Бизнес оценяване в строителството


Категория на документа: Други


БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕТО В СТРОИТЕЛСТВОТО

Авторите определят бизнес оценяването като процес на определяне на стойността при предварително съгласувани цели (видове стойности)и дати на оценката.
- Предприятието е самостоятелно обособен икономически субект, който произвежда и реализира на пазара стоки и услуги с цел получаване на печалба за своите собственици при отчитане на интересите на всички заинтересовани страни. Създаването и функционирането на едно предприятие у нас и формите за неговото преобразуване са регламентирани в Търговския закон (ТЗ). ТЗ съдържа правните норми за извърщване на стопанска дейност, като за основен субект за нейното осъществяване е приет търговецът, а основната организационна форма, под която той извършва стопанска дейност, е предприятието. Друга съставна част на законовата рамка за извършване на стопанска дейност у нас представлява Закона за кооперациите, въвеждащ специфична правно-организациона форма- кооперацията.
- Осъществяваната от търговеца стопанска дейност има постоянен характер и включва: производство и продажба на стоки; покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид; покупка и продажба на ценни книжа; транспортни, застрахователни, банкови, лизинкови и други сделки с интелектуална собственост; туристически, хотелиерски, информационни и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на обекти на недвижимата собственост с цел продажба и др.
- Освен икономическата концепция за термина "предприятие", разглеждаща предприятието като обособен икономически субект, осъществяващ стопанска дейност с цел получаване на предприемаческа печалба, съществува и юридическа концепция. Тази концепция у нас е заложена в ТЗ и предполага разглеждането на предприятието като обект на правото, състоящ се от отделни елементи, подчинени на търговеца и служещи за осъществяване на неговата дейност. В този смисъл предприятието не се идентифицира с търговеца, а се разглежда като организационна единица, под която се осъществява неговата дейност. Създаването и функционирането на предприятието предполага спазване на определени примципи като изключителност (разграничимост на всяко предприятие от останалите чрез наименованието, предмета на дейност и др.), публичност (регистрация на предприятието в Търговския регистър), обективност (реално съществуващо предприятие, имащо цели, функции и организационна структура) и др.
- КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА:
а) в зависимост от правно-организационната им форма: едноличен търговец, търговско дружество, кооперация;
б) в зависимост от организацията на стопанската им дейност: персонални и капиталови;
в) в зависимост от начина им на учредяване: договорни и уставни;
г) в зависимост от отговорността на акционерите/съдружниците: с неограничена отговорност, с ограничена отговорност;
д) в зависимост от формата на собственост: държавни, частни, кооперативни, общински;
е) в зависимост от предмета на дейност и сектора на икономиката: промишлени, аграрни, строителни, транспортни и др.;
ж) в зависимост от размера им: микро, малки, средни и големи.
- Бизнес оценяването предполага добро познаване на всички правно-организационни форми на функциониране на търговеца, като най- често това са едноличният търговец и търговските дружества (събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции). По данни на Агенцията по вписванията от прерагистрираните през 2010 г. 133 113 търговци, 86 619 (65,07%) са еднолични търговци, 2416 са събирателни дружества, 11- командитни дружества, а 43 659 (32,80%) са капиталови дружества, от които преобладаващата част са дружества с ограничена отговорност (17 694 са ООД и 25 304- ЕООД). Само малка част от капиталовите дружества (около 450) имат публичен характер (открит тип компании), а всички останали представляват компании от закрит тип. Ето защо в това изследване ще бъде отделено най- голямо внимание на тази част от капиталовите дружестжа, имащи непубличен характер, което не ни ограничава да представим и методическия инструментариум за оценка на публични компании, но с уточнението, че фондовият пазар в България по ред причини не би могъл да се приеме като пазар с висока степен на развитост и организираност.
- От юридическа гледна точка всеки собственик на бизнес има правото да го продава (като цяло или на части), залага, завещава, застрахова и др. В този смисъл всеки бизнес може да бъде обект на сделка, т.е. той е стока с висчки характерни за нея свойства. Същевременно като стока бизнесът има и редица специфични характеристики:
а) бизнесът, като обект на покупко-продажба, има характер на инвестиционна стока;
б) регулиране на сделките с бизнес;
в) бизнесът представлява съвкупност от взаимосвързани съставни елементи, но може да бъде продаван на части;
г) регулиране на процеса по оценка на бизнеса.
- Като се счита спецификата на действащото в България национално законодателство и произтичащите задължения в това отношение от членството на страната в ЕС считаме, че основните цели на бизнес оценката намират израз в следното:
- продажба на цели държавни и общински предприятия или обособени техни части по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
- продажба на бизнес или части от него;
- покупка на бизнес или части от него;
- преобразуване на търговски дружества по реда на ТЗ (вливане, сливане, разделяне, отделяне, и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма);
- обосновка на цената на акциите на публично дружество;
- поккупко-продажба на дяловото участие (миноритарно или мажоритарно) от капитала на търговско дружество;
- сключване от публично дружество на договор за съвместно предприятие;
- продаьба на предприятие по реда чл. 15 от ТЗ;
- покупка на предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ;
- ликвидация на предприятие по реда на ТЗ;
- създаване на съвместно предприятие (join venture);
- залог на дялове или акции при кредитиране на бизнеса;
- участие на работниците и служителите в собствеността на бизнеса;
- бизнес оценки за нуждите на съдебната система (съдебни спорове между съпрузи в качесвото им на акционери или съдружници, защита на миноритарното участие в собствеността и др.);
- бизнес оценка по искане на собствениците на капитала за текущо информиране относно стойността на бизнеса (обикновено на годишна база);
- за целите на отчетността на компаниите;
- оценка на инвестиционни проекти (нов или развитие на съществуващ бизнес) за нуждите на Дружествата със спеациална инвестиционна цел (ДСИЦ) и други потенциални инвеститори;
- оценки на активи на ДСИЦ;
- оценки за нуждите на разработване на проспекти за публично предлагане на ценни книжа или на предложения за непублично предлагане на ценни книжа;
- оценки за нуждите на специализираната администрация и институции като Комисията за финансов надзор и др.;
- оценка на финансови активи за нуждите на данъчната администрация (най- вече при сделки между свързани лица);
- преструктуриране на бизнеса;
- оценка на бизнеса за целите на мениджмънта за потготовка и вземане на управленски решения;
- оценка на бизнеса на стратегичското планиране и др.
- ПРИНЦИПИ НА БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕТО:
а) принципи, свързани със собствениците на капитала- полезност, очакване и замяна;
б) принципи, свързани с пазарната среда- търсене и предлагане, конкуренция;
в) принципи, свързани с експлоатацията на имуществото и факторите на производство- остатъчна продуктивност, пределна продуктивност и балансираност на факторите на производство.
- Принципът на полезността се основава на разбирането, че един бизнес има стойност, само при условие че притежава способността да удовлетворява потребностите на потенциалния инвеститор.
- Принципът на очакването се основава на разбирането, че всеки потенциален инвеститор придобива даден бизнес с очакването, че ще реализира доходи с определена продължителност и размер от неговото бъдещо функциониране, а също така и от неговата препродажба в края на проектирания от инвеститора инвестиционен период.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес оценяване в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.