния фонд:
4. Обобщаващ коефициент на екстензивно използване,изчислен спрямо календарния фонд: Кекс. = ФФ ÷ Кф х100 = Кк хКр хКеф
5. Обобщаващ коефициент на екстензивно използване,изчислен спрямо режимния фонд: Кекст. = Фф ÷ Рф х 100 = Кр х Кеф
По-важни направления за подобряване екстензивното използване на ПМ са свързани с увеличаване полезното време на работа на машините чрез:
- Своевременно инсталиране и въвеждане в действие на наличните машини
- Увеличаване дните на работа на машините през годината и на коефициента на сменност
- Намаляване и оптимизиране на плановите загуби на работно време поради ремонт и др прекъсвания
- Синхронизация м/у произв. Програма и производствените мощности и м/у мощностите на отделните подразделения и други
Подобряването на екстензивното използване на произ. Мощности намалява необходимостта от инвестиционни р-ди за закупуване на машини,създава възможности за нарастване на обема на производството, за снижение на експлоатационните р-ди и повишаване на ефективността на производството.
Анализ и диагностика на интензивното и интегралното използване на производствените мощности
Интензивното използване на производствените мощности означава повишаване степента на натоварване на машините за единица време и повишаване на тяхната производителност. Равнището на интензивно използване се определя по план и по отчет и може да се изчисли по 2 начина:

А) чрез използване на прогресивните норми на производителност на оборудването: Кинт.пл = Пм.час.пл ÷ Пм.час.прогр х 100 ; Кинт.ф = Пм.час.ф ÷Пм.час.прогр х100
Б) Чрез използване на прогресивните норми за трудфоемкост на продукцията (tпрогр):
Кинт.пл = tпрогр ÷ tпл х100 ; Кинт.ф = tпрогр. ÷ tф х100, или като отношение на общата планова прогресивна трудоемкост на продукцията и общата планова трудоемкост на продукцията: Кинт.пл = Тобща.прогр ÷ Тобща.пл х 100 и Кинт.ф = Тобща.прогр. ÷ Тпбща.пл
Основните направления за подобряване на интензивното използване на производствените мощности са:
- снижение на трудоемкостта на произвежданата продукция
- повишаване квалификацията на работниците
- използване на суровини, материали с точно необходимото качество, параметри и свойства
- усъвуршенстване на вътрешната технологична структура на оборудването и подобряване на степента на синхронизация
Интегрално използване на производсвените мощности- изразява едновременното (екстензивно и интензивно ) използване. Равнището на интегралното използване може да се изчисли по два начина:
А) пряко - като отношение м/у планирания, респ, фактически произведения обем продукция в натурално изражение и величината на пропускателната производсвена мощност : Кинтегр.пл = Qпл ÷ Пмпроп х 100 и Кинтегр.ф = Qф ÷ Пмпроп х 100
Б) косвено - като произведение м/у коефициента на екстензивно използване и интензивно по план и отчет:
Кинтегр.пл = Кекст.пл х Кинт.пл и Кинтегр.ф= Кекст.ф х Кинт.ф
По-важните насоки за подобряване на интегралното използване на произв. Мощности са:
- своевременно въвеждане в действие и бързо усвояване на нововъведените производсвени мощности и на новите изделия
- усъвършенстване на нормативната база чрез внедряване на прогресивни , научно обосновани норми за използване на оборудването
- Усъвършенстване на стратегическото управление и на използваните бизнес стратегии
- Усувършенстване на тактическото и оперативно управление на п-вото
- Повичаване на мотивацията и подобряване стимулирането на труда

14. Материалното снабдяване- е дейност,насочена към създаване на производствени връзки между предприятията-потребител и предприятията-доставчици и осъществяване на непрекъснат процес на набавяне на необходимите материално-енергийни ресурси за обезпечаване на безпрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процес. То е елемент на цялостната логистична верига на едно предприятие , включваща входящата логистика, производствената логистика и маркетинговата логистика.
Потребностите от материално-енергийни ресурси във фирмите се диференцират в 3 групи:
- Потребности за производствено-експлоатационни нужди
- Потребности за поддържане на производствени запази
- Потребности за закупуване и доставка
Потребностите за производствено-експлоатационни нужди от своя страна се подразделят на:
-потребности за производствена програма- за основното и спомагателно производство
-потребности за капитално строителство и ремонтни работи
-потребности за научно-изследователска и развойна дейност
-потребности за нуждите на управлението и др.
Най-голям дял от общите потребности от материални ресурси заемат потребностите за основното,спомагателното и обслужващото производство. Това са потребностите от материални ресурси , които действително ще бъдат вложени за осъществяване на основната ,присъща производсвено-стопанска дейност на дадената фирма.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес диагностика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.