Бизнес планиране


Категория на документа: Други


ДИСЦИПЛИНА: БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ

I. БИЗНЕС ПЛАН - РОЛЯ И КОНСТРУКЦИЯ

* Бизнес план - източник на информация;
* Бизнес план- вътрешен планов документ;
* Бизнес план - маркетингов документ.

Основни страни в бизнес планирането:
* Мениджмънт и спонсори на проекта- един е спонсора,а друг е този,който пише плана;
* Финансиращи институции- банка;
* Венчър(рискови),капитали(фондове).
1. Мениджъри са тези, които :
а/ извършват предпроектни проучвания;
б/ извършват проучванията за осъществимост,стояща в основата на цялостната подготовка и оформянето на бизнес плана;
в/ трябва да може да "види" своите идеи за развитието му ясно и конкретно във всичко аспекти на бизнес плана,тоест :
- детайлно представяне;
- точна преценка и планиране на ресурсите,не за осъществяване на Б проекта в т.ч. материали, човешки,фин.,технологични.
Изготвянето на БП ИДВА ОТ мениджмънта и спосорите,
2. Спосорите - на проекта са:
а/ вземат решение и са отговорни за развитието му и цялостното му осъществяване;

б/най- често(но не задължително)-това са предприемачите или осн.собственика на новия бизнес;
в/в БП те биха желали да видят описани:
-стратегията за реализане на БП;
-схемата на възвръщаемост на вложените средства.
II. Финансиращи институции:
1.Банки;
2.Инвестиционни фондове- те предоставят временно финансови средства на спонсора при определени условия
- проектът да е осъществен;
- искана сума и за аккво ще бъде използвана ;
- схема за финансиране и дали проектът ще бъде в състояние да я изпълнява(изплащане на лихви и главници)
-осигуряване на гаранции
III. Венчър( рискови )капитали:
1. Смесени схеми за финансиране:
а/ чист заемен капитал( краткосрочен и дългосрочен);
б/собствен капитал( спонсори и венчър капиталистите- временни или дългосрочни съдружници)

2. Венчъркапиталиатите,могат да бъдат и финансови институции, се интересуват от:

а/ норма на възвръщаемост на инвестициите си в проекта;

б/ наличие на механизъм, осигуряващ ликвидността на вложените от тях средства.

3. Проектът трябва да осигури ясен механизъм на възможностите на венчъркапиталистите за "излизане" от проекта

4. Изготвяне на "информационен меморандум" или "инвеститорски проект", който визира отделно видовете рискове и възможностти за ликвидност.

Бизнес плана като вътрешен планов документ

1.Да бъде реалистичен- допусканията и хипотезите за бъдещето да са реалистични:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.