Бизнес етика


Категория на документа: Други


2.Професионална етика
Професионалната етика има за цел изучаването на съответния морал,неговото функциониране м/у хората от дадена професия и в отношението им към другите.Не всяка професия изгражда нравствен морал.Акцентът пада в/у нравствените ценности,норми в които е изразено отношението на представители на дадена професия към обекта на труда,членовете на колектива и обществото
1ви тип професионална етика -светогледно -формираща
Етика на науката,трудова етика,педагогическа етика
2ри тип проф.етика-традиционно професионална етика на юриста,журналистическа етика,медицинска етика,военна етика и т.н
3ти тип проф.етика-нетрадиционна професионална етика-етика на търговския работник,етика на инженера,спортна етика....и т.н

3.Стандарти на бизнес отношенията

Етичните стандарти включват:
1)Морални норми-това са етичните стандарти,които изискват,забраняват,повеляват,поощряват поведението.
НАПРИМЕР:не лъжи,не кради,уважавай другия
2)Етичните принципи-това са тази част от етичните стандарти, която служи за моралното оправдание при вземане на съответните решения
-принцип на утилитаризма-гласи,че "дадено действие е правилно от етична гледна точка,ако общата сума от приложените крайни резултати от това действие е по-голяма от сумата на общите резултати на всяко друго действие".Т.е.да се определят какви са другите алтернативи.За всяко действие да се определи пряката и косвена печалба и загуба.И като етично приемливо поведение да се приеме тази алтернатива, която води до най-голяма сума от полезни ефекти.
-принцип на формализма-това е принцип за правата на човека
* Негативни права -определят се чрез задълженията на другите да не намесват в определени дейности на личността,тъй като тя притежава дадените права
* Позитивни права-в тях се изтъква,че някои други субекти имат задължението да осигурят реализирането на правото дадена личност да действа свободно и в съответствие със своя интерес.
* Договорни права и задължения-в тях има морални изисквания като например за настъпили обстоятелства по изпълнение на договор,договарящите се страни стъпват доброволно в договорни отношения и т.н...

-принцип на справедливостта-той е изискване за съответствие м/у право и задължение,м/у вложено и придобито
-справедливостта като равенство
-справедливостта според вложено и придобито
-справедливостта според нуждите и потребностите
-справедливостта като свобода

8.Бизнес комуникация
Бизнес комуникацията е делово общуване.Това е целенасочена дейност, която изисква от страните,които комуникират едновременно:
-да разменят взаимноизгодна информация помежду си
-да проявяват нагласи ,потребности,мотиви,интереси,настроения,цели,очаквания които благоприятстват извършването на взаимноизгодни действия и взимането на взаимноизгодни решения.
-взаимно да разбират своите потребности,мотиви,интереси,цели,
Очаквания.Да установят отношения на близост,симпатия,съпричастност,съгласие.Да въздействат взаимно за тяхното формиране и развитие в името на общите бизнес цели.
Бизнес комуникацията се характеризира със същите черти както и човешката комуникация.Тези черти са:използване на символичен език,постоянство и преносимост,специфично значение на символите,субективност,необходимост от заучаване,договаряне на обща сфера на комуникация,културни различия в начина на комуникация,богати възможности за използване на техника,самосравняване и самоотразяване.
Бизнес комуникацията се класифицира в две основни групи:устна и писмена
И устната и писмената се разделят на вербална и невербална.
И двата вида бизнес комуникация могат да използват комуникационна техника.

5.Социалната отговорност на фирмата като проблем на бизнес етиката
Социалното поведение на фирмата има 3 измерения:социални задължения,социална отговорност и социална отзивчивост
1)социални задължения-фирмата изпълнява соц.си задължения като осъществява целите си чрез успешно участие в конкурентната борба с други организации при разпределение на ресурсите.
Чрез осъществяването на производствената си дейност,непротиворечаща на условията наложени и от обществото.
2)социална отговорност-тя се състои в това да се съобразява с действащите социални норми,ценности и очакванията на обществото т.е да задоволява социалните потребности.
3)социална отзивчивост-тя има изпреварващ характер т.е предвиждане и създаване на нови потребности.
Аргументи ЗА социална отговорност
-подобрява имиджа
-позволява избягването на държавно регулиране
-изискват я социално културните норми
-социалните проблеми могат да се превърнат в доходоносни дейности
Аргументи ПРОТИВ
-нарушава максимализацията на печалбата,а това не е нормално
-стойността на соц.отговорност е твърде висока и повишава цените твърде много
-бизнесът не притежава необходимите качества за решаване на социалните проблеми на обществотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес етика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.