Бизнес диагностика


Категория на документа: Други


Потребностите от материално-енергийни ресурси за производствената програма за дадения период се определят, като се използват разработените планови разходни норми(нормативи). Потребностите от материали, които пряко се влагат в производството ще се определи като произведение на обема на произвежданата продукция в натурално изражение (Q) и нетните разходни норми за производството на единица продукция(Gн) : Мпр.ек.н.пл = ∑Qпл. Х Gнпл.
Когато материалите се подлагат на предварителна обработка или в процеса на п-вото, се получават технологично неизбежни загуби и отпадъци,брак и др. , при определянето на потребностите се използват брутни разходни норми (Gбр) или коефициент на нормативните загуби и отпадъци (р): Мпр.ек.н.пл = ∑Qпл х Gбр.пл или Мпр.ек.н.пл = ∑Qпл. Х Gнпл х (1 + р÷ 100)
Потребностите от суровини и материали , когато се използват рандемани, се определят като обемът на п-ята се раздели на рандемана : Мпр.ек.н.пл= Qпл ÷Rпл
Потребностите от горива се определят на база специфични разходни норми, като: норми за разход на гориво за 1-ца време работа на енергийните съоръжения, норми за р-д на горива за един тон/километър извършена работа и др.
Потребностите от резервни части се определят на база норми за 1-ца ремонтна сложност, а потребностите от спазочни и др. Материали на база норми за 1-ца оборудване.
Потребностите от работно облекло, лични предпазни средства и др. Се определят на база норми за едно лице от персонала.
Потребностите от ел.енергия в kvh се определят по формулата : Енпл=Мен.съор. х Км х Ефпл. Х Кпв, където Мен.съор е мощност на ел двигателя в kv; Км,Кз,Кпв-коефициент на използване на ел.двигателите по мощност,коефициент на загуби,коеф. На полезно време.
Средноденонощната потребност на материалите изразява величината на влаганите в производството материали и се определя като годишната потребност на материалните ресурси се раздели на ефективния фонд работни дни през периода: Мср.д.пл=Мпр.ек.н.пл ÷ Еф д.пл
Потребностите от материално-енергийни ресурси в предприятието могат да бъдат задоволявани по 2 основни начина: а/ Чрез доставката на материали от определените видовемколичества и качество точно на определеното място и в момента на тяхното потребление (методът точно на време) ; б/ Чрез поддържане на производствени запази, тъй като моментът на потреблението не съвпада с момента на доставката на материалите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес диагностика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.