Бизнес план


Категория на документа: Други
Тема 16

Бизнес план

Мария и Венелин 12б

1. Същност и значение на бизнес плана.

Бизнес планът е система от разчети за бъдещето развитие на конкретна стопанска дейност.

Бизнес планът отразява всички аспекти на основаването или развитието на предприятието: икономически, управленски, правни, финансови, социални и екологични. Той е писмен документ, в който предприемачът представя подробно своите намерения за развитието на печеливш бизнес. Чрез БП предприемачът може по всяко време да следи развитието на дейността си и да прави сравнения с първоначално формулираните цели.

Бизнес планът е средство за цялостен анализ на дейността, която един предприемач има намерение да започне или вече извършва, преценка на възможностите и на риска, фиксира работните стъпки, които трябва да се предприемат.

Има два типа ситуации, при които се изисква разработването на бизнес план:

* при стартиране на нов бизнес

* при разширяване на съществуващ бизнес и завоюване на по голям пазарен дял

Значението на бизнес плана може да се обоснове с вътрешните и с външните задачи, които той изпълнява:
* вътрешни: планиране, управление и контрол;
* външни: комуникация, доверие, снабдяване.
Значението на бизнес плана се изразява в следното:
* дефиниране на целите
* разпределение на ресурсите
* осъществимост
* откриване на бъдещи проблеми и трудности
* оценяване на възможностите и вземане на правилното решение.
Бизнес планът е първата стъпка към успеха на предприемача.

Бизнес планът изпълнява две основни функции:

1.Ръководство на действие - първата и най-важна функция на плана. Като основен мениджърски инструмент бизнес планът очертава курса на действие, който компанията ще следва в бъдеще. Той помага на предприемача да съсредоточава своето внимание върху бъдещето развитие на бизнеса, да предвижда и координира задълбочено и изчерпателно дългосрочните аспекти на компанията, да определя стратегиите за действие в динамичната, неопределена и конкурентна бизнес среда. Системата за контрол, интегрирана в самия процес на планиране, и обратната връзка насочват непременно погледа на предприемача напред към бъдещето.

Бизнес планът осигурява набор от инструменти - мисия, цели, задачи, целеви пазари, стратегии, финансови прогнози, бюджет и други, които мениджърите използват, за да реализират желания от тях успех. Той дава на тях и на персонала чувство за насока, действие, ако всички участват в създаването, осъвременяването и изменението му.

Бизнес планът се използва като начална разработка на един започващ или разширяващ се бизнес. Включвайки в себе си целите, технологиите, необходимите ресурси, пазарното участие и стратегия, основни финансови резултати и очаквания, срокове, той трябва да отразява начините и средствата за постигане на желаните резултати и последици в бъдеще /логиката на развитието е от бъдещето към настоящето/.

2. Привличането на кредитори и инвеститори е втората функция на бизнес плана - качеството на плана е ориентир за всички кредитори и инвеститори. Независимо, че част от информацията се базира на допускания, предположения, за "творческия процес на разработване на цялостен, завършен план е изключително важен опитът, знанията и уменията на предприемача"1. От тях зависи качеството на плана, което в много случаи има и определящо значение при вземането на решение - да се финансира или не. Ето защо най-добрият начин за осигуряване с необходимия капитал е разработването на бизнес план.

Бизнес планът характеризира жизнеността на бъдещата или съществуваща компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, мениджърски умения и знания. Бизнес планът е като пътна карта, която описва какви насоки компанията ще следва, какви са нейните цели, докъде иска да стигне и как да постигне това. Практиката доказва, че там където се разработват бизнес планове, независимо дали на макро- или микроравнище, резултатите са по-добри. Бизнес планът е най-добрата застраховка срещу започването на бизнес, водещ към провал или пропуски в управлението.

Бизнес планът се разработва за да служи като доказателство, че идеята е обоснована и реалистична пред кредитиращата банка, акционери, реални и потенциални инвеститори и т.н.

2. Целеви групи.

За самия предприемач - като ръководство за действие по реализиране на бизнес идеята. Бизнес планът е добър инструмент за структуриране на тази дейност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.