Бизнес планиране и бизнес план


Категория на документа: Други


ТЕМИ 10 и 11
Бизнес планиране и Бизнес план
/лекция/

Бизнес планирането - основна функция на управлението на предприятието. По своята същност е процес, съвкупност от дейности, свързани с производствената дейност на предприятието.

Бизнес план - основен поверителен документ, свързан със стартирането, развитието и преструктурирането на предприятието. Ръководство за действия на предприятието с поверителен характер. Не се изготвя само в началото при учредяването, а от началото до края на съществуването на предприятието.

Видове бизнес планове

В зависимост от периода:
- Дългосрочни / за повече от 7 години/ - основни направления на развитие;
- Средносрочни /от 3 до 5 години/ - по-конкретни, както за отраслите, така и за фирмите;
- Едногодишен - разработва се за всяка година, баланс, бюджет, отчет и др.
- Текущи/краткосрочни/;
- Оперативни.

В зависимост от съдържанието:
- Производствен;
- Технически;
- Икономически;
- Отделен финансов план;
- Социален план;
- Екологичен план

Според ситуацията в която се намира предприятието:
- За новоизграждащо се предприятие;
- За действащо предприятие;
- Бизнес план за получаване на кредит;
- Инвестиционен бизнес план.

Източници на инвестиции - стартов капитал, неразпределена печалба, амортизационни отчисления, целеви инвестиции.

Раздели на бизнес плана - увод, съдържателна част, приложения.
1. Титулна страница
2. Съдържание - основните раздели и подраздели
3. Резюме - основни изводи и обобщения, предизвикани от бизнес плана. Главна цел, привличаща вниманието.
Съдържателна част - раздели:
1. Представяне
- Предмет на дейност, стратегия на развитие на предприятието;
- Съдружници;
- Седалище, адрес, други основни данни за съдружниците на предприятието;
- Предмет на дейност - как е избран? Продукти и услуги, възможности за разширяване;
- Стратегия на развитие - дългосрочни и краткосрочни основни цели и задачи;
- Анализ на външната среда и съобразяване с реалните условия и фактори;
- Състояние на продукта, глобалната и регионалната икономика. Националната икономика в този сектор. Пазари, работна сила, безработица и др.;
2. Законова и нормативна уредба
3. Пазари, маркетинг и маркетингова стратегия
- Анализ на микро и макро средата;
- Конкуренти, форми и начини на предлагане, SWOT анализ на конкурентите;
- Клиенти - особености, историческо развитие, пазарна стратегия;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес планиране и бизнес план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.