Бизнес план по инвестиции


Категория на документа: Други


 СА"Д.А.Ценов"

гр. Свищов

БИЗНЕС ПЛАН

ПО ИНВЕСТИЦИИ

На: Емилия Иванова Якимова,IIIкурс, 8гр.,Фак.номер:091085

22.12.2011г.

гр. Свищов

С настоящия бизнес план има за цел да представи отварянето на ресторант. Кмпанията е новостартираща за град Свищов, тъй като се оказват твърде недостатъчни за този град.

Важно е да отбележим демографските и икономическите фактори. От демографските с особена важност са: тенденциите за броя на населението, миграция, възрастовия състав, образователно равнище за населеното място, където е открит ресторантът. От икономическите фактори, определящи са макроикономическата рамка (БВП, инфлация, безработица, средна работна заплата) и тенденциите в доходите. В зависимост от доходите са определени следните групи - с ограничени, средни и високи доходи. Политическата среда формирана от групата закони и нормативни документи, касаещи бизнеса. Тенденцията е към непрекъснато нарастване на законодателството, регулиращо бизнеса. Социалните фактори - начин на живот (често, рядко и не посещаващи заведения), култура на хранене (държащи на здравословно хранене, диети, не обръщащи внимание), нагласите и моделите на потребителските разходи.

Характеристика на крайните потребители - предимно млади и на средна възраст (семейни и несемейни) жители, работещи със средни и високи доходи; туристи -български и чуждестранни; бизнесмени.

По данни от Национално представително редовни потребители са 11 % от населението, а инцидентни потребители - 12,5 %. В зависимост от доходите - редовни потребители са 50 % от лицата с доходи над 1000 лв. В областните градове - редовни потребители са около 10 %. На базата на това проучване сред 84 хотели и ресторанти, типичните потребители на биологични продукти са единичните посетители, предимно чужденци и жени на възраст 30-40 г. с доходи над средните.

През последните години в България се наблюдава бързо развитие в сферата на заведенията за хранене и развлечение. В големите градове и курорти има широк спектър от такива заведение, като предлагат много и разнообразни услуги и могат да задоволят индивидуалните потребности на гостите си.

Трайна тенденция на нарастване на рентабилността на продажбите. Ниската рентабилност 2005-2007 г. не е реална и може да се обясни с укриване на приходите от продажбите. Със засилване на контрола и масовите проверки, заведенията декларират все по-голяма част от оборотите. Може да се предполага, че реално рентабилността на продажбите е по-висока от изчислената по официални статистически данни.

● Описание на продуктите и услугите

Храни и напитки. Менюто ще бъде опростено, но ще се променя всеки ден. В него ще са заложени само част от основните ястия - 40 %, а основната част от ястията ще се поръчват след консултация и препоръки на гл. готвач, съобразно конкретните предпочитания на клиентите. Това ще спомогне за да се намалят отпадъците и да се планират покупките и доставките. От напитките, ще се обърне сериозно внимание на вината-ще се поддържа широка листа от бели и червени вина - български и чуждестранни.

Музика - съвременна тиха музика, допълваща атмосферата.

Детски кът с аниматори за занимание и забавление на децата, допринасящо за спокойната атмосфера в ресторанта.

Използването на предимно местни суровини, а за предлаганата органична храна - само сертифицирани биопродукти.

Спазването на всички изисквания от транспортирането, съхранението и приготвянето на храната.

В ресторанта ще се прилагат:

- стандарт ISO 22000 за безопасност на предлаганите храни, който определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, като организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности;

- системата HACCP (Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му). За заведенията за хранене, макар че количеството на приготвяните храни е по-малко, контролът трябва да е по-широк и всеобхватен, поради разнообразието на менюто, което се предлага - много видове входящи продукти и готови ястия. Системата включва изискванията към доставката, съхранението и обработката на продуктите, изисквания към оборудването и прилагането на добрите практики.

Това ще убеди клиентите, че в ресторанта се предлагат само висококачествена и безопасна храна, което ще издигне имиджа на ресторанта.

ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ:
Описание на пазарни позиции - пазарен дял (текущо състояние и историческо развитие, тенденции в изменение на обема, приходи и структура на продажбите, основни потребители, отношение на потребителите, оценка на сервизното обслужване) Ресторант "ЕМИ" ще е в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Цялостната ни идея е да създадем едно интересно, необичайно и ново за града заведение.Заведението ще има жива музика , който ще повдига настроението на всеки от гостите на заведението. Моя ресторант ще бъде елитен и ще има за цел да има такова обслужване че да има конкурентно предимство пред останалите ресторанти на територията на Свищов. Атмосферата ще бъде уютна и предразполагаща всеки един клиент към това да се чувства добре . продуктите, които ще предлагаме ще са с високо качество. Заведенито ще предлага качествена храна на достъпни цени, така че всеки човек да може да си позволи да дойде в моя ресторант, тъй като в Свищов има повече студенти ще е добре да има заведение което да е достъпно за джобовете им. За да създадем едно добро впечатление на клиентите и да ги спечелим ще разчитаме на даобра маркитингова система, която ще бъде подготвена от специалиси в тази сфера. Ще имаме реклама по билбордове и по телевизията в такова време, в което да гледат много хора и да изберат моя ресторант.
Целта на съставянето на бизнеспроекта е да създадем стратегия за успешно стартиране и развитие на нашия обект.Една от основните ни цели е да успеем да се наложим трайно като конкурентноспособна фирма и да успеем да заемем възможно най-голям пазарен дял. Друга важна цел на бизнеса ни е да работим за постигане на печалба и да създадем лоялни клиенти.
Заведението ще бъде в наета от нас сграда. Ще се направя разходи за проектирането на обекта (за закупуване на столове, маси и всичко което е необходимо за един ресторант), за набирането на необходимия персонал.
Материалната база е изклчютително важна за продажбата на всеки продукт, тя както и персоналът представляват предприятието. Моето заведение ще разполага с реновирана материално-техническа база. Капацитетът на търгоската зала е 100места .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план по инвестиции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.