Бизнес план на малка зеленчукова ферма


Категория на документа: Други


- Нисък дял на стоките с контролирани цени.

4.2. Политически фактори на средата

Положителните тенденции свързани с политическите фактори на външната среда са :
- успешният ход на структурната реформа - раздържавяването и ликвидацията на губещите предприятия;
- реформа в социалното осигуряване и здравеопазването;
- обещаните благоприятни изменения в данъчната политика;
- старта на преговорите за приемане на България в Европейската общност;
- повишаване на инвестиционния рейтинг на България.

4.3. Социални фактори на средата

Социалните фактори на външната среда ще имат пряко отношение върху развитието на бизнеса на "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД. Те се отразяват и влияят върху динамиката на потребление на продуктите на фирмата. Анализирайки социалните фактори на външната среда фирмата трябва при стартиране на своята дейност:
- коригира своята ценова политика, спрямо основните си конкуренти;
- разработва конкретни програми за насърчаване на продажбите;
- разработва програми за неутрализиране на конкурентите;
- анализира възможностите и планира мероприятия за навлизане в нови пазарни ниши.

По - важните социални фактори, който ще оказват влияние на маркетинговата политика на "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД са следните:
* Доходи и жизнен стандарт

Според изследване на НСИ от април 2012г. 43.4 % от домакинствата определят начина си на живот, като "беден"-, а 12.9% го оценяват, като "мизерен". Около 62 % от анкетираните смятат, че не са настъпили промени в тяхното жизнено равнище през последните три години. Докато 35.6% отчитат влошаване.

От една страна доходите на населението се увеличават с 4.9 % през 2012г. спрямо 2011 година, а от друга броят на заетите намалява в резултат на структурната реформа.

Средната работна заплата в реално изражение се увеличи през 2012г. с 5 % спрямо 2011 година.В чаения сектор тя е нараснала с 8 % , а в обществения сектор с 3%.

Доходите от заплати и пенсии формират над 70 % от паричните доходи на домакинствата.
* Безработица

Според данни на Агенцията за икономически анализи и прогнози от наблюдението върху работната сила броят на безработните е нараснал през 2008г. с около 20 хил. души спрямо 2008г. Броят на новорегистрираните безработни е нараснал с 25% спрямо предходната година.
* Структура на потреблението

Теглото на хранителните стоки, като дял от общите разходи на домакинствата продължава да бъде високо. Според данни от изследвания теглото на хранителните стоки в ИПЦ (индекс на потребителските цени) през 2009г. е било 48.3%, през 2010г. - 51.8 %, през 2011г. - 55.1 %, през 2012г. - 47.8 %. Нарасналото потребление на хранителни стоки се отрази както върху техния внос, така и върху вътрешното производство .

4.4. Пазар и конкуренция в производството и търговията с еко зеленчуци в България и продукти- заместители

Конкуренция - Съществуващата конкуренция на варненския пазар стимулира фирма "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД към предлагане и представяне на богат асортимент висококачествени продукти, пълно задоволяване на потребностите и изискванията на потребителите и спечелване на тяхното доверие.

Целта на фирмата е преимущество и утвърждаване пред конкурентите. Борсите в района на Варна, явяващи се основни конкуренти на фирмата са: ООД "Рита", ЕТ "BIG" и ЕТ "Stik".

ООД "Рита" - Разположена е в централната част на града, разполага с два терена с разгъната площ от 200 дка. Фирмата е в бранша от 4 години, като притежава 25 % пазарен дял. Тя оперира на варненския пазар и има лоялно пазарно поведение. Предлага богат асортимент от еко зеленчуци. По отношение на ценовата фирмена политика се наблюдава постепенно намаляване на цените с цел увеличаване обема на продажбите. Силна страна на фирмата е, че разполага с достатъчно свободни парични средства, което й позволява първа да предлага нови продукти на варненския пазар. Стратегията, към която се придържа е излизане на нови пазари с цел увеличаване на пазарния си дял.

ЕТ "BIG" - Разположена е във Велико Търново, разполага с терен е с разгъната площ от 150 дка и два офиса. Развива своята дейност единствено на варненския пазар, заема 22 % пазарен дял. Силна страна на фирмата е избраната ценовата политика, а като слаба страна може да се посочи местоположението й. Тя се намира на по-отдалечено място в сравнение с основните си конкуренти, което е свързано с повече разходи за транспорт, както и повече време, което несъмнено ограничава броя на клиентите. Стратегията, към която фирмата се придържа е към изпреварване на лидера. Фирмата се опитва да увеличи обема на продажбите на вече съществуващите пазари, чрез по-активна маркетингова политика.

ЕТ "Stik" - Намира се в Монтана, разположена е на площ от 150 дка, включваща склад и офис помещения. В бранша е от две години. Предлага и представя продукти само на софийския пазар, като владее 20 % пазарен дял. Борсата предлага ограничен асортимент българска и вносна продукция, като основно работи с еко зеленчуци. Силна страна на фирмата, за разлика от основните си конкуренти е, че предлага богат асортимент от еко зеленчуци. Но в същото време, специализирането на фирмата в предлагането на еко зеленчуци е в някаква степен и слаба страна, тъй като борсата би могла да увеличи пазарния си дял, ако разшири дейността си и започне да предлага козметика за всички възрастови групи.

Анализът на конкурентните политики показва, че "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД има обективни предпоставки да разшири своя дял в пазара на производство и търговия със еко зеленчуци. Много опасно за фирмата ще бъде, ако не се търсят нови пазарни ниши, ако не се прилага политиката на различие от лидерите в бранша, ако не се инвестира в затварянето на технологичния цикъл на производство, в рекламата и дистрибуторската мрежа.

5. ПАЗАРНИ АНАЛИЗ НА ФИРМЕНАТА СРЕДА НА "ЕКО ВЕГЕТАБЪЛС" ООД: ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на малка зеленчукова ферма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.