Бизнес стратегии


Категория на документа: ДругиВисше училище по агробизнес и развитие на регионите -

град Пловдив

Тема: Бизнес стратегии
Специалност: Финанси и банково дело

Изготвил: Проверил:

Светлана Aтанасова Мюзюрска Проф. Пламен Братанов

Фак. N: 132428130057

Съдържание:

1. Масовокомуникационната институци
2. Типични проблеми на съвременните организации
3. Управление и лидерство - функции и роли
4. Поведение на лидерите
5. Диалог в организациите
6. Стил на управление в организациите

1.
Масовокомуникационната институци

При институционалния анализ на масовата комуникация, разглеждането на нейната организационна структура и функция е възможно да бъде направено в контекста на системния подход. Казано иначе, системния анализ разглежда институцията на масовата комуникация като една самостоятелна организация, която изпълнява собствени функции, притежава специфична структура и основни роли в нея, разполага с характерно веществено - материално обкръжение, отличава се със символично - знаково присъствие в съвременнотообщество, а и разполага с голяма, анонимна и хетерогенна аудитория или публика. В структурата, която те изграждат, се различават и определени йерархични равнища - това са различните отедли и хора, които работят в тях и които отговарят съответно за: стратегиите за изработването на различните програми; организацията на тяхното публично представяне; рекламата, маркетинга и връзките с обществеността; връзките с членовете на аудиторията, реципиентите и т.н.

Целта на разглежданата организация очевидно е тази, която притежават всичкиорганизации, обхванати в сферата на бизнеса - осигуряването на печалба или завуюването на съответния (рекламен) дял от пазарното стопанство.

Дейноста на всяка една организация зависи от работата и на нейните входове, които след процеса на преобразуване на постъпилата в тях енергия, информация и хора се променят в нейните изходи - или както в нашия случай с медийната организация.

Масовокомуникационният или "медийният" организационен модел - в съответствие с концепцията на Макс Вебер за идеалния тип, обаче не е:
- Възпроизвеждане на свойствата (характеристиките) на една реална медийна организация;
- Схема (шаблон) на действителна или реална медийна организация ;
- Система, която отразява особеностите на една реална медийна организация;

Моделът ма масовокомуникационната или на медийната организация се създава за:
- Изучаването на реалната медийна организация ;
- Възпроизвеждането на съществените "специалните" свойства на реалната медийна организация;
- По - доброто управление на медийнатаорганизация;

Моделирането на масовокомуникационната институция не е самоцелно.

За McQuail, (1989) институционалният анализ за изучаването за масовокомуникационната или на медийната организация притежава следните особености:
" Всяка социална институция предполага реализацията на система от дейности, извършвани от хора, които изпълняват определени роли според определени правила и взаимното разбирателство. В случая с масовата комуникация, обаче ние говорим за дейности свързани с културни и информационни продукти, извършвани от "комуникатори" от различен тип и насочени към публиката, според регулационни норми и традиции".

Институцията на мнасовата комуникация (или медийната институция) е възможно да функционира и като една система от неформални ограничения и напътствия, които могата да улеснят задоволяването на обществените потребности, но и да инсперират девиантност, агресия, а и доброволен окстракизъм в обществото. Това означава, че съществува възможност съвременната медиййна институция да променя в значителна степен своя публичен характер и това да се осъществява в първичните групи чрезмасовокомуникационната активност на техните членове.

Социологията на масовата комуникация отдавна използва понятията функция и дисфункция, за да открои възможностите на тази форма на социалната комуникация, които могата да доведат до "отслабването на взаимните връзки в първичната група, до пробуждането на политическата апатия, до отслабването на творческите способности, до използването на моделите за геройство".
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес стратегии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.