Бизнес план


Категория на документа: Други18 Пътища за преодоляване на риска.

4. Изисквания към бизнес плана.

В икономическата литература и практика се посочват някои основни изисквания валидни за всеки бизнес план:

* Да е добре обмислен и структуриран

* Да е добре оформен (добре написан, подреден, илюстриран ако е необходимо и т.н.)

* Да има логическа последователност на изложението

* Да няма противоречие и разминаване в данните

* Да показва ясно целите на предприемача и как може да се постигнат

* Да е основан на зсадълбочени пазарни проучвания (реалистичен)

* Да е със силна маркетингова и финансова част ( да е изяснена схемата на паричните потоци)

* Да са идентифицирани рисковите фактори и да са набелязани мерки за отстраняването или избягването им.

* Да се представи и защити убедително

5. Oсновни стъпки при изготвяне на бизнес планa.

Бизнес планът се използва и като програма за действие, независимо от това дали дадената стопанска организация е съществуваща или стартираща. Разработването на бизнес плана преминава през следните етапи /фази/:

1.Предварителна подготовка - тук трябва да се посочат данни относно историята и състоянието на бизнеса до момента /ако фирмата е съществуваща, тези данни биха могли лесно да се приложат въз основа на фирмения архив, документи, статистически данни/. Ако фирмата е стартираща трябва да се събере необходимата информация за проекта /техническа, икономическа, териториална, социална/. За да се разработи един проект е необходимо да се знае всичко за конкретния бизнес, респ. отрасъла, преди да се пристъпи към собствено производство, организация на пласментна мрежа.

1.1 техническа информация - информацията трябва да е еднозначно и точно показана и да е документирана. В проекта трябва да се включат следните данни:

а/ Вид, стандарт и качество на стоката, която се пуска на пазара /наименование, за какво служи, на какъв международен или държавен стандарт отговаря, артикули, начин на пакетиране, сервиз.

б/ Вид на проекта - посочва се дали се отнася за ново предприятие или разширяване капацитета на съществуващо предприятие, увеличаване на мощностите.

в/ Технически параметри на необходимите ресурси и тяхното осигуряване - системи машини или отделни машини, които трябва да се закупят, списък на материали, технически режим на работа, оптимален размер на производството.

г/ изисквания към производствената среда - спазване на екологичните стандарти.

1.2 икономическа информация - в проекта трябва да са включени данни относно перспективното търсене на продукта - прогнози за обема на предлагането, за развитието на отрасъла, за вътрешните и международни цени на продуктите и ресурсите, финансова информация относно лихвения процент, валутните курсове, информация за финансовия пазар на акциите, международна информация за най-съвременните и нови постижения в конкретната област - капацитет, преструктуриране, разходни норми на основни производства и конкуренти.

2. Териториална и социална информация - тук трябва да се включат данни относно териториалното разположение и инфраструктурна изграденост на обекта, необходимо е да се направи характеристика на региона в следните насоки: пазар, комуникационна достъпност и инфраструктурна изграденост, наличие на свободни и квалифицирани трудови ресурси, отговарящи на профила на предприятието, наличие и достъпност до необходимите суровини, нужна е и характеристика на местната данъчна и ценова политика, характеристика на реалните и потенциални конкуренти в дадения регион, характеристика относно екологичните изисквания и стандарти.

3. Изследване за икономическата пригодност на обекта - на този втори етап се използват три критерия:

* маркетингови /пазарни/ критерии

* технически критерии
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.