Бизнес риск


Категория на документа: Други


Бизнес риск

Т Е М А N:1
Източници на фирмен риск

Основен източник на риск е неопределеността. При това трябва да се прави разлика между източниците на риск и видовете риск. На основата на това различие е факта, че един и същи източник може да бъде в основата на различни видове риск. Така например демотивацията на персонала може да доведе до намаляване на производствените резултати, но тя може да бъде и в основата на лошото качество на определеността като източник на риска се поражда от промяната. При това може да бъде извършена както във фирмата така и извън нея. В този смисъл може да се деференцира неопределеността като източник на риск на такава породена от външни за фирмата промени и промени в самата фирма. За разлика от промяната във фирмата която може да се контролира външната промяна много често е извън фирмения контрол. В този смисъл тя е в основата на сравнително на по - голяма неопределеност. Причините за неопределеността могат да бъдат от различно естество. Тяхното систематезиране ще позволи по лесното им дефиниране - едни от най - съществените са :
А) недостатъчна информация
Б) сложно поведение за обекта за които се взема решение предстоящо за изпълнение
В) липса изобщо или на достатъчно научни или практически знания в съответната област
Г) недостиг на творчески възможности на субективния фактор
Д) деформация на начина на възприемане на информацията и оценка на явленията и процесите
Друга класификация на причините за неопределеността във връзка със средата ги подрежда така :
А) причини произтичащи от природна среда
Б) причини произтичащи от политическа среда
В) причини произтичащи от социална среда
Г) причини произтичащи от технологична среда
Д) причини свързани с юредическата среда
Е) причини обословени от пазара
Ж) причини обословени от вътрешната среда
Различните причини са в основата и на различната неопределеност. В научната литература се прилагат 3 основни степени на неопределеност:
А) ниска степен на неопределеност - характеризира се с почти цялостно познаване на поведението на обекта на решение. Това означава , че има ясната по характера и съдържание на вземаното решение, а също и по - отношение на очакваните резултати от изпълнението му. Ниската степен на неопределеност се отнася предимно за оперативните решения.
Б) неопределеност позволяваща описание на вероятностния характер на решението. В този случей по редица причини е възможно да се дефинира определена вероятност на очакваните резултати от изпълнение на решението
В) неопределеност при която е невъзможно да се предскажат възможни изходи от евентуално осъществяване на определено решение. В тази степен на неопределеност рискът е изключително голям, може би само изтуицията и опита ще покажат, какво поведение да има ръководителя и управленският екип.
Независимо от какъв източник е породена неопределеността, респективно съответния риск пред фирмите винаги стой един основен проблем "Как да управляват риска ?" Независимо, че трудно могат да се дадът универсални рецепти, като безпорни правила в специалната литература се посочват:
А) рисковете да се избегнат т.е. да не се поемат по-големи рискове от тези които отговарят на съответното ниво на възвръщаемост
Б) рисковете да се неотрализират т.е. своевременно да се откриват и много бързо да се правят необходимите корекций с оглед достигане на плановете цели за целта могат да се използват резервни програми, планиране на изненадите и шокови сабития и други
В) рисковете да се разпределят т.е. да се търси преразпределение на рисковете м/у фирмата, кредитори, доставчиците, купувачите и други
Г) рисковете да се деверсифицират, което лежи в основата на съвременната теория на портфейла, това изисква съвременните портфейли да са гъвкави и активни
Д) рисковете да се оптимизират което също е основна задача при оправлението на портфейла
Е) рисковете да се покриват от фирмените ефекти т.е. нарастващата печалба е най - сигурното средство за покриване на неувладяните рискове. Динамиката на управление в фирмите непрекъснато ше се задълбочава, това означава че ще става все по - трудно откриват и анализират източниците на риск. В случая вайна роля се отделя на изкуствения за създаване на компютърни с-ми, позволяваци ефективен мениджмънт на фирмите.

Основни предпоставки за подготовка и провеждане на риска
За провеждане на целенасочена и ефективна бизнес политика на риска се налага съобразяване със множество предпоставки по - важни от които са :
А) организационни предпоставки - всяка промяна в насоката на развитието и в поведението на фирмата поражда необходимостта и от съответни организационни промени. Преди всичко наред с формулирането на целите в който са заложени и насоките за промяната се налага провеждане на множество организационни предприятия с оглед приспособяване на с-мата за управление на риска. Организационните предпоставки включват такива важни дейности като: проектиране на иновациите и определяне на техния обхват - време и средства. Възможен трянсфер чрез закупуване на нови технолигии или такива получени в резултат на нелегален трансфер. Подготовка на необходимите кадри за провеждане на иновацията създаване на необходимата експериментална база, помецение , машини и съуражения, лаборатории за изпитание и оценка на качеството на новия продукт, организация на нулевата серия.
Б) ресурсни предпоставки - безпорно всяка една иновация изисква и съответното ресурсно осигуряване, ограничеността на ресурсите може да се окаже задържащ фактор при обновяване на производството или другите дейности на фирмата. Ресурсните предпоставки и от тук ресурсните проблеми ситуации са характерни за фирмите, производителки на стоки и услуги. Причините за ресурсната проблемна ситуация най - често са комплексни те трябва да бъдат проучени и премахнати преди да се престъпи към вземане на рискови решения, от една страна това може да се дължи на намаляване добива на местни ресурси тъй като фирмите в добиващите отрасли сега също са изподнали в затруднено положение. Чувствително може да е намалял вноса на ресурси, стоят неуредени задължения към чуждестранни партнюри и банки.
Икономически и финансови предпоставки - влашаването на икономическите резултати от дейността на фирмите е често явление особено при пазарната икономика. Една от причините е незадоволителния мениджмънт довел до изоставяне на фирмите от непрекъснато нарастващите изисквания на пазара. Симптомите на икономическата проблемна ситуация също са различни, сред най-често срещаните са : намаляване на печалбата от възникнали загуби т.е. ниска ефективност от дейността на фирмата. При натрупването на загуби паричните средства недостигат дори липсват. Задълженията на фирмата към кредиторите немогат да се изпращат своевременно , видимо се увеличават производствените разходи, себестойността на продукцията и услугите. Възникват трайни икономически затруднения, банките преустановяват кредитирането и настъпват затруднения при данъчните и другите плащания и тук причините за възникване на такава проблемна ситуация са комплексни. Най - често те се свеждат до тежкото икономическо състояние на страната. Цените на суровините , материалите и енергията растът, което води до увеличаването на производствените разходи на себестойността на продукцията и услугите. А това от своя страна има обратни резултати - намалява търсенето, тъй като покупателната възможност на населението намалява, налице е нързо обедняване на голяма част от населението.
Алтернативита за преодоляване на разглежданите проблемни ситуации са :
1.извършване на задълбочен комплексен анализ на дейността на фирмата за да се разкият причините за неуспеха
2.решителни мерки за намаляване на производствените разходи и за спиране нарастването на себестойността на продукцията и услугите
3. внедряване на новите технологии е по - ниска ресурсоемгост
4. търсене на нови доставчици на суровини и материали с цел по - високо качество
5. нова персонална политика и коренни промени в управленската структура

Производство на технологичен риск

Силния натиск от страна на пазара за нова и по качествена продукция, за по - багат асортимент от стоки, повишените вкусове и дори капризи на копувачите непрекъснато оказват силен натиск в/у фирмите производителки на стоки и услуги за обогатяване и обновяване на производствената номенклатура , следователно възникват проблемни рискови ситуаций свързани с условията на новите изделия и услуги. Този период на продуктово обновяване е свързан със спиране на производството на определен продукт и започване производството на друг продукт. Сиитуацията е савършенно ясна спира се производството на определени изделия заедно със своята технология и на негово място се извършва подготовка за производството на ново изделие с нова технология. Най - често това е свързано с подмяна на машините и съоръженията или с модернизация на съществуващите машини и съоражения. След като бъдат направени пазарните проучваниярисковия мениджър последователно трябва да вземе следните решения:
1.решения за прекратяване на старото производство - есетествено след съответната подготовка по освояване на новото производство
2.трябва да се оточни и вземе съответните решения за обема на новото производство по години и срокове за освояването му
3.от голямо зна4ение е начина на придобиване на новата технология
4.могат да възникнат и проблеми от психологичен характер , тъй като всяка новa технология води до напрежение сред производствения персонал свързани с бъдещи съкръщения
5. във връзка с освояване на новото производство рисковият мениджър трябва да вземе решения за подготовка и преквалификация на персонала ангажиран с внедряването на новата технология.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Бизнес риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.